Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zdrowie publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-ZPU-sem
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zdrowie publiczne
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CMP_B.W20

CMP_B.W21

CMP_B.W22

CMP_B.W23

CMP_B.W24

CMP_B.W25

CMP_B.U13

CMP_B.U14

CMP_B.U15

Skrócony opis:

Podczas seminarium omówione zostaną dodatkowo następujące tematy:

1. Zdrowie publiczne jako dyscyplina naukowa

2. Zdrowie publiczne a medycyna społeczna

3. Ubezpieczenia zdrowotne a społeczne w Polsce

4. Elementy prawa w zdrowiu publicznym

5. Głowne systemy opieki zdrowotnej

6. Miejsce zdrowia publicznego w systemie ochrony zdrowia w czasach globalizacji

Pełny opis:

Celem seminarium jest przybliżenie studentom specyfiki podstawowych zagadnień z zakresu Zdrowia Publicznego. Celem seminarium będzie pogłębienie tematów poruszanych na wykładzie z zakresu:

- umiejętności oceny stanu zdrowia populacji, metod organizacji ochrony zdrowia w Polsce i na Świecie, oceny sytuacji epidemiologicznej

- obowiązującego systemu ubezpieczeń w ochronie zdrowia, funkcjonowania NFZ, zaznajomienie z prawami pacjenta i powinnościami pracowników służby zdrowia, rolą Państwowej Inspekcji Pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, obowiązującym system prawny dla OOZ.

- zasad dotyczących edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia z uwzględnieniem zagadnień dotyczących zależności między żywnością, żywieniem a zdrowiem.

Podczas seminarium omówione zostaną dodatkowo następujące tematy:

1. Zdrowie publiczne jako dyscyplina naukowa

2. Zdrowie publiczne a medycyna społeczna

3. Ubezpieczenia zdrowotne a społeczne w Polsce

4. Elementy prawa w zdrowiu publicznym

5. Głowne systemy opieki zdrowotnej

6. Miejsce zdrowia publicznego w systemie ochrony zdrowia w czasach globalizacji

Zajęcia prowadzone będą online, z wykorzystaniem MS Teams.

Literatura:

Literatura

1. Sygit M. Zdrowie Publiczne. Wydaw. Wolter Kluwer Business, Warszawa, 2010.

2.Tatara T, Słoniewski R, Dera P. Systemy Opieki Zdrowotnej. Skrypt dla studentów. Oficyna Wydawnicza WUM, Warszawa 2010.

3. Felińczak A., Fal A. M. (red.). Zdrowie publiczne: podręcznik akademicki. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław, 2010.

4. Wojtczak A. Zdrowie publiczne. PZWL 2009

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

6. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

7. Ustawa z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Literatura uzupełniająca i inne źródła:

1. Nosko J. (red.):Zdrowie publiczne w zmieniającej się Europie i Polsce. Szkoła Zdrowia Publicznego. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera. Łódź 2004.

2. Jędrychowski W.: Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010

3. Bzdęga J., Gębska - Kuczerowska A.: Epidemiologia w zdrowiu publicznym, PZWL, Warszawa, 2010

4. Strona edukacyjna projektu jestem świadom. http://www.hcv.pzh.gov.pl/Page/platforma-e-learningowa-1

5. Aktualnie obowiązujące akty prawne w zakresie ochrony przeciw chorobom zakaźnym

6. Strona internetowa GIS https://www.gov.pl/web/gis

7. http://antybiotyki.edu.pl/definicje-zakazen-zwiazanych-z-opieka-zdrowotna-hai-obowiazujace-od-1-stycznia-2016-r/

8. www.pspe.pl (Zeszyty, aktualne informacje dla środowiska).

9. www.microbiology.pl (wykłady Polskiego Stowarzyszenia Mikrobiologicznego, bieżące informacje w obszarze mikrobiologii).

10. www.ptzs.org.pl (aktualne informacje Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych).

11. http://ptwakc.org.pl/ (Polskiego Towarzystwa Wakcynologiczne)

12. www.isap.sejm.gov.pl (bezpłatny dostęp do aktualnej i archiwalnej bazy polskich aktów prawnych).

13. http://www.pteilchz.org.pl/ (Polskiego Towarzystwa Lekarzy Epidemiologów i Chorób Zakaźnych)

14. www.ecdc.europa.eu (bieżące, bezpłatne aktualności w dziedzinie chorób zakaźnych i zakażeń w tym zakażeń szpitalnych).

15. http://wwwnc.cdc.gov

16. www. who.int/en/ (bieżące, bezpłatne aktualności w dziedzinie chorób zakaźnych i zakażeń).

17. www.antybiotyki.edu.pl (Narodowy Program Ochrony Antybiotyków, rekomendacje i dokumenty w zakresie polityki antybiotykowej).

18. Raporty tematyczne WHO: (dostępny na stronie WHO http://www.who.int)

19. https://pulsmedycyny.pl/ukazal-sie-projekt-narodowego-programu-zdrowia-na-lata-2021-2025-1104089

20. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341659

21. https://www.aotm.gov.pl/o-nas/

22. https://www.ceestahc.org/ebm,slowniczek.html?i1

Efekty kształcenia i opis ECTS:
Metody i kryteria oceniania:

Ocenę ndst. (2) z zajęć otrzyma student, który nie przygotuje i nie zaprezentuje końcowego projektu na zadany przez prowadzącego temat oraz nie wykaże się podczas zajęć wiedzą z zakresu genezy, założeń i zadań zdrowia publicznego w ramach systemowej koncepcji ochrony zdrowia;

Ocenę dst (3) z zajęć otrzymuje student, który podczas zajęć i prezentacji końcowego projektu w zakresie wiedzy wykaże się znajomością genezy, założeń i zadań zdrowia publicznego w ramach systemowej koncepcji ochrony zdrowia oraz wykaże się rozumieniem problematykę metodyki edukacji zdrowotnej w odniesieniu do dzieci, młodzieży i dorosłych; 


W zakresie umiejętności potrafi wykazać się umiejętnością oceniania globalnych trendów dotyczących ochrony zdrowia w aspekcie najnowszych danych epidemiologicznych i demograficznych;

Ocenę db (4) z zajęć otrzymuje student, który oprócz spełnienia wymogów na ocenę dst. (3) podczas zajęć i prezentacji końcowego projektu w zakresie wiedzy wykaże się znajomością procesów kształcenia w ujęciu edukacji zdrowotnej; 


W zakresie umiejętności wykaże się dodatkowo umiejętnością interpretowania poszczególnych działań w zakresie polityki zdrowotnej i społecznej prowadzonej przez państwo na rzecz zdrowia publicznego; 


Ocenę bdb (5) z zajęć otrzymuje student, który oprócz spełnienia wymogów na ocenę db (4) podczas zajęć i prezentacji końcowego projektu w zakresie wiedzy wykaże się znajomością ( na poziomie podstawowym )problematyki ubezpieczeń zdrowotnych 
i ich systemu w Polsce i w Unii Europejskiej oraz zna charakterystykę ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych oraz wybranych kierunków polityki ochrony zdrowia w Polsce i w państwach członkowskich Unii Europejskiej; 


W zakresie umiejętności wykaże się dodatkowo umiejętnością dokonania analizy i oceny funkcjonowania różnych systemów opieki medycznej oraz identyfikowania źródeł ich finansowania 


Warunkiem zaliczenia seminarium, prowadzonego online, jest aktywny udział w zajęciach, interpretowanie i analizowanie zadanych przez prowadzącego tematów, a także zaliczenie (publicznie - podczas zajęć) grupowego projektu, przygotowanego na zadany przez prowadzącego temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Gębska-Kuczerowska
Prowadzący grup: Anita Gębska-Kuczerowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)