Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia najnowsza Polski - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-HNajPolcw
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia najnowsza Polski - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://Moodle
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

historia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI1_U01

HI1_U02

HI1_U05

Wymagania wstępne:

wiedza z historii najnowszej na poziomie szkoły średniej

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: zaznajomienie studentów z podstawowymi źródłami do historii najnowszej oraz nauczenie ich krytycznej analizy źródeł.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują analizę wybranych źródeł dla historii najnowszej Polski w latach 1918-1989, dotyczących m.in. wojny polsko-bolszewickiej, mniejszości narodowych w II RP, Polskiego Państwa Podziemnego, tzw. "polskich miesięcy" (1956, 1968, 1970, 1976, 1980 i 1981).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia

Student powinien:

1. umieć wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

2. umieć posługiwać się krytyką zewnętrzną i wewnętrzną źródeł historycznych. Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla historii z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania, społecznego oraz miejsca w procesie historycznokulturowym.

3. posiadać umiejętności merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków.

Po zakończeniu zajęć student na dobrym poziomie opisuje i wyjaśnia procesy dziejowe z historii najnowszej. Posiada umiejętność analizowania wydarzeń z przeszłości i wyprowadza z nich prawidłowe wnioski. Dzięki posiadanej wiedzy historycznej potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusjach dotyczących wydarzeń z przeszłości.

Opis ECTS:aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w zajęciach - 30

samodzielna lektura 60

suma godzin 90

liczba ECTS 90 godz./30 = 3

Metody i kryteria oceniania:

doprecyzowanie na poziomie poszczególnych grup ćwiczeniowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok, Dominik Zamiatała
Prowadzący grup: Adam Dziurok, Dominik Zamiatała
Strona przedmiotu: http://Mododle
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia z Historii najnowszej Polski. Studenci w trakcie zajęć zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi społeczno-politycznych wydarzeń jakie miały miejsce w Polsce od czasów II wojny światowej poprzez okres rządów partii komunistycznej, aż do początków XXI wieku.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują analizę wybranych źródeł dla historii najnowszej Polski w latach 1918-1989, dotyczących m.in. wojny polsko-bolszewickiej, mniejszości narodowych w II RP, Polskiego Państwa Podziemnego, tzw. "polskich miesięcy" (1956, 1968, 1970, 1976, 1980 i 1981).

Literatura:

doprecyzowanie na poziomie poszczególnych grup ćwiczeniowych

Wymagania wstępne:

Do wykładu wymagana jest znajomość podstawowych faktów z historii Polski.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok, Dominik Zamiatała
Prowadzący grup: Adam Dziurok, Dominik Zamiatała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS: aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w zajęciach - 30

samodzielna lektura 60

suma godzin 90

liczba ECTS 90 godz./30 = 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia z Historii najnowszej Polski. Studenci w trakcie zajęć zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi społeczno-politycznych wydarzeń jakie miały miejsce w Polsce od czasów II wojny światowej poprzez okres rządów partii komunistycznej, aż do początków XXI wieku.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują analizę wybranych źródeł dla historii najnowszej Polski w latach 1918-1989, dotyczących m.in. wojny polsko-bolszewickiej, mniejszości narodowych w II RP, Polskiego Państwa Podziemnego, tzw. "polskich miesięcy" (1956, 1968, 1970, 1976, 1980 i 1981).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Skoczeń, Dominik Zamiatała
Prowadzący grup: Marcin Skoczeń, Dominik Zamiatała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS: aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w zajęciach - 30

samodzielna lektura 60

suma godzin 90

liczba ECTS 90 godz./30 = 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia z Historii najnowszej Polski. Studenci w trakcie zajęć zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi społeczno-politycznych wydarzeń jakie miały miejsce w Polsce od czasów II wojny światowej poprzez okres rządów partii komunistycznej, aż do początków XXI wieku.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują analizę wybranych źródeł dla historii najnowszej Polski w latach 1918-1989, dotyczących m.in. wojny polsko-bolszewickiej, mniejszości narodowych w II RP, Polskiego Państwa Podziemnego, tzw. "polskich miesięcy" (1956, 1968, 1970, 1976, 1980 i 1981).

Literatura:

doprecyzowanie na poziomie poszczególnych grup ćwiczeniowych

Wymagania wstępne:

Do wykładu wymagana jest znajomość podstawowych faktów z historii Polski.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)