Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neografia łacińska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-NeoŁac
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Neografia łacińska
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AZD2_W05

AZD2_W15

AZD-U08

AZD2_U09

AZD2_K05

Wymagania wstępne:

Zaliczony dwuletni lektorat z j. łacińskiego

Zaliczony kurs z paleografii łacińskiej

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z nowożytnym pismem łacińskim, wdrożenie go w umiejętność odczytywania tekstów źródłowych oraz zapoznanie go z najważniejszymi abrewiacjami.

Pełny opis:

Podczas zajęć student zapoznaje się z nowożytnym pismem łacińskim.

Treści merytoryczne:1. Teoria paleograficzna

1.1. Uwagi wstępne

1.2. neografia– pojecie, podział, przedmiot i zakres

1.3. Guttenberg i jego wynalazek

1.4. Druk i drukarnie w Polsce

1.12. Antykwa

1.13. Szwabacha

2. Praktyka paleograficzna

1. Pismo humanistyczne

2-3 Listy Erazma z Rotterdamu

4. Fragment tekstu Pacta inter regiam

5. Fragment tekstu Herbarium

6. Albert Wielki- fragmenty

7-8. Fragmenty: Anna di Bretagna

9-11. Fragmenty: Wilanów 1-3

12. Listy

13-14. Circa instans Plateariusza

Literatura:

Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 2009.

Górski K., Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XX w., Warszawa 1978

Semkowicz W., Paleografia łacińska, Kraków 2011.

Szymański J., Nauki pomocnicze historii od schyłku IV do końca XVIII w., Warszawa 1972 (lub inne wydania)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student po ukończeniu kursu posiada:

1) ugruntowaną wiedzę o naukach pomocniczych historii.

2) znajomość i słownictwo oraz wiedzę z zakresu fleksji i składni przynajmniej jednego języka starożytnego pozwalającą na

tłumaczenie tekstów źródłowych.

3) pogłębioną umiejętność odczytania i interpretacji

przynajmniej jednego języka źródeł archiwalnych używanego na

terenie ziem polskich

Ponadto student:

1) rozumie, tłumaczy i objaśnia teksty źródłowe z przynajmniej

jednego języka starożytnego.

2) ma dogłębną świadomość odpowiedzialności za zachowanie

dziedzictwa kulturowego (w tym archiwalnego) i tradycji regionu,

kraju, Europy oraz promowanie i popularyzację wiedzy

o nim.

Student otrzymuje 3 punkty ECTS:

1. Obecność na zajęciach 30 godz. = 1 pkt

2. Czytanie i przepisywanie tekstów w czasie zajęć = 1 pkt

3. Nauka wiedzy teoretycznej z zakresu neografii = 1 pkt

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania: Warunki dla osiągnięcia oceny:

- ocena 2 (ndst): Student nie zna abrewiacji występujących w źródłach innych epok. Student nie potrafi prawidłowo odczytać odręcznego pisma z epoki humanistycznej i nowożytnej. Student nie potrafi prawidłowo odczytać pierwszych starodruków i nie i potrafi określić rodzaj zastosowanej czcionki.

- ocena 3 (dst): Student zna zaledwie podstawowe abrewiacje występujące w źródłach innych epok. Student z trudnością odczytuje odręczne pismo z epoki humanistycznej i nowożytnej. Student z trudnością odczytuje pierwsze starodruki zaledwie i potrafi określić rodzaj zastosowanej czcionki.

- ocena 4 (db): Student zna podstawowe abrewiacje występujące w źródłach innych epok. Student odczytuje odręczne pismo z epoki humanistycznej i nowożytnej. Student odczytuje pierwsze starodruki i potrafi określić rodzaj zastosowanej czcionki.

- ocena 5 (bdb): Student zna najczęściej stosowane abrewiacje występujące w źródłach innych epok i potrafi je skwalifikować. Student prawidłowo odczytuje odręczne pismo z epoki humanistycznej i nowożytnej. Student prawidłowo odczytuje pierwsze starodruki i potrafi określić rodzaj zastosowanej czcionki.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głusiuk
Prowadzący grup: Anna Głusiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z nowożytnym pismem łacińskim, wdrożenie go w umiejętność odczytywania tekstów źródłowych oraz zapoznanie go z najważniejszymi abrewiacjami.

Pełny opis:

Podczas zajęć student zapoznaje się z nowożytnym pismem łacińskim.

Treści merytoryczne:1. Teoria paleograficzna

1.1. Uwagi wstępne

1.2. neografia– pojecie, podział, przedmiot i zakres

1.3. Guttenberg i jego wynalazek

1.4. Druk i drukarnie w Polsce

1.12. Antykwa

1.13. Szwabacha

2. Praktyka paleograficzna

1. Pismo humanistyczne

2-3 Listy Erazma z Rotterdamu

4. Fragment tekstu Pacta inter regiam

5. Fragment tekstu Herbarium

6. Albert Wielki- fragmenty

7-8. Fragmenty: Anna di Bretagna

9-11. Fragmenty: Wilanów 1-3

12. Listy

13-14. Circa instans Plateariusza

Literatura:

Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 2009.

Górski K., Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XX w., Warszawa 1978

Semkowicz W., Paleografia łacińska, Kraków 2011.

Szymański J., Nauki pomocnicze historii od schyłku IV do końca XVIII w., Warszawa 1972 (lub inne wydania)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)