Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neografia polska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-NeoPol
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Neografia polska
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AZD1_W15

AZD1_U08

AZD1_K04

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z pismem nowożytnym oraz wdrożenie w umiejętność odczytywania tekstów źródłowych w j. polskim. Na zajęciach studenci będą odczytywać pisma kaligraficzne oraz fragmenty pism drukowanych.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z historią druku w Polsce i w Europie. Nabywają umiejętnośc odczytywania pisma nowożytnego kaligraficznego oraz drukowanego.

Literatura:

Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 2009.

Górski K., Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XX w., Warszawa 1978

Semkowicz W., Paleografia łacińska, Kraków 2011.

Szymański J., Nauki pomocnicze historii od schyłku IV do końca XVIII w., Warszawa 1972 (lub inne wydania)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Student po zakończeniu zajęć:

1. posiada znajomość i słownictwo oraz wiedzę z zakresu fleksji i składni języka polskiego;

Umiejętności

Student po zakończeniu zajęć:

1. posiada umiejętność odczytania i interpretacji przynajmniej jednego języka źródeł archiwalnych używanego na terenie ziem polskich

Kompetencje:

Student po zakończeniu zajęć:

1. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie

potrzebę ciągłego samokształcenia

Ponadto student:

1. ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu nauk pomocniczych historii z uwzględnieniem poszczególnych okresów historii powszechnej, Polski i Kościoła.

2. potrafi odczytać i interpretować źródła archiwalne spisane w języku polskim, które znajdują się w krajowych archiwach.

Student otrzymuje 1,5 punkty ECTS:

1. Obecność na zajęciach 30 godz. = 0,5 pkt

2. Czytanie i przepisywanie tekstów w czasie zajęć = 0,5pkt

3. Nauka wiedzy teoretycznej z zakresu neografii = 0,5 pkt

Konsultacje na temat zagadnień poruszanych na zajęciach odbywają się na każdym dyżurze.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania: Warunki dla osiągnięcia oceny:

- ocena 3 (dst): Student zna zaledwie podstawowe abrewiacje występujące w źródłach innych epok. Student z trudnością odczytuje odręczne pismo z epoki humanistycznej i nowożytnej. Student z trudnością odczytuje pierwsze starodruki zaledwie i potrafi określić rodzaj zastosowanej czcionki.

- ocena 4 (db): Student zna podstawowe abrewiacje występujące w źródłach innych epok. Student odczytuje odręczne pismo z epoki humanistycznej i nowożytnej. Student odczytuje pierwsze starodruki i potrafi określić rodzaj zastosowanej czcionki.

- ocena 5 (bdb): Student zna najczęściej stosowane abrewiacje występujące w źródłach innych epok i potrafi je skwalifikować. Student prawidłowo odczytuje odręczne pismo z epoki humanistycznej i nowożytnej. Student prawidłowo odczytuje pierwsze starodruki i potrafi określić rodzaj zastosowanej czcionki.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głusiuk
Prowadzący grup: Anna Głusiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 2009.

Górski K., Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XX w., Warszawa 1978

Semkowicz W., Paleografia łacińska, Kraków 2011.

Szymański J., Nauki pomocnicze historii od schyłku IV do końca XVIII w., Warszawa 1972 (lub inne wydania)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głusiuk
Prowadzący grup: Anna Głusiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1) Udział w zajęciach - 30 godz.

2) Przygotowanie się do zajęć- 7,5 godz.

3) Przygotowanie się do zaliczenia naocenę- 7,50 godz.


45 godz. = 1,5 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z pismem nowożytnym oraz wdrożenie w umiejętność odczytywania tekstów źródłowych w j. polskim. Na zajęciach studenci będą odczytywać pisma kaligraficzne oraz fragmenty pism drukowanych.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z historią druku w Polsce i w Europie. Nabywają praktyczną umiejętność odczytywania pisma nowożytnego kaligraficznego oraz drukowanego.

Literatura:

Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 2009.

Górski K., Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XX w., Warszawa 1978

Semkowicz W., Paleografia łacińska, Kraków 2011.

Szymański J., Nauki pomocnicze historii od schyłku IV do końca XVIII w., Warszawa 1972 (lub inne wydania)

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głusiuk
Prowadzący grup: Anna Głusiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1) Udział w zajęciach - 30 godz.

2) Przygotowanie się do zajęć- 7,5 godz.

3) Przygotowanie się do zaliczenia naocenę- 7,50 godz.


45 godz. = 1,5 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z pismem nowożytnym oraz wdrożenie w umiejętność odczytywania tekstów źródłowych w j. polskim. Na zajęciach studenci będą odczytywać pisma kaligraficzne oraz fragmenty pism drukowanych.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z historią druku w Polsce i w Europie. Nabywają praktyczną umiejętność odczytywania pisma nowożytnego kaligraficznego oraz drukowanego.

Literatura:

Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 2009.

Górski K., Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XX w., Warszawa 1978

Semkowicz W., Paleografia łacińska, Kraków 2011.

Szymański J., Nauki pomocnicze historii od schyłku IV do końca XVIII w., Warszawa 1972 (lub inne wydania)

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głusiuk
Prowadzący grup: Anna Głusiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)