Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-Pros
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

historia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją

AZD1_W25

AZD1_U02

AZD1_U12

AZD1_U13

AZD1_U14

AZD1_U15

Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności opanowane na zajęciach "Metodyka pracy naukowej"

Skrócony opis:

Wprowadzenie i przygotowanie do pisania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich).

Pełny opis:

Proseminarium przedstawia praktyczną wiedzę i wdraża w umiejętności związane z przygotowaniem i opracowaniem redakcyjnym pracy licencjackiej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Student po ukończeniu kursu:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii w systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej(EK1)

-posiada na poziomie operacyjnym wiedzą o warsztacie naukowym historyka (EK2)

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji i różnych wytworów kultury (EK3)

Umiejętności

Student po ukończeniu kursu:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (EK4)

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwija umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (EK5)

- potrafi posługiwać się krytyką zewnętrzną i wewnętrzną źródeł historycznych (EK6)

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oaz formułowania wniosków (EK7)

- posiada umiejętności przygotowania typowych prac pisemnych w zakresie historii (EK8)

Kompetencje

Student po ukończeniu kursu:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia się (EK9)

Wiedza

Student archiwistyki po skończonym kursie:

-posiada wiedzę o obowiązujących zasadach korzystania z dorobku naukowego innych badaczy i ich przywoływania. Zna aktualne obowiązujące prawo własności intelektualnej oraz zasady etyki pracy naukowej (EK1)

Umiejętności

Student po ukończeniu kursu:

-potrafi samodzielnie formułować i analizować problemy badawcze, a także samodzielnie wyszukiwać specjalistyczną literaturę i opracowania z zakresu archiwistyki i nauk o zarządzaniu (EK2)

-potrafi porozumiewać się ze z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, multimedialnych, ze specjalistami z nauk humanistycznych (EK3)

-posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych pojęć z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją (EK4)

-potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla historii w pracy badawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej, szczególnie w instytucjach kultury(EK5)

-posiada umiejętności przygotowania typowych prac pisemnych w zakresie historii, zarówno na temat zagadnień ogólnych, jak i szczegółowych(EK6)

Opis ECTS

Udział w zajęciach: 30 godz.

Przygotowanie wyznaczonych prac 30 godz.

Konsultacje na temat zagadnień poruszanych na zajęciach odbywają się na dyżurze (raz w tygodniu jedna godzina)

Metody i kryteria oceniania:

Na zajęciach są oceniane prace wyznaczone przez prowadzącą/prowadzącego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głusiuk, Tomasz Skibiński
Prowadzący grup: Anna Głusiuk, Tomasz Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. (1 ECTS)

Przygotowanie prac pisemnych i ćwiczeń: 60 godz. (2 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wprowadzenie i przygotowanie do pisania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich).

Pełny opis:

Cechy pracy dyplomowej i etapy ich osiągania

Ustalenie celu i opracowywanie planu. Trzy główne etapy przygotowania pracy magisterskiej

Wybór tematu pracy magisterskiej. Problem naukowy w pracy magisterskiej.

Jak dotrzeć do odpowiednich źródeł i opracowań: kwerenda bibliograficzna; kwerenda bibliograficzna

Internet jako źródło informacji. Kwerenda bibliograficzna on-line

Zapis bibliograficzny

Czytanie literatury – analiza – zapamiętywanie – zapisywanie

Temat i tytuł pracy. Kryteria poprawności redakcji tytułów

Struktura i plan pracy. Podstawowe wymogi metodologiczne

Struktura pracy: Wstęp do pracy dyplomowej; Rozdziały; Zakończenie;

Kolejność stron i miejsce i sposoby ich oznaczania;

Styl pracy

Układ pracy i tekstu (m.in. strona tytułowa)

Prezentacje graficzne

Skróty i symbole

Cytaty i sposób cytowania.

Przypisy

Bibliografia (zapis bibliograficzny omówiony)

Aneksy. Streszczenie. Korekta. Zewnętrzna forma pracy  

Literatura:

Pawlik Kazimierz, Zenderowski Radosław, Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2010/2011.

Zenderowski Radosław, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

dr Natalia Kohtamäki, Praktyczny przewodnik antyplagiatowy (online) wnhis.uksw.edu.pl

Bielcowe Ewa i Janusz, Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku, Kraków 2007.

Boć Jan, Jak pisać pracę magisterską, Kolonia-Wrocław 1998.

Eco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną, licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2005.

Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość zasad pracy naukowej i zasad piśmiennictwa naukowego dostępna na poziomie studiów uniwersyteckich i zdobyta w zakresie przedmiotu "Metodyka pracy naukowej".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pęgier
Prowadzący grup: Małgorzata Pęgier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. (1 ECTS)

Przygotowanie prac pisemnych i ćwiczeń: 60 godz. (2 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wprowadzenie i przygotowanie do pisania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich).

Pełny opis:

Cechy pracy dyplomowej i etapy ich osiągania

Ustalenie celu i opracowywanie planu. Trzy główne etapy przygotowania pracy magisterskiej

Wybór tematu pracy magisterskiej. Problem naukowy w pracy magisterskiej.

Jak dotrzeć do odpowiednich źródeł i opracowań: kwerenda bibliograficzna; kwerenda bibliograficzna

Internet jako źródło informacji. Kwerenda bibliograficzna on-line

Zapis bibliograficzny

Czytanie literatury – analiza – zapamiętywanie – zapisywanie

Temat i tytuł pracy. Kryteria poprawności redakcji tytułów

Struktura i plan pracy. Podstawowe wymogi metodologiczne

Struktura pracy: Wstęp do pracy dyplomowej; Rozdziały; Zakończenie;

Kolejność stron i miejsce i sposoby ich oznaczania;

Styl pracy

Układ pracy i tekstu (m.in. strona tytułowa)

Prezentacje graficzne

Skróty i symbole

Cytaty i sposób cytowania.

Przypisy

Bibliografia (zapis bibliograficzny omówiony)

Aneksy. Streszczenie. Korekta. Zewnętrzna forma pracy  

Literatura:

Pawlik Kazimierz, Zenderowski Radosław, Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2010/2011.

Zenderowski Radosław, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

dr Natalia Kohtamäki, Praktyczny przewodnik antyplagiatowy (online) wnhis.uksw.edu.pl

Bielcowe Ewa i Janusz, Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku, Kraków 2007.

Boć Jan, Jak pisać pracę magisterską, Kolonia-Wrocław 1998.

Eco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną, licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2005.

Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość zasad pracy naukowej i zasad piśmiennictwa naukowego dostępna na poziomie studiów uniwersyteckich i zdobyta w zakresie przedmiotu "Metodyka pracy naukowej".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pęgier
Prowadzący grup: Małgorzata Pęgier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. (1 ECTS)

Przygotowanie prac pisemnych i ćwiczeń: 60 godz. (2 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wprowadzenie i przygotowanie do pisania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich).

Pełny opis:

Cechy pracy dyplomowej i etapy ich osiągania

Ustalenie celu i opracowywanie planu. Trzy główne etapy przygotowania pracy magisterskiej

Wybór tematu pracy magisterskiej. Problem naukowy w pracy magisterskiej.

Jak dotrzeć do odpowiednich źródeł i opracowań: kwerenda bibliograficzna; kwerenda bibliograficzna

Internet jako źródło informacji. Kwerenda bibliograficzna on-line

Zapis bibliograficzny

Czytanie literatury – analiza – zapamiętywanie – zapisywanie

Temat i tytuł pracy. Kryteria poprawności redakcji tytułów

Struktura i plan pracy. Podstawowe wymogi metodologiczne

Struktura pracy: Wstęp do pracy dyplomowej; Rozdziały; Zakończenie;

Kolejność stron i miejsce i sposoby ich oznaczania;

Styl pracy

Układ pracy i tekstu (m.in. strona tytułowa)

Prezentacje graficzne

Skróty i symbole

Cytaty i sposób cytowania.

Przypisy

Bibliografia (zapis bibliograficzny omówiony)

Aneksy. Streszczenie. Korekta. Zewnętrzna forma pracy  

Literatura:

Pawlik Kazimierz, Zenderowski Radosław, Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2010/2011.

Zenderowski Radosław, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

dr Natalia Kohtamäki, Praktyczny przewodnik antyplagiatowy (online) wnhis.uksw.edu.pl

Bielcowe Ewa i Janusz, Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku, Kraków 2007.

Boć Jan, Jak pisać pracę magisterską, Kolonia-Wrocław 1998.

Eco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną, licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2005.

Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość zasad pracy naukowej i zasad piśmiennictwa naukowego dostępna na poziomie studiów uniwersyteckich i zdobyta w zakresie przedmiotu "Metodyka pracy naukowej".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pęgier
Prowadzący grup: Małgorzata Pęgier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)