Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rządy komunistyczne w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-SemMDZ
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rządy komunistyczne w Polsce
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Seminarium magisterskie
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI2_W10

HI2_W11

HI2_U02

HI2_U10

HI2_K06


Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza na temat pisania prac naukowych.

Skrócony opis:

Celem seminarium jest poprzez udział w zajęciach napisanie pracy dyplomowej i jej obrona na zakończenie drugiego roku studiów II stopnia.

Pełny opis:

Celem seminarium jest poprzez udział w zajęciach napisanie pracy dyplomowej i jej obrona na zakończenie drugiego roku studiów II stopnia. Na początku student podejmuję kwestię dotyczącą wyboru problematyki naukowej, o której chce napisać pracę magisterską. Poszerza swoje wiadomości i umiejętności z zakresu warsztatu pracy historyka –archiwisty. Przygotowanie pracy pod względem formalnym. Następny etat to sformułowanie tematu pracy magisterskiej. W kolejnym student przeprowadza kwerendę archiwalną i odejmuje oraz literatury na badany temat (kwerenda bibliograficzna i źródłowa). Po zapoznaniu się i analizie zebranych materiałów podejmuje opracowanie konstrukcji pracy magisterskiej – planu pracy. W oparciu o zebrany materiał archiwalny i literaturę przedmiotu przystępuje do pisania poszczególnych części swojej pracy magisterskiej. Na zajęciach seminaryjnych przedstawia poszczególne jej części. Jeśli są niezadowalające, zostaną polecone poprawki. Korekta pracy na kolejnych etapach jej powstawania. Dopiero gdy praca spełnia wymogi stawiane pracom magisterskim zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym zostanie przyjęta przez promotora i dopuszczona do recenzji, a następnie do obrony na egzaminie magisterskim

Literatura:

K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną, licencjacką, magisterską, doktorską Warszawa 2012

J. Majchrzak, T. Mendel, metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Poznań 2009.

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0) praca jest napisana wzorcowo pod względem merytorycznym, językowym i graficzny. Student wykazał się w niej znakomitą wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami naukowymi; dobry plus (+db; 4,5): napisana i przedstawiona do obrony praca zawiera nieznaczne niedociągnięcia pod względem merytorycznym, językowym i graficznym. Wyróżniająca wiedza, umiejętności, kompetencje; dobry (db; 4,0): praca jest napisana pod względem merytorycznym, językowym i graficzny na dobrym poziomie. Student wykazał się w niej dobrą wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami naukowymi; dobra wiedza, umiejętności, kompetencje; dostateczny plus (+dst; 3,5): praca jest napisano na poziomie zadowalającym, również wiedza, umiejętności, kompetencje są na tym poziomie

i społeczne, ale ze sporymi niedociągnięciami; dostateczny (dst; 3,0): praca jest napisano na poziomie wystarczającym (zadowalającym), również wiedza, umiejętności, kompetencje są na tym poziomie; niedostateczny (ndst; 2,0): praca nie spełnia kryteriów sprawianym pracom magisterskim.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Zamiatała
Prowadzący grup: Dominik Zamiatała
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aBv0SOdGZ04ayBrP8Rv5qk-m6Lle9dUB2e2jX5UrthGk1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1cccb688-5c5b-4f87-b6c6-16804da68644&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Pkt.6; Opis ECTS: aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w zajęciach - 30

samodzielna praca 120

konsultacje 15

suma godzin 165

liczba ECTS 165 godz./30 = 6


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem seminarium jest poprzez udział w zajęciach napisanie pracy dyplomowej i jej obrona na zakończenie drugiego roku studiów II stopnia.

Pełny opis:

Na początku student podejmuje kwestię dotyczącą wyboru problematyki naukowej, o której chce napisać pracę magisterską. Poszerza swoje wiadomości i umiejętności z zakresu warsztatu pracy historyka –archiwisty.Przypomnienie ogólnych zasad pisania pracy dyplomowej. Opracowanie wstępnej bibliografii przedmiotowej (archiwa, opracowania). Przygotowanie i analiza zasobów bazy archiwalnej (źródłowej). Omówienie metod wykorzystywanych w trakcie zbierania materiałów i ich opracowywania. Analiza tematu (ów) i wybór zagadnienia do opracowania dyplomowego i wybór ostatecznej wersji tematyki pracy. Zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej.

Literatura:

K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną, licencjacką, magisterską, doktorską Warszawa 2012

J. Majchrzak, T. Mendel, metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Poznań 2009.

R. Zenderowski, Technika prac magisterskich, Warszawa 2010

J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Zamiatała
Prowadzący grup: Dominik Zamiatała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Pkt.6; Opis ECTS: aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w zajęciach - 30

samodzielna praca 120

konsultacje 15

suma godzin 165

liczba ECTS 165 godz./30 = 6


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem seminarium jest poprzez udział w zajęciach napisanie pracy dyplomowej i jej obrona na zakończenie drugiego roku studiów II stopnia.

Pełny opis:

Student po określeniu tematu swojej pracy magisterskiej podejmuje kwerendę archiwalną odnosząca się do tematu swojej pracy oraz zbieranie i analizę literatury przedmiotu i literaturę pomocniczą. Poszerza swoje wiadomości i umiejętności z zakresu warsztatu pracy historyka –archiwisty.Przypomnienie ogólnych zasad pisania pracy dyplomowej. Opracowanie wstępnej bibliografii przedmiotowej (archiwa, opracowania). Przygotowanie i analiza zasobów bazy archiwalnej (źródłowej). Omówienie metod wykorzystywanych w trakcie zbierania materiałów i ich opracowywania. Analiza tematu (ów) i wybór zagadnienia do opracowania dyplomowego i wybór ostatecznej wersji tematyki pracy. Zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej. Student przedstawia na seminarium plan swojej pracy magisterskiej.

Literatura:

K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną, licencjacką, magisterską, doktorską Warszawa 2012

J. Majchrzak, T. Mendel, metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Poznań 2009.

R. Zenderowski, Technika prac magisterskich, Warszawa 2010

J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996

Wymagania wstępne:

Obecność na seminarium magisterskim obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Zamiatała
Prowadzący grup: Dominik Zamiatała
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aycBw4Dexb1BPuA-YtxuCRbk36knSCQDwuetlfVO2tio1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0d72ed02-1ed4-4733-bb71-0e7a63bafb26&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Pkt.6; Opis ECTS: aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w zajęciach - 30

samodzielna praca 120

konsultacje 15

suma godzin 165

liczba ECTS 165 godz./30 = 6


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem seminarium jest poprzez udział w zajęciach napisanie pracy dyplomowej i jej obrona na zakończenie drugiego roku studiów II stopnia.

Pełny opis:

Student po określeniu tematu swojej pracy magisterskiej podejmuje kwerendę archiwalną odnosząca się do tematu swojej pracy oraz zbieranie i analizę literatury przedmiotu i literaturę pomocniczą. Poszerza swoje wiadomości i umiejętności z zakresu warsztatu pracy historyka –archiwisty.Przypomnienie ogólnych zasad pisania pracy dyplomowej. Opracowanie wstępnej bibliografii przedmiotowej (archiwa, opracowania). Przygotowanie i analiza zasobów bazy archiwalnej (źródłowej). Omówienie metod wykorzystywanych w trakcie zbierania materiałów i ich opracowywania. Analiza tematu (ów) i wybór zagadnienia do opracowania dyplomowego i wybór ostatecznej wersji tematyki pracy. Zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej. Student przedstawia na seminarium plan swojej pracy magisterskiej.

Literatura:

K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną, licencjacką, magisterską, doktorską Warszawa 2012

J. Majchrzak, T. Mendel, metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Poznań 2009.

R. Zenderowski, Technika prac magisterskich, Warszawa 2010

J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996

Wymagania wstępne:

Obecność na seminarium magisterskim obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aycBw4Dexb1BPuA-YtxuCRbk36knSCQDwuetlfVO2tio1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0d72ed02-1ed4-4733-bb71-0e7a63bafb26&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

kod zespołu:

8dd6rzf

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Zamiatała
Prowadzący grup: Dominik Zamiatała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Pkt.6; Opis ECTS: aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w zajęciach - 30

samodzielna praca 120

konsultacje 15

suma godzin 165

liczba ECTS 165 godz./30 = 6


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem seminarium jest poprzez udział w zajęciach napisanie pracy dyplomowej i jej obrona na zakończenie drugiego roku studiów II stopnia.

Pełny opis:

Student po dokonaniu kwerendy archiwalnej odnosząca się do tematu swojej pracy i analizie literatury przedmiotu i literatury pomocniczej i zatwierdzeniu przez promotora planu pracy pisze poszczególne rozdziały i podrozdziały swojej pracy magisterskiej, które przedstawia na na seminarium. Następnie przekazuje je promotorowi do sprawdzenia. Po sprawdzeniu prze promotora, jeśli są jego uwagi po dyskusji z nim uwzględnia je i poprawia w swojej pracy magisterskiej. Po zatwierdzeniu przez promotora całej pracy drukuje ją i zgodnie z procedurami uczelni przygotowuje się do obrony pracy magisterskiej.

Literatura:

K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną, licencjacką, magisterską, doktorską Warszawa 2012

J. Majchrzak, T. Mendel, metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Poznań 2009.

R. Zenderowski, Technika prac magisterskich, Warszawa 2010

J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996

Wymagania wstępne:

Obecność na seminarium magisterskim obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aycBw4Dexb1BPuA-YtxuCRbk36knSCQDwuetlfVO2tio1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0d72ed02-1ed4-4733-bb71-0e7a63bafb26&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

kod zespołu:

8dd6rzf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)