Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-TI
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AZD1_U03

AZD1_U11

AZD1_U12

Wymagania wstępne:

Podstawowe umiejętności dotyczące pracy z komputerem opanowane w trakcie nauki w szkole średniej.

Skrócony opis:

Technologie informacyjne jako część nauk pomocniczych historii. Zajęcia mają na celu zapoznanie i wyrobienie u studenta umiejętności korzystania narzędzi technologii teleinformatycznych, jako pomocy jego nauce, pracy badawczej.

Pełny opis:

Zakres tematyczny zajęć:

1. Zajęcia organizacyjne: omówienie tematyki zajęć i warunków zaliczenia.

2. Portale edukacyjne w internecie.

3. Archiwista w sieci- fora i portale historyczne.

4. Multimedialne encyklopedie.

5. Dostęp do źródeł za pośrednictwem sieci

6. Biblioteki cyfrowe.

7. Archiwa w sieci. Dostęp do źródeł za pośrednictwem sieci.

8. Muzea w sieci.

9. Wykorzystanie materiałów z internetu.

10. Publikowanie w sieci.

11. Prawo autorskie.

12. Edytor tekstu word.

13. Prezentacje multimedialne, cz. 1

14. Prezentacje multimedialne, cz. 2

15. Omówienie prac zaliczeniowych. Wystawianie ocen

Literatura:

B. Boryczka, Praktyczny przewodnik po Internecie dla bibliotekarzy, Bydgoszcz 2003.

Elektroniczne publikacje w bibliotekach, pod red. Mari Kocójowa, Kraków 2002

Gliński Wiesław, Rybiński Henryk, Tworzenie i udostępnianie baz danych w sieci WWW, Warszawa 2004

Informacja elektroniczna a prawo autorskie, pod red. Stanisław Czajka, Warszawa 2000

Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie, pod red. Marcin Drzewiecki, Warszawa 2003.

Niezgoda M, Haber L.H. Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Kraków 2006

Sikorski W., ECDL. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, Warszawa 2009

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AZD1_U03 - Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

AZD1_U11 - Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować informację z zakresu archiwistyki, z wykorzystaniem różnych źródeł i metod (w tym także archiwalnych baz danych) oraz formułować na tej podstawie własne opinie

AZD1_U12 - Potrafi porozumiewać się ze z wykorzystaniem różnych kanałów i

technik komunikacyjnych, multimedialnych, ze specjalistami z nauk

humanistycznych

Ponadto student:

EK 1: Posiada na poziomie operacyjnym wiedzę o warsztacie naukowym archiwisty, w tym na temat: najważniejszych czasopism naukowych, a także zna repertoria bibliograficzne, inwentarze archiwalne i biblioteczne, oraz informatyczne zbiory danych.

EK 2: Posiada wiedzę na temat archiwalnych baz danych

EK 3: Posiada elementarną wiedzę z zakresu metodologii archiwistyki

EK 4: Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów z zakresu archiwistyki

EK 5: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, a także rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia

Punkty 2 ECTS:

1. Udział w zajęciach.

2. Przygotowanie do zajęć, wykonanie prezentacja power-point oraz zadań w edytorze tekstu.

Konsultacje na temat zagadnień poruszanych na zajęciach odbywają się na dyżurze (raz w tygodniu jedna godzina).

Metody i kryteria oceniania:

Warunki dla osiągnięcia określonej oceny:

na ocenę 2 (ndst.):

EK 1: student nie posiada na poziomie operacyjnym wiedzy o warsztacie naukowym archiwisty, w tym na temat: najważniejszych czasopism naukowych, a także nie zna repertoriów bibliograficznych, inwentarzy archiwalnych i bibliotecznych oraz informatycznych zbiorów danych.

EK 2: Student nie posiada wiedzy na temat archiwalnych baz danych

EK 3: Student nie posiada elementarnej wiedzy z zakresu metodologii archiwistyki

EK 4: Student nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów z zakresu archiwistyki

na ocenę 3 (dst.):

EK 1: student ma w stopniu podstawowym na poziomie operacyjnym wiedzę o warsztacie naukowym archiwisty, w tym na temat: najważniejszych czasopism naukowych, a także zna w stopniu podstawowym repertoria bibliograficzne, inwentarze archiwalne i biblioteczne oraz informatyczne zbiory danych.

EK 2: Student ma w stopniu podstawowym wiedzę na temat archiwalnych baz danych

EK 3: Student ma w stopniu podstawowym wiedzę z zakresu metodologii archiwistyki

EK 4: Student w stopniu podstawowym potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów z zakresu archiwistyki

na ocenę 4 (bd.):

EK 1: student ma w stopniu dobrym na poziomie operacyjnym wiedzę o warsztacie naukowym archiwisty, w tym na temat: najważniejszych czasopism naukowych, a także zna w stopniu dobrym repertoria bibliograficzne, inwentarze archiwalne i biblioteczne oraz informatyczne zbiory danych.

EK 2: Student ma w stopniu dobrym wiedzę na temat archiwalnych baz danych

EK 3: Student ma w stopniu dobrym wiedzę z zakresu metodologii archiwistyki

EK 4: Student w stopniu dobrym potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów z zakresu archiwistyki

na ocenę 5 (bdb.):

EK 1: student ma w stopniu bardzo dobrym na poziomie operacyjnym wiedzę o warsztacie naukowym archiwisty, w tym na temat: najważniejszych czasopism naukowych, a także zna w stopniu bardzo dobrym repertoria bibliograficzne, inwentarze archiwalne i biblioteczne oraz informatyczne zbiory danych.

EK 2: Student ma w stopniu bardzo dobrym wiedzę na temat archiwalnych baz danych

EK 3: Student ma w stopniu bardzo dobrym wiedzę z zakresu metodologii archiwistyki

EK 4: Student w stopniu bardzo dobrym potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów z zakresu archiwistyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Paduch
Prowadzący grup: Katarzyna Paduch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Technologie informacyjne jako część nauk pomocniczych historii. Zajęcia mają na celu zapoznanie i wyrobienie u studenta umiejętności korzystania narzędzi technologii teleinformatycznych, jako pomocy jego nauce, pracy badawczej.

Wymagania wstępne:

Znajomość korzystania z internetu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia praktyczne, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Skoczeń
Prowadzący grup: Marcin Skoczeń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Linn
Prowadzący grup: Helena Linn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Technologie informacyjne jako część nauk pomocniczych historii. Zajęcia mają na celu zapoznanie i wyrobienie u studenta umiejętności korzystania narzędzi technologii teleinformatycznych, jako pomocy jego nauce, pracy badawczej.

Pełny opis:

Zakres tematyczny zajęć:

1. Zajęcia organizacyjne: omówienie tematyki zajęć i warunków zaliczenia.

2. Portale edukacyjne w internecie.

3. Archiwista w sieci- fora i portale historyczne.

4. Multimedialne encyklopedie.

5. Dostęp do źródeł za pośrednictwem sieci

6. Biblioteki cyfrowe.

7. Archiwa w sieci. Dostęp do źródeł za pośrednictwem sieci.

8. Muzea w sieci.

9. Wykorzystanie materiałów z internetu.

10. Publikowanie w sieci.

11. Prawo autorskie.

12. Edytor tekstu word.

13. Prezentacje multimedialne, cz. 1

14. Prezentacje multimedialne, cz. 2

15. Omówienie prac zaliczeniowych. Wystawianie ocen

Literatura:

B. Boryczka, Praktyczny przewodnik po Internecie dla bibliotekarzy, Bydgoszcz 2003.

Elektroniczne publikacje w bibliotekach, pod red. Mari Kocójowa, Kraków 2002

Gliński Wiesław, Rybiński Henryk, Tworzenie i udostępnianie baz danych w sieci WWW, Warszawa 2004

Informacja elektroniczna a prawo autorskie, pod red. Stanisław Czajka, Warszawa 2000

Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie, pod red. Marcin Drzewiecki, Warszawa 2003.

Niezgoda M, Haber L.H. Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Kraków 2006

Sikorski W., ECDL. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, Warszawa 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)