Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody konserwacji zbiorów archiwalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD2-MKZA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody konserwacji zbiorów archiwalnych
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

historia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AZD2_W17

AZD2_W18

AZD2_W19

AZD2_U04

AZD2_K04

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznać studenta z problematyką konserwacji zasobów archiwalnych. Na wykładzie będzie poruszana głownie tematyka konserwacji archiwaliów na podłożu papierowym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie zagadnień dotyczących kwestii związanych z konserwacją zasobów archiwalnych przede wszystkim konserwacja archiwaliów o podłożu papierowym. Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z budową, składem i rodzajami papieru oraz jego wytrzymałości, właściwości strukturalno-wymiarowych i właściwości optycznych. Studenci nabędą umiejętności w kwestii ustalania pH papieru oraz zdobędą niezbędne informacje na temat sposobów jego odkwaszanie. Studenci zapoznają się z rodzajami atramentów, tuszy i farb drukarskich oraz dowiedzą się w jaki sposób należy postępować w przypadku wżerów atramentowych. Na zajęciach zostaną omówione przyczyny zniszczeń w zbiorach archiwalnych (czynniki biologiczne, fizyko-chemiczne, mechaniczne) oraz jakich substancji należy użyć do zwalczania owadów i grzybów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sobucki W., Jeżewska E., Wiedza o papierze dla konserwatorów zbiorów, Warszawa 2017

Sobucki W., Konserwacja papieru: zagadnienia chemiczne, Warszawa 2021

Wieprzkowski J., Vademecum konserwacji książki. Poradnik dla bibliotekarza . Warszawa 1983.

Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego, red. M. Borowski, A. Czajka, A. Michaś, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

Czasopisma "Archejon", "Notes konserwatorski", "Archiwista Polski"

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W18: Student ma szczegółową wiedzę dotyczącą narzędzi służących organizacji wytworzonej dokumentacji (instrukcje kancelaryjne, instrukcje

o organizacji i zakresie działania archiwum).

W19: Student zna szczegółowe metody profilaktyki i konserwacji materiałów archiwalnych, a także warunki ich przechowywania.

Ponadto student:

W1) Zna rodzaje papieru jego budowę i skład

W2) Zna właściwości wytrzymałościowe, strukturalno-wymiarowe i optyczne papieru

U3) Potrafi ustalić pH papieru

W4) Zna rodzaje atramentów, tuszy i farb drukarskich oraz wie jak należy postępować w przypadku wżerów atramentowych

W5) Zna przyczyny zniszczeń w zbiorach archiwalnych

W6) Zna rodzaje substancji klejących stosowanych w konserwacji archiwaliów o podłożu papierowym

W7) Zna substancje wykorzystywane do zwalczania owadów i grzybów

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania: Warunki dla osiągnięcia oceny:

- ocena 3 (dst): Student zna w sposób dostateczny podstawowe metody konserwacji materiałów archiwalnych i warunki ich przechowywania. Student ma dostateczną wiedzę na temat historii papieru, jego budowy i rodzajów. Student zna niewiele rodzajów atramentów, tuszy i farb drukarskich oraz ma niewielką wiedzę w jaki sposób należy postępować w przypadku wżerów atramentowych. Student słabo orientuje się w rodzajach substancji klejących stosowanych w konserwacji archiwaliów o podłożu papierowym i w nieznacznym stopniu zna metody profilaktyki i konserwacji materiałów archiwalnych, a także warunki ich przechowywania.

- ocena 4 (db): Student dobrze zna podstawowe metody konserwacji materiałów archiwalnych i warunki ich przechowywania. Student ma wystarczającą wiedzę na temat historii papieru, jego budowy i rodzajów. Student zna rodzaje atramentów, tuszy i farb drukarskich oraz dobrze wie w jaki sposób należy postępować w przypadku wżerów atramentowych. Student dobrze orientuje się w rodzajach substancji klejących stosowanych w konserwacji archiwaliów o podłożu papierowym i w zna metody profilaktyki i konserwacji materiałów archiwalnych, a także warunki ich przechowywania.

- ocena 5 (bdb): Student bardzo dobrze zna podstawowe metody konserwacji materiałów archiwalnych i warunki ich przechowywania. Student ma bardzo dobrą wiedzę na temat historii papieru, jego budowy i rodzajów. Student posiada biegłą wiedzę na temat rodzajów atramentów, tuszy i farb drukarskich oraz dobrze wie w jaki sposób należy postępować w przypadku wżerów atramentowych. Student w sposób biegły orientuje się w rodzajach substancji klejących stosowanych w konserwacji archiwaliów o podłożu papierowym i w zna metody profilaktyki i konserwacji materiałów archiwalnych, a także warunki ich przechowywania.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głusiuk
Prowadzący grup: Anna Głusiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1) Udział w zajęciach 30 godz.

2) Przygotowanie się do zaliczenia - 20 godz.

3) Przygotowanie się do zajęć - 5 godz.

4) Konsultacje - 5 godz.


60 godz.= 2 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznać studenta z problematyką konserwacji zasobów archiwalnych. Na wykładzie będzie poruszana głownie tematyka konserwacji archiwaliów na podłożu papierowym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie zagadnień dotyczących kwestii związanych z konserwacją zasobów archiwalnych przede wszystkim konserwacja archiwaliów o podłożu papierowym. Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z budową, składem i rodzajami papieru oraz jego wytrzymałości, właściwości strukturalno-wymiarowych i właściwości optycznych. Studenci nabędą umiejętności w kwestii ustalania pH papieru oraz zdobędą niezbędne informacje na temat sposobów jego odkwaszanie. Studenci zapoznają się z rodzajami atramentów, tuszy i farb drukarskich oraz dowiedzą się w jaki sposób należy postępować w przypadku wżerów atramentowych. Na zajęciach zostaną omówione przyczyny zniszczeń w zbiorach archiwalnych (czynniki biologiczne, fizyko-chemiczne, mechaniczne) oraz jakich substancji należy użyć do zwalczania owadów i grzybów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sobucki W., Jeżewska E., Wiedza o papierze dla konserwatorów zbiorów, Warszawa 2017

Sobucki W., Konserwacja papieru: zagadnienia chemiczne, Warszawa 2021

Wieprzkowski J., Vademecum konserwacji książki. Poradnik dla bibliotekarza . Warszawa 1983.

Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego, red. M. Borowski, A. Czajka, A. Michaś, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

Czasopisma "Archejon", "Notes konserwatorski", "Archiwista Polski"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)