Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europa i świat w czasie zimnej wojny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-ESwZW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europa i świat w czasie zimnej wojny
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

historia

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI2_W05 HI2_W06 HI2_W07 HI2_U01 HI2_K05

Wymagania wstępne:

Ukończenie kursu historii najnowszej

Pełny opis:

Założeniem wykładu jest zapoznanie studentów z mechanizmami i ważniejszymi wydarzeniami związanymi z rywalizacją zimnowojenną między supermocarstwami - Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi oraz państwami pozostającymi w orbicie ich wpływów. Zostaną zaprezentowane zmagania na płaszczyźnie ideologicznej, politycznej, militarnej, gospodarczej oraz kulturalnej od momentu powstania dwubiegunowego układu świata w latach powojennych do upadku komunizmu w tzw. bloku wschodnim.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student powinien:

1. mieć szczegółową, prowadzącą do specjalizacji, faktografii historii rywalizacji pomiędzy USA a ZSRR w okresie zimnej wojny

2. posiadać pogłębioną, uporządkowaną wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych związanych z dwubiegunowym układem świata w latach 1945-1991

3. posiadać uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o ogólnej diachronicznej strukturze dziejów; mieć pogłębioną wiedzę o związkach historii z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla różnych dyscyplin naukowych

4. potrafić wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz formułować na tej podstawowe krytyczne sądy

5. mieć świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym; włączać się w działania ukazujące znaczenie kultury judeochrześcijańskiej i klasycznej w historii Europy

aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w zajęciach - 30

samodzielna lektura 30

suma godzin 60

liczba ECTS 60 godz./30 = 2

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia W05 - student powinien mieć szczegółową, prowadzącą do specjalizacji, znajomość faktografii historii rywalizacji pomiędzy USA a ZSRR w okresie zimnej wojny (na ocenę 3: ma podstawową wiedzę; na ocenę 4: ma dobrą znajomość; na ocenę 5: bardzo dobrze zna faktografię historii Polski 1944-1989)

Efekt kształcenia W06 – student powinien posiadać pogłębioną, uporządkowaną wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych związanych z dwubiegunowym układem świata w latach 1945-1991 (na ocenę 3: ma podstawową wiedzę; na ocenę 4: ma dobrą znajomość; na ocenę 5: bardzo dobrze zna możliwości interpretacji faktów historycznych związanych z dwubiegunowym układem świata w latach 1945-1991)

Efekt kształcenia W07 – student powinien posiadać uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o ogólnej diachronicznej strukturze dziejów (na ocenę 2: student nie ma wiedzy; na ocenę 3: ma podstawową wiedzę; na ocenę 4: ma dobrą znajomość; na ocenę 5: ma bardzo dobrą wiedzę o ogólnej diachronicznej strukturze dziejów)

Efekt kształcenia U01 – student powinien umieć wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz formułować na tej podstawowe krytyczne sądy (na ocenę 3: student jedynie w stopniu dostatecznym...; na ocenę 4: student dobrze …; na ocenę 5: student umie bardzo dobrze wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz formułować na tej podstawowe krytyczne sądy).

Efekt kształcenia K05 - student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym. Włącza się w działania ukazujące znaczenie kultury judeochrześcijańskiej i klasycznej w historii Europy (na ocenę 3: student ma jedynie w stopniu dostatecznym...; na ocenę 4: student dobrze …; na ocenę 5: student ma pełną świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym i włącza się w działania ukazujące znaczenie kultury judeochrześcijańskiej i klasycznej w historii Europy)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do zaliczenia: 10 godz.

lektura: 20 godz.

suma godzin: 60 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założeniem wykładu jest zapoznanie studentów z mechanizmami i ważniejszymi wydarzeniami związanymi z rywalizacją zimnowojenną między supermocarstwami - Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi oraz państwami pozostającymi w orbicie ich wpływów. Zostaną zaprezentowane zmagania na płaszczyźnie ideologicznej, politycznej, militarnej, gospodarczej oraz kulturalnej od momentu powstania dwubiegunowego układu świata w latach powojennych do upadku komunizmu w tzw. bloku wschodnim.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie zajęć z historii najnowszej powszechnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

lektura: 20 godz.

suma godzin: 60 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założeniem wykładu jest zapoznanie studentów z mechanizmami i ważniejszymi wydarzeniami związanymi z rywalizacją zimnowojenną między supermocarstwami - Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi oraz państwami pozostającymi w orbicie ich wpływów.

Pełny opis:

W drugim semestrze zajęć na temat rywalizacji zimnowojennej między ZSRR i USA zostanie omówiony okres 1957-1989. Omówione zostaną zmagania na płaszczyźnie ideologicznej, politycznej, militarnej, gospodarczej oraz kulturalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do zaliczenia: 10 godz.

lektura: 20 godz.

suma godzin: 60 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założeniem wykładu jest zapoznanie studentów z mechanizmami i ważniejszymi wydarzeniami związanymi z rywalizacją zimnowojenną między supermocarstwami - Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi oraz państwami pozostającymi w orbicie ich wpływów. Zostaną zaprezentowane zmagania na płaszczyźnie ideologicznej, politycznej, militarnej, gospodarczej oraz kulturalnej od momentu powstania dwubiegunowego układu świata w latach powojennych do upadku komunizmu w tzw. bloku wschodnim.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie zajęć z historii najnowszej powszechnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)