Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia medycyny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-HMed
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia medycyny
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

historia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI2_W01

HI2 _W06

HI2 _U05


Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią medycyny. Zostaną przybliżone postacie wybranych lekarzy jak np. Hipokrates, Galen, Soranos, Trotula, Avicenna, Jan XXI, Arnaldo da Villanowa itd. Omówione zostaną największe epidemie świata antycznego i średniowiecza, historia chirurgii, ginekologii, pediatrii oraz historia leków i szpitali. Zostaną poruszone kwestie dotyczące higieny. Wybrana tematyka dotyczy głównie państw Europy zachodniej, ale również i Polski.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie

2 Medycyna dawna

3. Klasztory, szkoły i wydziały medyczne w średniowiecznej Europie

4-5. Epidemie świata antycznego

6. Epidemie w średniowieczu

7-8. Historia chirurgii

9. Historia ginekologii i położnictwa

10. Historia pediatrii

11. Historia leków

12. Historia szpitali

13. Higiena na przestrzeni wieków

14. Medycyna ludowa

15. Najczęstsze i najdziwniejsze zabiegi medyczne

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) T. Brzeziński, Historia medycyny, Warszawa 2016 lub inne wydania.

2) M. Friedman, G. Friedlang, Krótka historia medycyny, Warszawa 2017.

3) J. Krajewska, A. Głusiuk, Epidemie. Księgi I i III Hipokratesa oraz w greckiej i rzymskiej historiografii od starożytności do wczesnego średniowiecza, Warszawa 2016.

4) G. Vigarello, Historia zdrowia i horoby. Od średniowiecza do współczesności, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca:

R. W. Gryglewski, „Rozwój medycyny od starożytności do XV wieku”, http://copernicus.torun.pl/nauka/medycyna/1/

J. Krajewska, „Artefix Medicinae”, czyli o Celsusie i <De Medicina>. Wybrane zagadnienia", Saeculum Christianum, 2019, s.5-14.

J. Iwańska (Krajewska), "Znaczenie terminu „epidemia” w starożytnej literaturze grecko-rzymskiej (Próba analizy na wybranych przykładach)", w: "Seminare. Poszukiwania naukowe", 2014, s. 175-184.

K.F Kiple (red.), Wielkie epidemie w dziejach ludzkości, Poznań 2002.

G. Vigarello, Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX wieku. Warszawa 1996.

P. D. Mitchell, Medycyna podczas krucjat. Wojna, rany i średniowieczna chirurgia, 2021.

Głusiuk A., Choroby kobiet i sposoby ich leczenia na podstawie traktatu Metrodory z Bizancjum, „Medycyna Nowożytna” 25/1(2019), s. 127-137.

Głusiuk A., „Concepto impeditur tam uicio uiri quam mulieris” - kobieca i męska niepłodność na podstawie traktatu Liber de sinthomatibus mulierum, „Medycyna Nowożytna” 2(2020), s. 101-1016.

Głusiuk A., De regimine infantis – opieka nad dzieckiem w średniowiecznej Italii na podstawie Ad mulieres Ferrarienses de regimine pregnantium et noviter natorum usque ad septennium Michele Savonaroli, „Medycyna Nowożytna”,1 (2021), s. 63-79.

Głusiuk A., Ciąża, poród, opieka nad matką i noworodkiem na podstawie traktatu Michała Savanaroli Ad mulieres Ferrarienses de regimine pregnantium et noviter natorum usque ad septennium, „Almanach Historyczny”, t. 23, z.2 (specjalny), Medicina antiqua, medievalis et moderna. Historia-filozofia-religia pod red. Jacka Legiecia, s. 167-184.

Głusiuk A., Michał Savonarola o trudnym porodzie, „Ad mulieres Ferrarienses de regimine pregnantium et noviter natorum usque ad septennium”, „Medycyna Nowożytna”, 1/2022, s. 55-71.

Głusiuk A., Higiena kobiet w jedenastowiecznej Italii na podstawie nauk Trotuli z Salerno, w: Czystość i brud. Higiena w średniowieczu, edd. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2014, pp. 97-109.

Głusiuk A., Ciąża, poród i powikłania po porodzie w traktacie „O chorobach kobiet” Metrodory z Bizancjum, w: Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia-filozofia-religia, Kielce 2019, s. 121-134.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

HI2_W01

HI2 _W06

HI2 _U05

Wiedza

Student:

1) ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu historii w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

Wiedza ta jest zorientowana na zastosowanie praktyczne w sferze

działalności kulturalnej i medialnej;

2) posiada pogłębioną, uporządkowaną wiedzę o możliwościach interpretacji

faktów historycznych determinowanych różnym podłożem narodowym, religijnym i kulturowym.

Umiejętności:

Student posiada umiejętności integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych.

Ponadto student:

EK 1: ma wiedzę na temat największych epidemii świata antycznego i średniowiecznego

EK 2: zna ogólną historię chirurgii, ginekologii, pediatrii, farmacji

EK 3: zna postacie wybitnych medyków, którzy dokonali odkryć w dziedzinie medycyny

EK 4: posługuje się faktami historycznymi w ocenie wydarzeń związanych z historią medycyny

EK 5: potrafi analizować źródła dotyczące historii medycyny

EK 6: potrafi prowadzić dyskusje na tematy związane z historią medycyny

Uzasadnienie pkt. ECTS:

1. Udział w zajęciach - 30 godz.

2. Przygotowanie się do zajęć i do egzaminu- 30 godz.

60 godz.: 30 godz. -2 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie obejmuje wiedzę z wykładów oraz z zalecanej literatury. Zaliczenie z przedmiotu odbywa się w formie ustnej. Prowadzący zajęcia oceniając studenta bierze również pod uwagę aktywność studenta podczas zajęć.

Warunki dla osiągnięcia określonej oceny:

Na ocenę bardzo dobrą:

EK 1: Student w stopniu bardzo dobrym opanował wiedzę na temat największych epidemii świata antycznego i średniowiecznego.

EK 2: Student w stopniu bardzo dobrym opanował wiedzę dotyczącą ogólnej historii chirurgii, ginekologii, pediatrii, farmacji.

EK 3: Student w stopniu bardzo dobrym opanował wiedzę na temat postaci wybitnych medyków, którzy dokonali odkryć w dziedzinie medycyny.

EK 4: Student w stopniu bardzo dobrym posługuje się faktami historycznymi w ocenie wydarzeń związanych z historią medycyny.

EK 5: Student w stopniu bardzo dobrym opanował umiejętność analizowania źródeł dotyczących historii medycyny.

EK 6: Student w stopniu bardzo dobrym opanował umiejętność prowadzenia dyskusji na tematy związane z historią medycyny.

Na ocenę dobrą:

EK 1: Student w stopniu dobrym opanował wiedzę na temat największych epidemii świata antycznego i średniowiecznego.

EK 2: Student w stopniu dobrym opanował wiedzę dotyczącą ogólnej historii chirurgii, ginekologii, pediatrii, farmacji.

EK 3: Student w stopniu dobrym opanował wiedzę na temat postaci wybitnych medyków, którzy dokonali odkryć w dziedzinie medycyny.

EK 4: Student w stopniu dobrym posługuje się faktami historycznymi w ocenie wydarzeń związanych z historią medycyny.

EK 5: Student w stopniu dobrym opanował umiejętność analizowania źródeł dotyczących historii medycyny.

EK 6: Student w stopniu dobrym opanował umiejętność prowadzenia dyskusji na tematy związane z historią medycyny.

Na ocenę dostateczną:

EK 1: Student w stopniu dostatecznym opanował wiedzę na temat największych epidemii świata antycznego i średniowiecznego.

EK 2: Student w stopniu dostatecznym opanował wiedzę dotyczącą ogólnej historii chirurgii, ginekologii, pediatrii, farmacji.

EK 3: Student w stopniu dostatecznym opanował wiedzę na temat postaci wybitnych medyków, którzy dokonali odkryć w dziedzinie medycyny.

EK 4: Student w stopniu dostatecznym posługuje się faktami historycznymi w ocenie wydarzeń związanych z historią medycyny.

EK 5: Student w stopniu dostatecznym opanował umiejętność analizowania źródeł dotyczących historii medycyny.

EK 6: Student w stopniu dostatecznym opanował umiejętność prowadzenia dyskusji na tematy związane z historią medycyny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głusiuk, Judyta Krajewska
Prowadzący grup: Anna Głusiuk, Judyta Krajewska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9422f1e2f0f247e2b5ff8bf5b891eef1%40thread.tacv2/conversations?groupId=94c9fe2a-0d3e-4812-ab15-b56439fc6b41&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcie są prowadzone w trybie stacjonarnym

Celem zajęć jest poznanie historii medycyny od pradziejów do współczesności w podstawowym zakresie proponowanych tematów:

1. Medycyna prehistoryczna i wczesne cywilizacje

2. Medycyna w Grecji i Imperium Rzymskim

3. Medycyna średniowieczna

4. Renesans do wczesnego okresu nowożytnego

5. XIX wiek: postęp współczesnej medycyny

6. XX wiek do II wojny światowej

7. Po II wojnie światowej

8. Podsumowanie

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wprowadzające w historię medycyny. "...wiedzieć więcej na coraz węższy temat."

2. Metodologia historii medycyny. Dzieje historii medycyny. Dyskusja nad rolą i miejscem historii medycyny wśród innych nauk historycznych.

3. Paleodemografia i jej znaczenia w poznaniu warunków życia człowieka w starożytnych cywilizacjach. Czy i w jakim zakresie odkrycie Troi przyczyniło się do rozwoju paleodemografii? Rudolf Ludwig Karl Virchow i jego wkład w rozwój paleodemografii.

4. Koncepcje choroby na przestrzeni wieków. Ewolucja definicji choroby od starożytności do XXI wieku. Czy w starożytności choroby były takie same jak dzisiaj i czy na podstawie przekazów historycznych dzisiejszy lekarz ma prawo postawić diagnozę?

5. Profilaktyka i promocja zdrowia na przestrzeni dziejów."Bezczynność osłabia ciało, wysiłek je wzmacnia" napisał Celsus. "Higieniczny" i "zdrowy" tryb życia oraz Witruwiusz i jego wizja "zdrowego" miasta. Architektura w służbie zdrowia.

6. Czy w dziele Tukidydesa i innych historyków greckich i rzymskich znajdziemy termin "epidemia"? Jakie miał znaczenie w starożytności, a jakie dzisiaj? Największe epidemie od starożytności do współczesności.

7. Czy choroby i epidemie przyczyniły się do upadku wielkich imperiów? Czy epidemie decydowały o losach wielkich bitew świata?

8. "Wielcy ojcowie medycyny". Od Hipokratesa i Galena do "ojców" sukcesów medycyny współczesnej.

9. Kiedy lekarz, to lekarz, kiedy chirurg, to chirurg. Zjednoczenie medycyny wewnętrznej i chirurgii. Kształtowanie się zawodu lekarza i specjalizacji w tym zawodzie.

10. Jakie rośliny były czczone w starożytności? "Magiczne" i zdrowotne znaczenia roślin. Dioskurides, Celsus, Galen. Narodziny leku. Czy współczesna farmakologia korzysta z wiedzy starożytnych?

11. Szkoły medyczne i ich wkład w powstanie uniwersytetów na przykładzie szkoły w Salerno.

12. Asklepiejony. Od jatreionu do szpitala.

13. "Kraków kolebką medycyny w Polsce". Historia medycyny w Polsce.

14. Przysięga Hipokratesa początkiem ekskluzywizmu świata lekarskiego? Jej znaczenie moralne i prawne. Czym dla współczesnego lekarza jest przysięga Hipokratesa i czy ma coś wspólnego ze współczesnym przyrzeczeniem lekarskim? Kodeks Etyki Lekarskiej.

15. Dyskusja. Podsumowanie zajęć.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Brzeziński T., "Historia medycyny", Warszawa 2004.

Z. Gajda,” Do historii medycyny – wprowadzenie”, Wydawnictwo WAM, 2011.

W. Szumowski: Historia medycyny filozoficznie ujęta. Kraków 2008

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

M. Grmek ,Historia chorób u zarania cywilizacji zachodniej", tłum. A., B., Matusiak, Warszawa 2002.

R. W. Gryglewski, „Rozwój medycyny od starożytności do XV wieku”, http://copernicus.torun.pl/nauka/medycyna/1/

J.Krajewska, A. Głusiuk, "Epidemie: Ks. I i III Hipokratesa oraz w greckiej i rzymskiej historiografii w starożytności i wczesnym średniowieczu", Warszawa, 2016.

J. Krajewska, „Artefix Medicinae”, czyli o Celsusie i <De Medicina>. Wybrane zagadnienia", Saeculum Christianum, 2019, s.5-14.

J. Iwańska (Krajewska), "Znaczenie terminu „epidemia” w starożytnej literaturze grecko-rzymskiej (Próba analizy na wybranych przykładach)", w: "Seminare. Poszukiwania naukowe", 2014, s. 175-184.

J. Krajewska, "Największa pandemia XX wieku. Dyskusja na temat źródeł i globalnej śmiertelności pandemii grypy w wybranej literaturze światowej". w: "Czystość i brud. Higiena między wielkimi wojnami", Bydgoszcz, 2017, s. 11-25.

Pozostała literatura będzie sukcesywnie zamieszczana (również w formie plików) na platformie MS Teams.

Finkel I.L., Zarys historii medycyny starozytnej Mezopotamii, IH UAM, Poznań 1997.

Matusiak, Warszawa 2002.

Thorwald J., "Dawna medycyna, jej tajemnice i potęga", Wrocław 1990.

Literatura uzupełniająca:

Arystoteles, "Zagadnienia przyrodnicze" w: "Dzieła wszystkie" t.IV, tłum. L. Regner (wszystkie wydania)

Galenus, "De methodo medendi", w: "Claudi Galeni Opera Omnia" (wszystkie wydania)

Hippokrates Aforyzmy i rokowania", tłum. H. Łuczkiewicz (różne wydania)

Pliniusz, "Historia naturalna", tłum. J. T. Zawadzcy(wszystkie wydania)

Procopios of Ceazarea, "History of the Wars", przekład polski z angielskiego tłumaczenia: B. Godzińska w: Evans J.A., "Justynian i imperium bizantyjskie", Warszawa 2008, s. 32-35.

Tukidydes, "Wojna peloponeska"Ks.II (48-54) tłum. K. Kumaniecki (wszystkie wydania)

Witruwiusz, "O architekturze ksiąg dziesięć", tłum. K. Kumaniecki, Warszawa 1999, s.23-44.

Wymagania wstępne:

znajomość historii na poziomie studiów licencjackich na kierunku historia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głusiuk
Prowadzący grup: Anna Głusiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1. Udział w zajęciach - 30 godz.

2. Przygotowanie się do zajęć i do egzaminu- 30 godz.


60 godz.: 30 godz. -2 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią medycyny. Zostaną przybliżone postacie wybranych lekarzy jak np. Hipokrates, Galen, Soranos, Trotula, Jan XXI, Arnaldo da Villanowa itd. Omówione zostaną największe epidemie świata antycznego i średniowiecza, historia chirurgii, ginekologii, pediatrii oraz historia leków i szpitali. Zostaną poruszone kwestie dotyczące higieny. Wybrana tematyka dotyczy głównie państw Europy zachodniej, ale również i Polski.

Pełny opis:

Na zajęciach student poznaje historię medycyny w podstawowym zakresie omawianych tematów:

1. Wprowadzenie

2 Medycyna dawna

3. Klasztory, szkoły i wydziały medyczne w średniowiecznej Europie

4-5. Epidemie świata antycznego

6. Epidemie w średniowieczu

7-8. Historia chirurgii

9. Historia ginekologii i położnictwa

10. Historia pediatrii

11. Historia leków

12. Historia szpitali

13. Higiena na przestrzeni wieków

14. Medycyna ludowa

15. Najczęstsze i najdziwniejsze zabiegi medyczne

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) T. Brzeziński, Historia medycyny, Warszawa 2016 lub inne wydania.

2) M. Friedman, G. Friedlang, Krótka historia medycyny, Warszawa 2017.

3) J. Krajewska, A. Głusiuk, Epidemie. Księgi I i III Hipokratesa oraz w greckiej i rzymskiej historiografii od starożytności do wczesnego średniowiecza, Warszawa 2016.

4) G. Vigarello, Historia zdrowia i horoby. Od średniowiecza do współczesności, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca:

K.F Kiple (red.), Wielkie epidemie w dziejach ludzkości, Poznań 2002.

G. Vigarello, Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX wieku. Warszawa 1996.

P. D. Mitchell, Medycyna podczas krucjat. Wojna, rany i średniowieczna chirurgia, 2021.

M. Grmek ,Historia chorób u zarania cywilizacji zachodniej", tłum. A., B., Matusiak, Warszawa 2002.

Głusiuk A., Choroby kobiet i sposoby ich leczenia na podstawie traktatu Metrodory z Bizancjum, „Medycyna Nowożytna” 25/1(2019), s. 127-137.

Głusiuk A., „Concepto impeditur tam uicio uiri quam mulieris” - kobieca i męska niepłodność na podstawie traktatu Liber de sinthomatibus mulierum, „Medycyna Nowożytna” 2(2020), s. 101-1016.

Głusiuk A., De regimine infantis – opieka nad dzieckiem w średniowiecznej Italii na podstawie Ad mulieres Ferrarienses de regimine pregnantium et noviter natorum usque ad septennium Michele Savonaroli, „Medycyna Nowożytna”,1 (2021), s. 63-79.

Głusiuk A., Ciąża, poród, opieka nad matką i noworodkiem na podstawie traktatu Michała Savanaroli Ad mulieres Ferrarienses de regimine pregnantium et noviter natorum usque ad septennium, „Almanach Historyczny”, t. 23, z.2 (specjalny), Medicina antiqua, medievalis et moderna. Historia-filozofia-religia pod red. Jacka Legiecia, s. 167-184.

Głusiuk A., Michał Savonarola o trudnym porodzie, „Ad mulieres Ferrarienses de regimine pregnantium et noviter natorum usque ad septennium”, „Medycyna Nowożytna”, 1/2022, s. 55-71.

Głusiuk A., Higiena kobiet w jedenastowiecznej Italii na podstawie nauk Trotuli z Salerno, w: Czystość i brud. Higiena w średniowieczu, edd. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2014, pp. 97-109.

Głusiuk A., Ciąża, poród i powikłania po porodzie w traktacie „O chorobach kobiet” Metrodory z Bizancjum, w: Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia-filozofia-religia, Kielce 2019, s. 121-134.

Wymagania wstępne:

Dopuszcza się trzy nieobecności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głusiuk
Prowadzący grup: Anna Głusiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1. Udział w zajęciach - 30 godz.

2. Przygotowanie się do zajęć i do egzaminu- 30 godz.


60 godz.: 30 godz. -2 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią medycyny. Zostaną przybliżone postacie wybranych lekarzy jak np. Hipokrates, Galen, Soranos, Trotula, Jan XXI, Arnaldo da Villanowa itd. Omówione zostaną największe epidemie świata antycznego i średniowiecza, historia chirurgii, ginekologii, pediatrii oraz historia leków i szpitali. Zostaną poruszone kwestie dotyczące higieny. Wybrana tematyka dotyczy głównie państw Europy zachodniej, ale również i Polski.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2 Medycyna dawna

3. Klasztory, szkoły i wydziały medyczne w średniowiecznej Europie

4-5. Epidemie świata antycznego

6. Epidemie w średniowieczu

7-8. Historia chirurgii

9. Historia ginekologii i położnictwa

10. Historia pediatrii

11. Historia leków

12. Historia szpitali

13. Higiena na przestrzeni wieków

14. Medycyna ludowa

15. Najczęstsze i najdziwniejsze zabiegi medyczne

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) T. Brzeziński, Historia medycyny, Warszawa 2016 lub inne wydania.

2) M. Friedman, G. Friedlang, Krótka historia medycyny, Warszawa 2017.

3) J. Krajewska, A. Głusiuk, Epidemie. Księgi I i III Hipokratesa oraz w greckiej i rzymskiej historiografii od starożytności do wczesnego średniowiecza, Warszawa 2016.

4) G. Vigarello, Historia zdrowia i horoby. Od średniowiecza do współczesności, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca:

K.F Kiple (red.), Wielkie epidemie w dziejach ludzkości, Poznań 2002.

G. Vigarello, Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX wieku. Warszawa 1996.

P. D. Mitchell, Medycyna podczas krucjat. Wojna, rany i średniowieczna chirurgia, 2021.

M. Grmek ,Historia chorób u zarania cywilizacji zachodniej", tłum. A., B., Matusiak, Warszawa 2002.

Głusiuk A., Choroby kobiet i sposoby ich leczenia na podstawie traktatu Metrodory z Bizancjum, „Medycyna Nowożytna” 25/1(2019), s. 127-137.

Głusiuk A., „Concepto impeditur tam uicio uiri quam mulieris” - kobieca i męska niepłodność na podstawie traktatu Liber de sinthomatibus mulierum, „Medycyna Nowożytna” 2(2020), s. 101-1016.

Głusiuk A., De regimine infantis – opieka nad dzieckiem w średniowiecznej Italii na podstawie Ad mulieres Ferrarienses de regimine pregnantium et noviter natorum usque ad septennium Michele Savonaroli, „Medycyna Nowożytna”,1 (2021), s. 63-79.

Głusiuk A., Ciąża, poród, opieka nad matką i noworodkiem na podstawie traktatu Michała Savanaroli Ad mulieres Ferrarienses de regimine pregnantium et noviter natorum usque ad septennium, „Almanach Historyczny”, t. 23, z.2 (specjalny), Medicina antiqua, medievalis et moderna. Historia-filozofia-religia pod red. Jacka Legiecia, s. 167-184.

Głusiuk A., Michał Savonarola o trudnym porodzie, „Ad mulieres Ferrarienses de regimine pregnantium et noviter natorum usque ad septennium”, „Medycyna Nowożytna”, 1/2022, s. 55-71.

Głusiuk A., Higiena kobiet w jedenastowiecznej Italii na podstawie nauk Trotuli z Salerno, w: Czystość i brud. Higiena w średniowieczu, edd. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2014, pp. 97-109.

Głusiuk A., Ciąża, poród i powikłania po porodzie w traktacie „O chorobach kobiet” Metrodory z Bizancjum, w: Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia-filozofia-religia, Kielce 2019, s. 121-134.

Wymagania wstępne:

Dopuszcza się trzy nieobecności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głusiuk
Prowadzący grup: Anna Głusiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)