Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia ustroju administracyjnego Polski w XIX i XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-HUstXIXiXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia ustroju administracyjnego Polski w XIX i XX w.
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI2_W02, HI2_W6, HI2_W07


Skrócony opis:

Wykład na temat ustroju na ziemiach polskich w XIX i XX w., funkcjonowania administracji publicznej, centralnej i terenowej, ogólnej i specjalnej oraz samorządu terytorialnego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

Student powinien:

E1 znać i rozumieć terminologię z zakresu historii administracji - HI2_W02

E2 posiadać pogłębioną, uporządkowaną wiedzę o możliwościach interpretacji

faktów historycznych z zakresu historii ustroju i administracji ziem polskich HI2_W06

E3 posiadać pogłębioną wiedzę o związkach historii z dziejami administracji publicznej i dostrzegać relacje między uwarunkowaniami historycznymi a współczesną organizacją administracji publicznej HI2_W07

Opis ECTS:

aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w zajęciach 30

samodzielna lektura 30

przygotowanie do egzaminu 30

suma godzin 90

liczba ECTS 90 godz./25(30) = 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a39e6faed37e24512ba66053454baf15c%40thread.tacv2/conversations?groupId=a9fd3337-1663-4329-a95b-7f1b1e245cc5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład na temat ustroju na ziemiach polskich w XIX i XX w., funkcjonowania administracji publicznej, centralnej i terenowej, ogólnej i specjalnej oraz samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z informacjami na temat ustroju na ziemiach polskich w XIX i XX w., funkcjonowania administracji publicznej, centralnej i terenowej, ogólnej i specjalnej oraz samorządu terytorialnego. Przybliżone zostaną podziały administracyjne w okresie zaborów, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, podczas II wojny światowej oraz w okresie Polski "ludowej".

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Witkowski, Historia administracji w Polsce w latach 1764-1989, Warszawa 2007.

A. Konieczny, T. Kruszewski, Historia administracji na ziemiach polskich. Wybór źródeł, Wrocław 2001.

Literatura uzupełniająca:

J. Bardach, B Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego.

H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 1991.

M. Kallas, A. Lityński, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2003;

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2005;

D. i J. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.

Wymagania wstępne:

zaliczenie przedmiotu: Historia ustroju administracyjnego Polski do 1795 r

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)