Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neografia łacińska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-NeoŁac
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Neografia łacińska
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

historia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI2_W04

HI2_W12

HI2_U03

HI2_K01

Wymagania wstępne:

Zaliczony dwuletni lektorat z j. łacińskiego

Zaliczony kurs z paleografii łacińskiej

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z nowożytnym pismem łacińskim, wdrożenie go w umiejętność odczytywania tekstów źródłowych oraz zapoznanie go z najważniejszymi abrewiacjami.

Zajęcia w roku akademickim 2020/2021 odbywają się zdalnie przy użyciu platformy MS Teams

Pełny opis:

Podczas zajęć student zapoznaje się z nowożytnym pismem łacińskim.

Treści merytoryczne:1. Teoria paleograficzna

1.1. Uwagi wstępne

1.2. neografia– pojecie, podział, przedmiot i zakres

1.3. Guttenberg i jego wynalazek

1.4. Druk i drukarnie w Polsce

1.12. Antykwa

1.13. Szwabacha

2. Praktyka paleograficzna

1. Pismo humanistyczne

2-3 Listy Erazma z Rotterdamu

4. Fragment tekstu Pacta inter regiam

5. Fragment tekstu Herbarium

6. Albert Wielki- fragmenty

7-8. Fragmenty: Anna di Bretagna

9-11. Fragmenty: Wilanów 1-3

12. Listy

13-14. Circa instans Plateariusza

Literatura:

Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 2009.

Górski K., Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XX w., Warszawa 1978

Semkowicz W., Paleografia łacińska, Kraków 2011.

Szymański J., Nauki pomocnicze historii od schyłku IV do końca XVIII w., Warszawa 1972 (lub inne wydania)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

HI2_W04: Student posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o

warsztacie naukowym historyka, pogłębioną wiedzę z zakresu

metodologii historii.

HI2_W12: Student zna słowniki językowe stosowane w analizie tekstów źródłowych, Zna, w sposób pogłębiony, abrewiacje występujące w źródłach innych epok. W zakresie prowadzącym do specjalizacji zna zasady tworzenia narracji w tekstach naukowych o tematyce historycznej.

HI2_U03: Student posiada pogłębione umiejętności rozpoznawania różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla historii i jej studiowanej specjalności, stosując oryginalne podejście, uwzględniające nowe osiągnięcia

humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego

oraz miejsca w procesie historyczno– kulturowym.

HI2_K01: Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia. Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

Ponadto student:

1. ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu nauk pomocniczych historii.

2. potrafi prawidłowo odczytać odręczne pismo łacińskie epoki nowożytnej, zna najczęściej występujące abrewiacje.

3. potrafi prawidłowo odczytać pierwsze starodruki łacińskie, zna rodzaje pisma drukowanego i potrafi je określić.

Student otrzymuje 3 punkty ECTS:

1. Obecność na zajęciach 30 godz. = 1 pkt

2. Czytanie i przepisywanie tekstów w czasie zajęć = 1 pkt

3. Nauka wiedzy teoretycznej z zakresu neografii = 1 pkt

Konsultacje na temat zagadnień poruszanych na zajęciach odbywają się na dyżurze

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania: Warunki dla osiągnięcia oceny:

- ocena 3 (dst): Student zna zaledwie podstawowe abrewiacje występujące w źródłach innych epok. Student z trudnością odczytuje odręczne pismo z epoki humanistycznej i nowożytnej. Student z trudnością odczytuje pierwsze starodruki zaledwie i potrafi określić rodzaj zastosowanej czcionki.

- ocena 4 (db): Student zna podstawowe abrewiacje występujące w źródłach innych epok. Student odczytuje odręczne pismo z epoki humanistycznej i nowożytnej. Student odczytuje pierwsze starodruki i potrafi określić rodzaj zastosowanej czcionki.

- ocena 5 (bdb): Student zna najczęściej stosowane abrewiacje występujące w źródłach innych epok i potrafi je skwalifikować. Student prawidłowo odczytuje odręczne pismo z epoki humanistycznej i nowożytnej. Student prawidłowo odczytuje pierwsze starodruki i potrafi określić rodzaj zastosowanej czcionki.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głusiuk
Prowadzący grup: Anna Głusiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z nowożytnym pismem łacińskim, wdrożenie go w umiejętność odczytywania tekstów źródłowych oraz zapoznanie go z najważniejszymi abrewiacjami.

Pełny opis:

Podczas zajęć student zapoznaje się z nowożytnym pismem łacińskim. Zdobywa wiedzę na temat historii druku w Polsce i w Europie. Nabywa umiejętności w odczytywaniu nowożytnego pisma ręcznego i drukowanego. Ponadto zapoznaje się z konkretnymi przykładami abrewiacji.

Literatura:

Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 2009.

Górski K., Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XX w., Warszawa 1978

Semkowicz W., Paleografia łacińska, Kraków 2011.

Szymański J., Nauki pomocnicze historii od schyłku IV do końca XVIII w., Warszawa 1972 (lub inne wydania)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głusiuk
Prowadzący grup: Anna Głusiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1. Udział w zajęciach - 30 godz.

2. Przygotowanie się do zajęć, praca własna studenta- 30 godz.

3. Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę- 30 godz.


90 godz.: 30 godz. -3 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z nowożytnym pismem łacińskim, wdrożenie go w umiejętność odczytywania tekstów źródłowych oraz zapoznanie go z najważniejszymi abrewiacjami.

Pełny opis:

Podczas zajęć student zapoznaje się z nowożytnym pismem łacińskim. Zdobywa wiedzę na temat historii druku w Polsce i w Europie. Nabywa umiejętności w odczytywaniu nowożytnego pisma ręcznego i drukowanego. Ponadto zapoznaje się z konkretnymi przykładami abrewiacji występujących w tekstach łacińskich.

Literatura:

Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 2009.

Górski K., Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XX w., Warszawa 1978

Semkowicz W., Paleografia łacińska, Kraków 2011.

Szymański J., Nauki pomocnicze historii od schyłku IV do końca XVIII w., Warszawa 1972 (lub inne wydania)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głusiuk
Prowadzący grup: Anna Głusiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1. Udział w zajęciach - 30 godz.

2. Przygotowanie się do zajęć, praca własna studenta- 30 godz.

3. Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę- 30 godz.


90 godz.: 30 godz. -3 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z nowożytnym pismem łacińskim, wdrożenie go w umiejętność odczytywania tekstów źródłowych oraz zapoznanie go z najważniejszymi abrewiacjami.

Pełny opis:

Podczas zajęć student zapoznaje się z nowożytnym pismem łacińskim. Zdobywa wiedzę na temat historii druku w Polsce i w Europie. Nabywa umiejętności w odczytywaniu nowożytnego pisma ręcznego i drukowanego. Ponadto zapoznaje się z konkretnymi przykładami abrewiacji występujących w tekstach łacińskich.

Literatura:

Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 2009.

Górski K., Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XX w., Warszawa 1978

Semkowicz W., Paleografia łacińska, Kraków 2011.

Szymański J., Nauki pomocnicze historii od schyłku IV do końca XVIII w., Warszawa 1972 (lub inne wydania)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głusiuk
Prowadzący grup: Anna Głusiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)