Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu - historia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-PDH
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu - historia
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Moduły do wyboru dla 1 roku 2 stopnia- historia
Moduły do wyboru dla 2 roku 1 stopnia -historia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

historia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty zgodne z rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Wymagania wstępne:

Student:

- posiada podstawowe informacje na temat funkcjonowania systemu oświatowego w Polsce na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym;

- posiada podstawową wiedzę historyczną na poziomie szkoły ponadpodstawowej i potrafi dokonać jej reprodukcji w dowolnym momencie.

Pełny opis:

Zajęcia będą prowadzone zgodnie z przyjętym ramowym planem nauczania dydaktyki historii. Ich celem ma być m.in.:

- zapoznanie studenta ze specyfiką nauczania historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej;

- zapoznanie z metodami i formami pracy z uczniami na lekcjach historii wraz z wykorzystaniem odpowiednich środków dydaktycznych;

- zapoznanie studenta z ogólnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi pracy nauczyciela w szkole (w tym przepisami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów państwowych);

- zapoznanie studenta z funkcjami oceny, a także rodzajami i metodami oceniania pracy uczniów (np. ocenianie holistyczne);

- zapoznanie studenta z treściami nauczania historii na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej z uwzględnieniem typów szkół;

- nabycie i doskonalenie umiejętności pracy z uczniami w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (poprzez m.in. dobór treści i metod nauczania, w tym aktywizujących);

- nabycie i doskonalenie umiejętności wykorzystania metod technologii informatycznych w pracy z uczniami;

- nabycie i doskonalenie umiejętności tworzenia materiałów, zadań i innych pomocy naukowych dla uczniów;

- nabycie umiejętności przygotowywania wycieczek szkolnych, klasowych lub tematycznych w zakresie historii (także zapoznanie z przepisami BHP podczas wycieczki);

- nabycie i doskonalenie umiejętności tworzenia scenariusza lekcji, cyklu lekcji, rozkładu materiału oraz sposobów konstruowania prac sprawdzających wiedzę i umiejętności ucznia;

- doskonalenie umiejętności przeprowadzania diagnozy przygotowania ucznia (wstępnej oraz w trakcie nauczania);

- doskonalenie kompetencji nauczyciela jako wychowawcy, przewodniczącego zespołu przedmiotowego itp.;

- doskonalenie kompetencji nauczyciela w zakresie własnego rozwoju zawodowego oraz potrzeby współpracy nauczyciel-uczeń i nauczyciel-rodzic/opiekun.

Literatura:

1. Bieniek M., Dydaktyka historii: wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009.

2. Edukacja historyczna w szkole – teoria i praktyka, red. E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Warszawa 2008.

3. Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1994.

4. Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 2000.

5. Współczesna dydaktyka historii: zarys encyklopedyczny: dla nauczycieli i studentów, red. J. Maternicki, Warszawa 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

a) w zakresie wiedzy:

- wyjaśnia cele edukacji historycznej;

- wykazuje różnice w pracy nauczyciela w szkole podstawowej i ponadpodstawowej z uwzględnieniem wykorzystywanych środków dydaktycznych, metod i form pracy z uczniami;

- omawia najważniejsze przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy nauczyciela historii w szkole, a także przepisy dotyczące przeprowadzania egzaminów państwowych;

- opisuje funkcje oceny, rodzaje i metody oceniania pracy uczniów (ocenianie bieżące, semestralne, roczne, wewnętrzne, zewnętrzne, holistyczne)

- wymienia treści nauczania historii na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej;

b) w zakresie umiejętności:

- dobiera, porządkuje i proponuje treści, środki dydaktyczne, metody i formy pracy z uczniami (także z wykorzystaniem narzędzi informatycznych);

- organizuje, konstruuje i porządkuje własny warsztat nauczyciela;

- wykorzystuje w praktyce szkolnej zagadnienia i pojęcia związane z czasem i periodyzacją dziejów oraz przestrzenią historyczną;

- planuje i organizuje wycieczki szkolne, klasowe lub tematyczne;

c) w zakresie kompetencji społecznych:

- ma ukształtowany obraz swego ucznia jako absolwenta określonego etapu kształcenia wraz z jego wiedzą, umiejętnościami i postawami społecznymi;

- wykazuje kreatywność w pracy nauczyciela jako wychowawcy i zespole przedmiotowym;

- dąży do własnego rozwoju zawodowego;

- chętnie podejmuje się współpracy w gronie pedagogicznym, z rodzicami oraz uczniami.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty w zakresie wiedzy:

a) na ocenę bardzo dobrą student:

- precyzyjnie wyjaśnia cele edukacji historycznej;

- samodzielnie wykazuje różnice w pracy zawodowej nauczyciela w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, uwzględniając wykorzystywane środki dydaktyczne, metody i formy pracy z uczniami;

- samodzielnie omawia przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy nauczyciela historii w szkole, a także przepisy dotyczące przeprowadzania egzaminów państwowych;

- samodzielnie definiuje pojęcie oceny, opisując jej funkcje, a także rodzaje i metody oceniania pracy uczniów (ocenianie bieżące, semestralne, roczne, wewnętrzne, zewnętrzne, holistyczne);

- precyzyjnie wymienia treści nauczania historii na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (z uwzględnieniem typów szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum, szkoły branżowe).

b) na ocenę dobrą student:

- krótko wyjaśnia cele edukacji historycznej;

- wykazuje najważniejsze różnice w pracy zawodowej nauczyciela w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, uwzględniając wykorzystywane środki dydaktyczne, metody i formy pracy z uczniami;

- omawia większość kluczowych przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy nauczyciela historii w szkole, a także przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminów państwowych;

- krótko definiuje pojęcie oceny, wymieniając jej funkcje, a także rodzaje i metody oceniania pracy uczniów (ocenianie bieżące, semestralne, roczne, wewnętrzne, zewnętrzne, holistyczne);

- wymienia większość treści nauczania historii na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (z uwzględnieniem typów szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum, szkoły branżowe).

c) na ocenę dostateczną student:

- wymienia najważniejsze cele edukacji historycznej;

- wykazuje podstawowe różnice w pracy zawodowej nauczyciela w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, uwzględniając przykłady wykorzystywanych środków dydaktycznych, metod i form pracy z uczniami;

- omawia podstawowe przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy nauczyciela historii w szkole, a także przepisy dotyczące przeprowadzania egzaminów państwowych;

- objaśnia pojęcie oceny, wymieniając jej podstawowe funkcje, a także rodzaje i metody oceniania pracy uczniów (ocenianie bieżące, semestralne, roczne, wewnętrzne, zewnętrzne, holistyczne);

- wymienia najważniejsze treści nauczania historii na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (z uwzględnieniem typów szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum, szkoły branżowe).

Efekty w zakresie umiejętności:

a) na ocenę bardzo dobrą student:

- samodzielnie proponuje treści, środki dydaktyczne, metody i formy pracy z uczniami podczas konstruowania i porządkowania własnego warsztatu nauczyciela;

- odpowiednio wykorzystuje zagadnienia i pojęcia związane z czasem i przestrzenią historyczną;

- samodzielnie proponuje i planuje organizację wycieczek szkolnych, klasowych lub tematycznych w związku z nauczanym przedmiotem.

b) na ocenę dobrą student:

- z pomocą nauczyciela proponuje treści, środki dydaktyczne, metody i formy pracy z uczniami podczas konstruowania i porządkowania własnego warsztatu nauczyciela;

- częściowo odpowiednio wykorzystuje zagadnienia i pojęcia związane z czasem i przestrzenią historyczną;

- proponuje organizację wycieczek szkolnych, klasowych lub tematycznych w związku z nauczanym przedmiotem.

c) na ocenę dostateczną student:

- tylko porządkuje treści, środki dydaktyczne, metody i formy pracy z uczniami podczas konstruowania i porządkowania własnego warsztatu nauczyciela;

- częściowo odpowiednio wykorzystuje wybrane zagadnienia i najważniejsze pojęcia związane z czasem i przestrzenią historyczną;

- według podanego schematu z pomocą nauczyciela planuje organizację wycieczek szkolnych, klasowych lub tematycznych w związku z nauczanym przedmiotem.

Efekty w zakresie kompetencji społecznych:

a) na ocenę bardzo dobrą student:

- posiada w pełni ukształtowany obraz swojego ucznia jako absolwenta określonego etapu kształcenia wraz z jego wiedzą, umiejętnościami i postawami społecznymi;

- bardzo aktywnie wykazuje kreatywność w pracy nauczyciela, w tym także wychowawcy i nauczyciela w zespole przedmiotowym;

- posiada uporządkowany plan rozwoju ścieżki zawodowej i bardzo chętnie dąży do rozwoju swojej kariery nauczyciela;

- samodzielnie proponuje własne działania w celu współpracy w gronie pedagogicznym, z rodzicami oraz uczniami.

b) na ocenę dobrą student:

- posiada częściowo ukształtowany obraz swojego ucznia jako absolwenta określonego etapu kształcenia wraz z jego wiedzą, umiejętnościami i postawami społecznymi;

- aktywnie wykazuje kreatywność w pracy nauczyciela, w tym także wychowawcy i nauczyciela w zespole przedmiotowym;

- posiada częściowo uporządkowany plan rozwoju ścieżki zawodowej i chętnie dąży do rozwoju swojej kariery nauczyciela;

- z pomocą nauczyciela proponuje własne działania w celu współpracy w gronie pedagogicznym, z rodzicami oraz uczniami.

c) na ocenę dostateczną student:

- posiada dostatecznie ukształtowany obraz swojego ucznia jako absolwenta określonego etapu kształcenia wraz z jego wiedzą, umiejętnościami i postawami społecznymi;

- w stopniu podstawowym wykazuje kreatywność w pracy nauczyciela, w tym także wychowawcy i nauczyciela w zespole przedmiotowym;

- posiada dostatecznie uporządkowane etapy rozwoju ścieżki zawodowej i chętnie dąży do rozwoju swojej kariery nauczyciela;

- na podstawie literatury podaje przykłady własnych działania w celu współpracy w gronie pedagogicznym, z rodzicami oraz uczniami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Smoła
Prowadzący grup: Marek Smoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

- praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem (zajęcia, zaliczenie zajęć)

- praca własna (czas studenta poświęcony na przygotowanie do

zajęć, czytanie literatury, wykonanie takich zadań jak pisemne

prace zaliczeniowe, samokształcenie,

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Realizacja przedmiotu pozwala studentowi zdobyć wiedzę teoretyczną i rozwinąć praktyczne umiejętności w zakresie nauczania historii.

Student zapozna się z przepisami prawa oświatowego i zagadnieniami wprowadzającymi do dydaktyki.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość historii w zakresie pozwalającym na analizę podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej i na opracowanie materiałów dydaktycznych do dowolnego tematu lekcji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Smoła
Prowadzący grup: Marek Smoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Realizacja przedmiotu pozwala studentowi zdobyć wiedzę teoretyczną i rozwinąć praktyczne umiejętności w zakresie nauczania historii.

Student zapozna się z zasadami stosowania różnych środków dydaktycznych i pozna możliwości ich wykorzystania podczas zajęć.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość historii w zakresie pozwalającym na analizę podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej i na opracowanie materiałów dydaktycznych do dowolnego tematu lekcji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Wilczyński
Prowadzący grup: Karol Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS:

- obecność na zajęciach, aktywność studenta i przygotowanie pracy zaliczeniowej (30 godz.)

- indywidualne konsultacje studenta

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Wilczyński
Prowadzący grup: Karol Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS:

- obecność na zajęciach, aktywność studenta i przygotowanie pracy zaliczeniowej (30 godz.)

- indywidualne konsultacje studenta

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Wilczyński
Prowadzący grup: Karol Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS:

- obecność na zajęciach, aktywność studenta i przygotowanie pracy zaliczeniowej (30 godz.)

- indywidualne konsultacje studenta

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Wilczyński
Prowadzący grup: Karol Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS:

- obecność na zajęciach, aktywność studenta i przygotowanie pracy zaliczeniowej (30 godz.)

- indywidualne konsultacje studenta

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)