Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy z historii PRL

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-PHPRL
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy z historii PRL
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI2_W05

HI2_W06

HI2_U06

HI2_K01

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student powinien:

1. mieć szczegółową, prowadzącą do specjalizacji, znajomość faktografii historii Polski w latach 1944-1989.

Posiada pogłębioną, uporządkowaną wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych determinowanych różnym podłożem narodowym, religijnym i kulturowym

2. posiadać umiejętności merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów i poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań.

3. mieć świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumieć potrzebę ciągłego samokształcenia; potrafić inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w zajęciach - 30

samodzielna lektura 60

suma godzin 90

liczba ECTS 90 godz./30 = 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Zaliczenie wykładów z historii najnowszej - pogłębiona wiedza z zakresu kluczowych wydarzeń najnowszych dziejów Polski w latach 1944-1989.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założeniem zajęć jest dyskusja nad najbardziej kontrowersyjnymi problemami historii PRL, związanymi m.in. ze sporami o poziom suwerenności Polski, z wiarygodnością źródeł aparatu bezpieczeństwa czy koniecznością wprowadzenia stanu wojennego.

Pełny opis:

Na zajęciach prezentowane są wybrane problemy historii PRL w formie prezentacji różnych spojrzeń na dany temat, a następnie prowadzona jest dyskusja. Przedstawiane są kwestie związane z różnymi kontrowersjami dotyczącymi powojennej historii Polski, takimi jak spory o istotę roku 1945 (wyzwolenie czy nowe zniewolenie), funkcjonowanie gospodarki, czy poziom akceptacji i oporu wobec sytemu komunistycznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sprzeczne narracje… Z historii powojennej Polski 1944–1989, red. Robert Spałek, Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

A. Dudek, Z. Zblewski, Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu, Warszawa - Bielsko-Biała 2008.

R. Terlecki, Tarcza i miecz komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990, Kraków 2007.

Komunizm w Polsce. Zdrada, zbrodnie, zakłamanie, zniewolenie, Kraków 2005.

Literatura uzupełniająca:

Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2006.

T. Wolsza, Więzienia stalinowskie w Polsce. System, codzienność, represje, Warszawa 2013.

Elity komunistyczne w Polsce, red. M. Szumiło, M. Żukowski, Warszawa–Lublin 2015.

J. Wrona, System partyjny w Polsce 1944–1952, Lublin 1995.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie wykładów z historii najnowszej - pogłębiona wiedza z zakresu kluczowych wydarzeń najnowszych dziejów Polski w latach 1944-1989.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)