Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia najnowsza powszechna, Polski i Kościoła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-SemLicAD
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia najnowsza powszechna, Polski i Kościoła
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Seminarium licencjackie -historia
Punkty ECTS i inne: 11.00 LUB 14.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

historia

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI1_U03

HI1_U07

HI1_K03

HI1_K06

Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza na temat historii XX wieku

Skrócony opis:

Seminarium ma celu sprecyzowanie zainteresowań studentów w kontekście rozprawy licencjackiej, a następnie rozwijanie umiejętności przygotowania pracy naukowej.

Pełny opis:

Zajęcia mają pozwolić studentowi zdobyć umiejętności konieczne do zebrania informacji dotyczących wybranego obszaru badawczego, analizy owych danych oraz sformułowania wniosków i weryfikacji hipotez badawczych. Podczas seminarium student zaznajamia się z metodyką pracy licencjackiej i nabywa umiejętność pisania pracy naukowej. Przygotowuje się do obrony pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

Student powinien:

1. umieć samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności

badawcze (umieć samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł; samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego).

2. posiadać umiejętności przygotowania typowych prac pisemnych w

zakresie historii, zarówno na temat zagadnień ogólnych, jak i

szczegółowych (umieć samodzielnie przygotować pisemną pracę historyczną z pełnym aparatem naukowym).

3. mieć przekonanie o sensie, wartości i potrzebie realizacji misji

historyka w społeczeństwie. Jest gotowy do podejmowania wyzwań

zawodowych i społecznych.

4. uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym, korzystając z różnych

mediów i uwzględniając ich zróżnicowane formy oraz wzbogacając je

specyfiką swego wykształcenia.

Opis ECTS:

aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w zajęciach - 60

kwerendy biblioteczne i archiwalne - 30

samodzielna lektura 30

przygotowanie pracy licencjackiej 60

suma godzin 180

liczba ECTS 180 godz./25(30) = 6

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia U03 - student posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności badawczych (umie samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł; samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze).

Na ocenę 3: student posiada jedynie podstawową umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności badawczych

Na ocenę 4: student posiada dobrą umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności badawczych

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności badawczych

Efekt kształcenia U07 - student posiada umiejętność przygotowania samodzielnej pisemnej pracy historycznej z pełnym aparatem naukowym

Na ocenę 3: student posiada jedynie podstawową umiejętność przygotowania pisemnej pracy historycznej z pełnym aparatem naukowym

Na ocenę 4: student posiada dobrą umiejętność przygotowania samodzielnej pisemnej pracy historycznej z pełnym aparatem naukowym

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą umiejętność przygotowania samodzielnej pisemnej pracy historycznej z pełnym aparatem naukowym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

R. Zenderowski, Praca magisterska. Licencjat. Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, wyd. X, Warszawa 2018

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

A. Swieżawski, Warsztat naukowy historyka, Częstochowa 2001.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie Proseminarium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium ma celu sprecyzowanie zainteresowań studentów w kontekście rozprawy licencjackiej, a następnie rozwijanie umiejętności przygotowania pracy naukowej.

Pełny opis:

Zajęcia mają pozwolić studentowi zdobyć umiejętności konieczne do zebrania informacji dotyczących wybranego obszaru badawczego, analizy owych danych oraz sformułowania wniosków i weryfikacji hipotez badawczych. Podczas seminarium student zaznajamia się z metodyką pracy licencjackiej i nabywa umiejętność pisania pracy naukowej. Przygotowuje się do obrony pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego.

Literatura:

R. Zenderowski, Praca magisterska. Licencjat. Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, wyd. X, Warszawa 2018.

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską. Wrocław 2006.

Marcin Zaremba, Wielka Trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 2012.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie Proseminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

R. Zenderowski, Praca magisterska. Licencjat. Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, wyd. X, Warszawa 2018

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

A. Swieżawski, Warsztat naukowy historyka, Częstochowa 2001.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie Proseminarium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w zajęciach - 60

kwerendy biblioteczne i archiwalne - 30

samodzielna lektura 30

przygotowanie pracy licencjackiej 60

suma godzin 180

liczba ECTS 180 godz./25(30) = 6

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium ma celu sprecyzowanie zainteresowań studentów w kontekście rozprawy licencjackiej, a następnie rozwijanie umiejętności przygotowania pracy naukowej.

Pełny opis:

Zajęcia mają pozwolić studentowi zdobyć umiejętności konieczne do zebrania informacji dotyczących wybranego obszaru badawczego, analizy owych danych oraz sformułowania wniosków i weryfikacji hipotez badawczych. Podczas seminarium student zaznajamia się z metodyką pracy licencjackiej i nabywa umiejętność pisania pracy naukowej. Przygotowuje się do obrony pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie Proseminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w zajęciach - 60

kwerendy biblioteczne i archiwalne - 30

samodzielna lektura 30

przygotowanie pracy licencjackiej 60

suma godzin 180

liczba ECTS 180 godz./25(30) = 6

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w zajęciach - 60

kwerendy biblioteczne i archiwalne - 30

samodzielna lektura 30

przygotowanie pracy licencjackiej 60

suma godzin 180

liczba ECTS 180 godz./25(30) = 6

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium ma celu sprecyzowanie zainteresowań studentów w kontekście rozprawy licencjackiej, a następnie rozwijanie umiejętności przygotowania pracy naukowej.

Pełny opis:

Zajęcia mają pozwolić studentowi zdobyć umiejętności konieczne do zebrania informacji dotyczących wybranego obszaru badawczego, analizy owych danych oraz sformułowania wniosków i weryfikacji hipotez badawczych. Podczas seminarium student zaznajamia się z metodyką pracy licencjackiej i nabywa umiejętność pisania pracy naukowej. Przygotowuje się do obrony pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego.

Wymagania wstępne:

wymagania: zaliczenie Proseminarium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)