Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium z języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-TranLAC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium z języka łacińskiego
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI2_W12

HI2_U08

HI2_U09

HI2_K02

Wymagania wstępne:

Ukończony dwuletni lektorat j. łacińskiego

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci dokonują przekładu oryginalnych tekstów z j. łacińskiego na j. polski . Na każdych zajęciach przedstawiana jest twórczość innego autora, omawiany jego styl oraz wykonywany jest przekład fragmentów dostarczanych przez prowadzącą zajęcia

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Wstęp do translatorium.

2. Sallustiusz, Bellum Iugurthinum.

3. Gajusz Juliusz Cezar, De bello Gallico.

4. Seneka, Epistulae Morales ad Lucilium.

5. Marek Tuliusz Cycero, In Catilinam.

6. Tytus Liwiusz, Ab urbe condita.

7. ŚW. Augustyn, Confessiones.

8. Grzegorz z Tours

9. Ugeburga, Vita Willibaldi.

10. Legenda antiqua sancti Francisci

11. Trotula, De ornatu mulierum.

12. Roswita z Gandersheim, Calimachus/ Leon Battista Alberti, Uxoria

13. Liber monstrorum

14. Hildegarda di Bingen, Scivias/Krystyna z Markyate, Vita.

15. Piotr Abelard i Heloisa, Epistulae.

Literatura:

Słownik łacińsko-polski, pod red. M. Plezi, t. 1-5, Warszawa 1998.

Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki, Warszawa 1995.

Słownik kościelny łacińsko-polski,Alojzy Jougan, Miejsce Piastowe 1948.

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, pod red. M. Plezi, Kraków 1952-

J. Sondel, Słownik

Disce puer. Podręcznik do łaciny średniowiecznej,pod red. D. Gwisa, E. Jung-Palczewskiej, Warszawa 2000.

M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1992.

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W12:

EK 1. Student zna słowniki językowe stosowane w analizie tekstów źródłowych

EK2. Zna, w sposób pogłębiony, abrewiacje występujące w źródłach innych epok.

EK 3. W zakresie prowadzącym do specjalizacji zna zasady tworzenia narracji w tekstach naukowych o tematyce historycznej.

U9:

EK4. Student tłumaczy i objaśnia proste teksty źródłowe z przynajmniej jednego języka starożytnego (łaciny).

K02:

EK5. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania.

Ponadto student:

EK 6 Potrafi przy pomocy słownika przetłumaczyć na język polski oryginalne teksty łacińskie.

EK 7 Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu gramatyki łacińskiej.

Opis ECTS:

1. Obecność i czynny udział podczas zajęć- 1pkt

2. Przygotowanie się do zaliczeń cząstkowych- 1 pkt

3. Przygotowanie do końcowego zaliczenia - 1pkt

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, na którą składa się:

1. obecność na zajęciach

2. aktywność podczas zajęć

3. zaliczenie wszystkich kartkówek z gramatyki łacińskiej

4. Test końcowy

Ad. 1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa- student ma prawo do trzech nieobecności.

Ad. 2. Aktywność podczas zajęć

Ad. 3. zaliczenie wszystkich pięciu kartkówek z gramatyki łacińskiej

Ad. 4. Test końcowy:

- przygotowanie przekładu tekstu na zaliczenie

- prawidłowe udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii gramatycznych pojawiających się w tekście przygotowanym przez studenta.

Warunki dla osiągnięcia określonej oceny:

- ocena 3 (dst):

EK 1. Student w sposób dostateczny zna słowniki językowe stosowane w analizie tekstów źródłowych

EK2. Zna, w sposób dostateczny, abrewiacje występujące w źródłach innych epok.

EK 3. W zakresie dostatecznym zna zasady tworzenia narracji w tekstach naukowych o tematyce historycznej.

EK4. Student w sposób dostateczny tłumaczy i objaśnia proste teksty źródłowe z przynajmniej jednego języka starożytnego (łaciny).

EK5. Student w sposób dostateczny potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania.

EK 6 Potrafi w sposób dostateczny przy pomocy słownika przetłumaczyć na język polski oryginalne teksty łacińskie.

EK 7 Ma w sposób dostateczny usystematyzowaną wiedzę z zakresu gramatyki łacińskiej.

- ocena 4 (db):

EK 1. Student dobrze zna słowniki językowe stosowane w analizie tekstów źródłowych

EK2. Dobrze zna abrewiacje występujące w źródłach innych epok.

EK 3. Zna dobrze zasady tworzenia narracji w tekstach naukowych o tematyce historycznej.

EK4. Student dobrze tłumaczy i objaśnia proste teksty źródłowe z przynajmniej jednego języka starożytnego (łaciny).

EK5. Student potrafi dobrze współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania.

EK 6 Potrafi przy pomocy słownika przetłumaczyć dobrze na język polski oryginalne teksty łacińskie.

EK 7 Ma dobrze usystematyzowaną wiedzę z zakresu gramatyki łacińskiej.

- ocena 5 (bdb):

EK 1. Student bardzo dobrze zna słowniki językowe stosowane w analizie tekstów źródłowych

EK2. Bardzo dobrze zna abrewiacje występujące w źródłach innych epok.

EK 3. Zna bardzo dobrze zasady tworzenia narracji w tekstach naukowych o tematyce historycznej.

EK4. Student bardzo dobrze tłumaczy i objaśnia proste teksty źródłowe z przynajmniej jednego języka starożytnego (łaciny).

EK5. Student potrafi bardzo dobrze współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania.

EK 6 Potrafi przy pomocy słownika przetłumaczyć bardzo dobrze na język polski oryginalne teksty łacińskie.

EK 7 Ma bardzo dobrze usystematyzowaną wiedzę z zakresu gramatyki łacińskiej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głusiuk
Prowadzący grup: Anna Głusiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci dokonują przekładu oryginalnych tekstów z j. łacińskiego na j. polski . Na każdych zajęciach przedstawiana jest twórczość innego autora, omawiany jego styl oraz wykonywany jest przekład fragmentów dostarczanych przez prowadzącą zajęcia

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Wstęp do translatorium.

2. Sallustiusz, Bellum Iugurthinum.

3. Gajusz Juliusz Cezar, De bello Gallico.

4. Seneka, Epistulae Morales ad Lucilium.

5. Marek Tuliusz Cycero, In Catilinam.

6. Tytus Liwiusz, Ab urbe condita.

7. ŚW. Augustyn, Confessiones.

8. Grzegorz z Tours

9. Ugeburga, Vita Willibaldi.

10. Legenda antiqua sancti Francisci

11. Trotula, De ornatu mulierum.

12. Roswita z Gandersheim, Calimachus/ Leon Battista Alberti, Uxoria

13. Liber monstrorum

14. Hildegarda di Bingen, Scivias/Krystyna z Markyate, Vita.

15. Piotr Abelard i Heloisa, Epistulae.

Literatura:

Słownik łacińsko-polski, pod red. M. Plezi, t. 1-5, Warszawa 1998.

Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki, Warszawa 1995.

Słownik kościelny łacińsko-polski,Alojzy Jougan, Miejsce Piastowe 1948.

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, pod red. M. Plezi, Kraków 1952-

J. Sondel, Słownik

Disce puer. Podręcznik do łaciny średniowiecznej,pod red. D. Gwisa, E. Jung-Palczewskiej, Warszawa 2000.

M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1992.

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa

Wymagania wstępne:

Zaliczony dwuletni lektorat z j. łacińskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głusiuk
Prowadzący grup: Anna Głusiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1. Udział w zajęciach - 30 godz.

2. Przygotowanie się do zajęć, praca własna studenta- 30 godz.

3. Przygotowanie sie do zaliczenia na ocenę- 30 godz.


90 godz.: 30 godz. -3 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci dokonują przekładu oryginalnych tekstów z j. łacińskiego na j. polski . Na każdych zajęciach przedstawiana jest twórczość innego autora, omawiany jego styl oraz wykonywany jest przekład fragmentów dostarczanych przez prowadzącą zajęcia

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci będą tłumaczyć z j. łacińskiego na język polski wybranefragmenty następujących dzieł:

1. Sallustiusz, Bellum Iugurthinum.

2. Gajusz Juliusz Cezar, De bello Gallico.

3. Seneka, Epistulae Morales ad Lucilium.

4. Marek Tuliusz Cycero, In Catilinam.

5. Tytus Liwiusz, Ab urbe condita.

6. ŚW. Augustyn, Confessiones.

7. Grzegorz z Tours

8. Ugeburga, Vita Willibaldi.

9. Legenda antiqua sancti Francisci

10. Trotula, De ornatu mulierum.

11. Roswita z Gandersheim, Calimachus/ Leon Battista Alberti, Uxoria

12. Liber monstrorum

13. Hildegarda di Bingen, Scivias/Krystyna z Markyate, Vita.

14. Piotr Abelard i Heloisa, Epistulae.

Literatura:

Słownik łacińsko-polski, pod red. M. Plezi, t. 1-5, Warszawa 1998.

Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki, Warszawa 1995.

Słownik kościelny łacińsko-polski,Alojzy Jougan, Miejsce Piastowe 1948.

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, pod red. M. Plezi, Kraków 1952-

J. Sondel, Słownik

Disce puer. Podręcznik do łaciny średniowiecznej,pod red. D. Gwisa, E. Jung-Palczewskiej, Warszawa 2000.

M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1992.

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głusiuk
Prowadzący grup: Anna Głusiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1. Udział w zajęciach - 30 godz.

2. Przygotowanie się do zajęć, praca własna studenta- 30 godz.

3. Przygotowanie sie do zaliczenia na ocenę- 30 godz.


90 godz.: 30 godz. -3 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci dokonują przekładu oryginalnych tekstów z j. łacińskiego na j. polski . Na każdych zajęciach przedstawiana jest twórczość innego autora, omawiany jego styl oraz wykonywany jest przekład fragmentów dostarczanych przez prowadzącą zajęcia.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci będą tłumaczyć z j. łacińskiego na język polski wybranefragmenty następujących dzieł:

1. Sallustiusz, Bellum Iugurthinum.

2. Gajusz Juliusz Cezar, De bello Gallico.

3. Seneka, Epistulae Morales ad Lucilium.

4. Marek Tuliusz Cycero, In Catilinam.

5. Tytus Liwiusz, Ab urbe condita.

6. ŚW. Augustyn, Confessiones.

7. Grzegorz z Tours

8. Ugeburga, Vita Willibaldi.

9. Legenda antiqua sancti Francisci

10. Trotula, De ornatu mulierum.

11. Roswita z Gandersheim, Calimachus/ Leon Battista Alberti, Uxoria

12. Liber monstrorum

13. Hildegarda di Bingen, Scivias/Krystyna z Markyate, Vita.

14. Piotr Abelard i Heloisa, Epistulae.

Literatura:

Słownik łacińsko-polski, pod red. M. Plezi, t. 1-5, Warszawa 1998.

Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki, Warszawa 1995.

Słownik kościelny łacińsko-polski,Alojzy Jougan, Miejsce Piastowe 1948.

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, pod red. M. Plezi, Kraków 1952-

J. Sondel, Słownik

Disce puer. Podręcznik do łaciny średniowiecznej,pod red. D. Gwisa, E. Jung-Palczewskiej, Warszawa 2000.

M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1992.

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głusiuk
Prowadzący grup: Anna Głusiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)