Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kobiety w średniowiecznej Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-WMKwE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kobiety w średniowiecznej Europie
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty kształcenia dla kierunku historia:

HI2_W03

HI2_W07

HI2_W08


Efekty kształcenia dla kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją:

AZD1_W20

AZD1_W22

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z sytuacją i rolą kobiety w społeczeństwie średniowiecznej Europy. Podczas wykładów zostanie przedstawiona kwestia traktowania przez ówczesnych mężczyzn córek, żon i wdów. Zostanie omówiona edukacja ówczesnych kobiet lub jej brak, wpływ Kościoła na podejście mężczyzn do płci pięknej, rola żony, matki i wdowy. Zostaną przedstawione historie kobiet, które wyprzedziły swoją epokę i wyszły poza narzucone im ramy jak na przykład Matylda z Canossy, Katarzyna Sforza, Krystyna z Pizan czy Trotula z Salerno. Zostaną omówione również przykłady mniej znanych kobiet, których imiona i historie są znane dzięki zachowanym testamentom czy aktom notarialnym. Zostanie poruszona również kwestia higieny i dbałości o urodę kobiet oraz ich rola w medycynie nie tylko jako zielarek, akuszerek czy lekarek, ale również jako zwykłych pacjentek.

Zajęcia odbywają się online przez MS Teams

Pełny opis:

Treści merytoryczne

1. Kobieta w średniowieczu -wstęp

2. Kobieta widziana oczami ówczesnych mężczyzn

3. Panny- ówczesne poglądy na temat wychowania i edukacji córek

4. Mężatki- obowiązki matki i żony

5. Wdowy- obowiązki wdów

6. Prostytutki, trucicielki, morderczynie

7. Przemoc wobec kobiet

8. Waleczne kobiety epoki średniowiecza

9. Praca kobiet

10. Puellae doctae- Kobiety czytające i piszące

11. Kobiety i medycyna-lekarki, zielarki, akuszerki

12. Kobiety i medycyna- pacjentki

13. Dbałość o urodę kobiet na podstawie traktatów ich autorstwa

14. Średniowieczne ubrania kobiet

15. Mniszki

Literatura:

Materiały zamieszczane są na platformie e-learningowej Moodle

Baschwitz K., Czarownice. Dzieje procesów o czary, tłum. T. Zabłudowski, Warszawa 1999.

Bogucka M., Białogłowa w dawnej Polsce: kobieta w społeczeństwie polskim XVI – XVIII w. na tle porównawczym, Warszawa 1998

Bogucka M., Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005.

Duby G., Rycerz, kobieta i ksiądz. Małżeństwo w feudalnej Francji, tłum. H. Geremek, Warszawa 1986.

Duby G., Damy XII wieku, tłum. A. Choińska, K. Choiński, Warszawa 2000.

Gies F. Gies J., Życie średniowiecznej kobiety, 2019.

A History of Women in the West, oprac. G. Duby, M. Perrot, t.2: Silences of Middle Ages, tłum. Ch. Klappisch-Zuber, Londyn 1994.

Klapisch-Zuber Ch., Kobieta i rodzina, w: Człowiek średniowiecza, pod red. J. Le Goffa, Warszawa – Gdańsk 1996.

Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, pod red. Nowaka Z. H. i. Radzimińskiego A, Toruń 1998.

Pernound R., Kobieta w czasach katedr, tłum. I. Badowska, Warszawa 1990.

Pernound R., Kobieta w czasach wypraw krzyżowych, I. Badowska, Warszawa 1995.

Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, pod red. A. Gąsiorowskiego, Poznań 1995.

Radzimiński A., Kobieta w średniowiecznej Europie, Toruń 2012.

Wade Labarge M., Women in Medieval Life, London 2001.

Zawilski M., Małżeństwo kobieta cielesność. Instytucja małżeństwa w XII i XIII–wiecznej Francji, Kraków 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- Zna na poziomie rozszerzonym fachową terminologię z zakresu

nauk historycznych oraz innych nauk humanistycznych;

- Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o ogólnej diachronicznej strukturze dziejów. Ma pogłębioną wiedzę o związkach historii z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla różnych dyscyplin naukowych;

- Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i

najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii.

Opis ECTS:

1. Obecność na zajęciach- 1pkt

2. Przygotowanie się do zaliczenia- 1 pkt

Konsultacje na temat zagadnień poruszanych podczas wykładów odbywają się na dyżurze

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej- test

Pozytywne zaliczenie testu końcowego. Należy uzyskać 60% poprawnych odpowiedzi, aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu.

12pkt-13 pkt- dst

14pkt-15 pkt- dst+

16 pkt-17 pkt- db

18pkt - 19 pkt- db+

20 pkt -bdb

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)