Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia starożytna powszechna (Grecja) - wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-WSPG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia starożytna powszechna (Grecja) - wykład
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI1_W02

HI1_W05

HI1_W06


Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu historii na poziomie licealnym.

Skrócony opis:

Wykład obejmuje dzieje Grecji od czasów minojskich do hellenistycznych, czyli około 16 wieków historii (XX - IV w. przed Chr.; dzieje Grecji hellenistycznej wchodzą już do osobnego wykładu: "Starożytny Bliski Wschód"). Dotyczy dziejów politycznych, ale także społecznych, kulturowych oraz religijnych starożytnej Grecji.

Wykład jest skoordynowany z osobnymi Ćwiczeniami z tego przedmiotu, które są poświęcone wspólnej krytycznej lekturze wybranych tekstów źródłowych dotyczących historii Grecji starożytnej.

Pełny opis:

Zagadnienia

1. Wprowadzenie. Geografia świata greckiego.

2. Cywilizacja minojska.

2. Cywilizacja mykeńska. Język grecki.

3. Grecja archaiczna.

4. Powstanie i rozwój polis.

4. Religia grecka.

5. Kultura grecka.

6. Źródła do historii Grecji. Omówienie największych historyków.

7. Wielka kolonizacja.

8. Ateny w czasach archaicznych.

9. Zjawisko tyranii w Grecji.

10. Sparta.

11. Ateny w epoce klasycznej. Demokracja ateńska.

12. Wojny perskie (2 wykłady).

13. Wojna peloponeska (2 wykłady).

Literatura:

Podręczniki obowiązkowe:

Bravo Benedetto, Wipszycka Ewa i inn., Historia starożytnych Greków, t. 1–3, Warszawa 1988–1992.

Jaczynowska J., Musiał D., Stępień M., Historia starożytna, Warszawa 1999

Ziółkowski Adam, Historia powszechna. Starożytność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Wybrana literatura pomocnicza:

Kulesza R., Wojna peloponeska, Warszawa 2006.

Kulesza R., Maraton, Warszawa 2005.

Martin Th. R., Starożytna Grecja od czasów prehistorycznych do okresu hellenistycznego, Warszawa 1998

Lengauer W., Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999.

Vernant J.-P., Człowiek Grecji, Warszawa 2000.

Wipszycka-Bravo E. (red.), Vademecum historyka starożytnej Grecji I Rzymu, t. I - III, Warszawa 1999 – 2001.

Wunderlich H. G., Tajemnica Krety, Dokąd byk porwał Europę, czyli o korzeniach kultury europejskiej, Kraków 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Opis ECTS, nakład pracy studenta/studentki:

30 godz. – aktywne uczestnictwo w wykładzie

2 godz. – konsultacje z prowadzącym wykład

3 godz. – bezpośrednie przygotowanie studenta do wykładu

25 godz. – przygotowanie do kolokwium, osobiste lektury

60 godz. – razem

2 punkty ECTS

Zajęcia są obowiązkowe. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Student zna najważniejszą faktografię historii Rzymu faktografię starożytnej historii Grecji od czasów minojskich do hellenistycznych (do Aleksandra Wielkiego).

- ocena 2 (ndst): Student nie zna podstawowej faktografii historii Grecji

- ocena 3 (dst): Student zna zaledwie najważniejszą faktografię historii Grecji

- ocena 4 (db): Student zna dobrze najważniejszą faktografię historii Grecji

- ocena 5 (bdb): Student zna bardzo odbrze najważniejszą faktografię historii Rzymu i potrafi wskazać zależności między wydarzaniami.

Posiada wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

- ocena 2 (ndst): Student nie potrafi interpretować faktów historycznych w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

- ocena 3 (dst): Student potrafi interpretować zaledwie podstawowe fakty historyczne w ich w ich głównych aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

- ocena 4 (db): Student potrafi interpretować większość poznanych faktów historycznych w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

- ocena 5 (bdb): Student potrafi interpretować poznane fakty historyczne w ich w ich głównych aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych ukazując istniejące hipotezy interpretacyjne.

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań

- ocena 2 (ndst): Student nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań

- ocena 3 (dst): Potrafi wyszukiwać zaledwie podstawowe informacje z wykorzystaniem tylko podstawowych źródeł i opracowań

- ocena 4 (db): Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować podstawowe informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań

- ocena 5 (bdb): Potrafi wyszukiwać samodzielnie analizować, oceniać i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

- ocena 2 (ndst): Student nie posiada umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

- ocena 3 (dst): Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem podstawowych poglądów innych autorów

- ocena 4 (db): Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów

- ocena 5 (bdb): Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania własnych wniosków

Na zakończenie zajęć jest przewidziany egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dźwigała
Prowadzący grup: Katarzyna Dźwigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład: 30 g.

Przygotowanie do egzaminu: 30 g.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje dzieje Grecji od czasów minojskich do hellenistycznych, czyli około 16 wieków historii (XX - IV w. przed Chr.). Zajęcia dotyczą dziejów politycznych, społecznych, kulturowych oraz religijnych starożytnej Grecji.

Pełny opis:

Lista zagadnień:

Język grecki, kultura i religia Greków

Źródła do historii Grecji

Cywilizacja minojska i mykeńska.

Wieki ciemne.

Grecja archaiczna

Wielka kolonizacja

Sparta

Ateny

Wojny Perskie

Filip II i Macedonia

Aleksander Wielki

Literatura:

Ziółkowski Adam, Historia powszechna. Starożytność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Wipszycka-Bravo E. (red.), Vademecum historyka starożytnej Grecji I Rzymu, t. I - III, Warszawa 1999 – 2001.

Bravo Benedetto, Wipszycka Ewa i inn., Historia starożytnych Greków, t. 1–3, Warszawa 1988–1992.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dźwigała
Prowadzący grup: Katarzyna Dźwigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład: 30 g.

Przygotowanie do egzaminu: 30 g.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje dzieje Grecji od czasów minojskich do hellenistycznych, czyli około 16 wieków historii (XX - IV w. przed Chr.). Zajęcia dotyczą dziejów politycznych, społecznych, kulturowych oraz religijnych starożytnej Grecji.

Pełny opis:

Lista zagadnień:

Język grecki, kultura i religia Greków

Źródła do historii Grecji

Cywilizacja minojska i mykeńska.

Wieki ciemne.

Grecja archaiczna

Wielka kolonizacja

Sparta

Ateny

Wojny Perskie

Filip II i Macedonia

Aleksander Wielki

Literatura:

Ziółkowski Adam, Historia powszechna. Starożytność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Wipszycka-Bravo E. (red.), Vademecum historyka starożytnej Grecji I Rzymu, t. I - III, Warszawa 1999 – 2001.

Bravo Benedetto, Wipszycka Ewa i inn., Historia starożytnych Greków, t. 1–3, Warszawa 1988–1992.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dźwigała
Prowadzący grup: Katarzyna Dźwigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład: 30 g.

Przygotowanie do egzaminu: 30 g.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje dzieje Grecji od czasów minojskich do hellenistycznych, czyli około 16 wieków historii (XX - IV w. przed Chr.). Zajęcia dotyczą dziejów politycznych, społecznych, kulturowych oraz religijnych starożytnej Grecji.

Pełny opis:

Lista zagadnień:

Język grecki, kultura i religia Greków

Źródła do historii Grecji

Cywilizacja minojska i mykeńska.

Wieki ciemne.

Grecja archaiczna

Wielka kolonizacja

Sparta

Ateny

Wojny Perskie

Filip II i Macedonia

Aleksander Wielki

Literatura:

Ziółkowski Adam, Historia powszechna. Starożytność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Wipszycka-Bravo E. (red.), Vademecum historyka starożytnej Grecji I Rzymu, t. I - III, Warszawa 1999 – 2001.

Bravo Benedetto, Wipszycka Ewa i inn., Historia starożytnych Greków, t. 1–3, Warszawa 1988–1992.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)