Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe - Kraków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-ĆTK Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe - Kraków
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac4097ae42f2745a3b6603a5a637a0003%40thread.tacv2/conversations?groupId=985e29c7-df79-4b12-8d09-b47338050a92&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W02

HS1_W03

HS1_U02

HS1_U03

HS1_U04

HS1_U05

HS1_K01

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń terenowych jest bezpośredni kontakt z obiektami pochodzącymi z różnych epok i zróżnicowanych pod względem pełnionych funkcji. Prowadzić mają do zaznajomienia się z najważniejszymi dziełami sztuk wizualnych i architektury Krakowa od średniowiecza po XX w., zrozumienia ich znaczenia i miejsca w dziejach sztuki Polskiej i Europejskiej. Istotną częścią ćwiczeń jest praca nad referatami o temacie wybranym przez studentka/studentkę z listy przedstawionej przez prowadzących; referat stanowi okazję do zaznajomienia się ze stanem badań dot. danego obiektu, a także sprzyja rozwojowi warsztatu naukowego.

Pełny opis:

Zakres merytoryczny referatów:

1. Rynek w Krakowie (urbanistyka)

2. Architektura Zamku Królewskiego na Wawelu

3. Wnętrza Zamku Wawelskiego (w tym dekoracje malarskie i stiukatorskie, sala Poselska, obrazy – trasa „Reprezentacyjne komnaty królewskie”)

4. Krakowskie dzieła Wita Stwosza (ołtarz główny w kościele Mariackim, krucyfiks z kościoła

Mariackiego, epitafium Kallimacha w kościele dominikanów, nagrobek Kazimierza Jagiellończyka w katedrze krakowskiej)

5. Kościół Mariacki – architektura i dekoracja architektoniczna

6. Katedra na Wawelu – architektura średniowieczna

7. Kościół Bożego Ciała – architektura i wystrój (mauzoleum bł. Stanisława Kazimierczyka, ambona, ołtarz główny)

8. Ikonografia stalli z kościoła Bożego Ciała

9. Gotyckie retabula z ołtarzy głównych z kościoła augustianów eremitów pw. św. Katarzyny i Małgorzaty oraz kościoła dominikanów pw. Świętej Trójcy

10. Architektura kościoła augustianów pw. św. Katarzyny i św. Małgorzaty na Kazimierzu

11. Kaplice kościoła dominikanów pw. Świętej Trójcy (Zbaraskich, Myszkowskich)

12. Kościół jezuitów pw. śś. Piotra i Pawła – architektura i wystrój

13. Krakowskie realizacje Baltazara Fontany (dekoracje w kolegiacie św. Anny, kaplicy św. Jacka w kościele dominikanów, kościół klarysek pw. św. Andrzeja)

14. Architektoniczne i rzeźbiarskie realizacje Kacpra Bażanki (kościół śś. Piotra i Pawła – ołtarz gł. i epitafia, kościół misjonarzy, architektura kościoła pijarów pw. Przemienienia Pańskiego)

15. Architektura kościoła bonifratrów p.w. Trójcy Przenajświętszej w Krakowie

16. Katedra na Wawelu – nagrobki królów (Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, Jana Olbrachta)

17. Katedra na Wawelu – kaplica Potockich i Królowej Zofii – architektura i wystrój

18. Katedra na Wawelu – kaplica Zygmuntowska

19. Katedra na Wawelu – kaplica Wazów

20. Santi Gucci – kaplica Batorego i nagrobek Anny Jagiellonki w katedrze na Wawelu

21. Wystrój Domu Towarzystwa Lekarskiego proj. S. Wyspiańskiego

22. Polichromia i witraże St. Wyspiańskiego w kościele franciszkanów w Krakowie

23. Siedziba Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych (architektura, wystrój zewnętrzny)

24. Architektura Teodora Talowskiego (kamienice przy ul. Retoryka)

25. Grupa Krakowska

26. Malarstwo Tadeusza Kantora

27. Sztuka Marii Jaremy

Literatura:

Literatura dla każdego zagadnienia, będącego przedmiotem referatu, będzie przekazana indywidualnie referent(k)om.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student(k)a:

1) Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki

europejskiej od starożytności po czasy współczesne, zna

terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii

sztuki.

2) Zna i rozumie metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma

znajomość stosowanych w historii sztuki teorii i metodologii

oraz zna jej najnowsze osiągnięcia.

3) Posiada umiejętności badawcze, obejmujące: a) analizę

problemów w zakresie historii sztuki, w tym analizę obiektów

in situ; b) dobór metod i narzędzi badawczych,

wykorzystywanych zarówno w pracy teoretycznej, jak i m.in.

w inwentaryzacji zabytków; c) opracowanie i prezentację

wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik

informacyjno-komunikacyjnych.

4) Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki, a także

przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z

zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich

znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie

historyczno-kulturowym.

5) Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować

właściwą terminologię z zakresu historii sztuki.

6) Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w

mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie

przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i

poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

7) Jest gotowy/a do współpracy i podejmowania działań na rzecz

środowiska społecznego. Jest również przygotowany/a do samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu historii sztuki poprzez korzystanie m.in. z konsultacji specjalistycznych.

ECTS: 3 pkt.

Przygotowanie referatu – 26 godzin

Samodzielna praca z lekturami - 20

Objazd - 24 godziny

Spotkania organizacyjne i konsultacje - 5 godziny

RAZEM: 75 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia się oceniane są na podstawie aktywności podczas dyskusji problemowych wokół zagadnień przedstawianych podczas objazdu, jakości referatu, o temacie wybranym przez studentka/studentkę z listy przedstawionej przez prowadzących.

Dla uzyskania zaliczenia kluczowe znaczenie ma udział w objeździe oraz prezentacja referatu, który powinien uzyskać akceptację merytoryczną przez prowadzących.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 24 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogusz, Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk, Katarzyna Ponińska, Aleksander Stankiewicz
Prowadzący grup: Marcin Bogusz, Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk, Katarzyna Ponińska, Aleksander Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 24 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogusz, Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk, Katarzyna Ponińska, Aleksander Stankiewicz
Prowadzący grup: Marcin Bogusz, Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk, Katarzyna Ponińska, Aleksander Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń terenowych jest bezpośredni kontakt z obiektami pochodzącymi z różnych epok i zróżnicowanych pod względem pełnionych funkcji. Prowadzić mają do zaznajomienia się z najważniejszymi dziełami sztuk wizualnych i architektury Krakowa od średniowiecza po XX w., zrozumienia ich znaczenia i miejsca w dziejach sztuki Polskiej i Europejskiej. Ćwiczenia odbywają się w sem. letnim 2020/2021 wirtualnie - w związku z obowiązującymi ograniczeniami. Obejmują zajęcia synchroniczne, w systemie MS Teams (spotkanie organizacyjne, wirtualne zajęcia merytoryczne, konsultacje) oraz Cisco Webex (w przypadku oprowadzań i zajęć prowadzonych przez ekspertów i ekspertki z Krakowa, spoza UKSW). Istotną częścią ćwiczeń jest praca nad referatami o temacie wybranym przez studentka/studentkę z listy przedstawionej przez prowadzących; referat stanowi okazję do zaznajomienia się ze stanem badań dot. danego obiektu, a także sprzyja rozwojowi warsztatu naukowego. Ćwiczenia terenowe kończy test zaliczeniowy.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń terenowych w Krakowie jest przekrojowe zaznajomienie się ze sztuką i kulturą artystyczną Krakowa, od średniowiecza po XX w. Prowadzić mają do zaznajomienia się z najważniejszymi dziełami sztuk wizualnych i architektury Krakowa, zrozumienia ich znaczenia i miejsca w dziejach sztuki Polskiej i Europejskiej. Ćwiczenia terenowe w Krakowie odbywają się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wirtualnie - w związku z obowiązującymi ograniczeniami prawnymi. Ćwiczenia obejmują zajęcia synchroniczne, przeprowadzane w systemie MS Teams (spotkanie organizacyjne, wirtualne zajęcia merytoryczne, konsultacje) oraz Cisco Webex (w przypadku oprowadzań i zajęć prowadzonych przez ekspertów i ekspertki z Krakowa, spoza UKSW). Istotną częścią ćwiczeń jest praca nad własnymi referatami o temacie wybranym przez studentka/studentkę z listy przedstawionej przez prowadzących; referat stanowi okazję do zaznajomienia się ze stanem badań dotyczących danego obiektu, a także sprzyja rozwojowi własnego warsztatu naukowego. Ćwiczenia terenowe kończy test zaliczeniowy.

Zakres merytoryczny referatów:

1. Rynek w Krakowie (urbanistyka)

2. Architektura Zamku Królewskiego na Wawelu

3. Wnętrza Zamku Wawelskiego (w tym dekoracje malarskie i stiukatorskie, sala Poselska, obrazy –

trasa „Reprezentacyjne komnaty królewskie”)

4. Krakowskie dzieła Wita Stwosza (ołtarz główny w kościele Mariackim, krucyfiks z kościoła

Mariackiego, epitafium Kallimacha w kościele dominikanów, nagrobek Kazimierza Jagiellończyka w

katedrze krakowskiej)

5. Kościół Mariacki – architektura i dekoracja architektoniczna

6. Katedra na Wawelu – architektura średniowieczna

7. Kościół Bożego Ciała – architektura i wystrój (mauzoleum bł. Stanisława Kazimierczyka, ambona,

ołtarz główny)

8. Kaplice kościoła dominikanów pw. Świętej Trójcy (Zbaraskich, Myszkowskich)

9. Kościół jezuitów pw. śś. Piotra i Pawła – architektura i wystrój

10. Krakowskie realizacje Baltazara Fontany (dekoracje w kolegiacie św. Anny, kaplicy św. Jacka w

kościele dominikanów, kościół klarysek pw. św. Andrzeja)

11. Architektoniczne i rzeźbiarskie realizacje Kacpra Bażanki (kościół śś. Piotra i Pawła – ołtarz gł. i

epitafia, kościół misjonarzy)

12. Katedra na Wawelu – nagrobki królów (Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Władysława

Jagiełły, Jana Olbrachta)

13. Katedra na Wawelu – kaplica Potockich i Królowej Zofii – architektura i wystrój

14. Katedra na Wawelu – kaplica Zygmuntowska

15. Katedra na Wawelu – kaplica Wazów

16. Santi Gucci – kaplica Batorego i nagrobek Anny Jagiellonki w katedrze na Wawelu

17. Wystrój Domu Towarzystwa Lekarskiego proj. S. Wyspiańskiego

18. Polichromia i witraże St. Wyspiańskiego w kościele franciszkanów w Krakowie

19. Siedziba Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych (architektura, wystrój zewnętrzny)

20. Architektura Teodora Talowskiego (kamienice przy ul. Retoryka)

21. Grupa Krakowska

Literatura:

Literatura dla każdego zagadnienia, będącego przedmiotem referatu, będzie przekazana indywidualnie referent(k)om oraz zamieszczona w systemie Moodle.

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs historii sztuki w zakresie X-XX w.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 24 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk, Katarzyna Ponińska, Aleksander Stankiewicz
Prowadzący grup: Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk, Katarzyna Ponińska, Aleksander Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem ćwiczeń terenowych jest bezpośredni kontakt z obiektami pochodzącymi z różnych epok i zróżnicowanych pod względem pełnionych funkcji.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń terenowych jest bezpośredni kontakt z obiektami pochodzącymi z różnych epok i zróżnicowanych pod względem pełnionych funkcji. Prowadzić mają do zaznajomienia się z najważniejszymi dziełami sztuk wizualnych i architektury Krakowa od średniowiecza po XX w., zrozumienia ich znaczenia i miejsca w dziejach sztuki Polskiej i Europejskiej. Istotną częścią ćwiczeń jest praca nad referatami o temacie wybranym przez studentka/studentkę z listy przedstawionej przez prowadzących; referat stanowi okazję do zaznajomienia się ze stanem badań dot. danego obiektu, a także sprzyja rozwojowi warsztatu naukowego.

Literatura:

Bibliografia do obiektu zabyt., przydzielonego studentowi, zbierana samodzielnie przez studenta.

Wymagania wstępne:

Ćwiczenia terenowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 24 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Emilian Prałat, Aleksander Stankiewicz, Marta Wiraszka
Prowadzący grup: Emilian Prałat, Aleksander Stankiewicz, Marta Wiraszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń terenowych jest bezpośredni kontakt z obiektami pochodzącymi z różnych epok i zróżnicowanych pod względem pełnionych funkcji.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń terenowych jest bezpośredni kontakt z obiektami pochodzącymi z różnych epok i zróżnicowanych pod względem pełnionych funkcji. Prowadzić mają do zaznajomienia się z najważniejszymi dziełami sztuk wizualnych i architektury Krakowa od średniowiecza po XX w., zrozumienia ich znaczenia i miejsca w dziejach sztuki Polskiej i Europejskiej. Istotną częścią ćwiczeń jest praca nad referatami o temacie wybranym przez studentka/studentkę z listy przedstawionej przez prowadzących; referat stanowi okazję do zaznajomienia się ze stanem badań dot. danego obiektu, a także sprzyja rozwojowi warsztatu naukowego.

Literatura:

Bibliografia do obiektu zabyt., przydzielonego studentowi, zbierana samodzielnie przez studenta.

Wymagania wstępne:

Ćwiczenia terenowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.