Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architektura rezydencjonalna Rzeczpospolitej Obojga Narodów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-ARRON
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Architektura rezydencjonalna Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1141484c79094a8aae35e763109fd108%40thread.tacv2/conversations?groupId=1ff9b384-2c7b-4a18-9c62-2c7c80aa263b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W02, HS1_W03, HS1_W06

HS1_U05, HS1_U08

HS2_W02, HS2_W03, HS2_W06

HS2_U03, HS2_U07

HS2_K01


Skrócony opis:

Na wykładzie zostaną przedstawione najważniejsze realizacje rezydencjonalne Rzeczpospolitej, tendencje i inspiracje na tle ówczesnej kultury i historii.

Pełny opis:

Na wykładzie zostaną przedstawione najważniejsze realizacje rezydencjonalne Rzeczpospolitej, tendencje i inspiracje na tle ówczesnej kultury i historii. Wstępem do rozważań będzie terminologia oraz ówczesna praktyka budowlana. Omówione zostaną siedziby XVI-pocz. XIX w. i ich twórcy.

Literatura:

T. Jachimowicz, Dwór murowany w Polsce w wieku XVI (wieża, kamieńca, kasztel), Warszawa-Poznań 1979.

A. Miłobędzki, Architektura polska XVII w., Warszawa 1980.

J. Putkowska, Warszawskie rezydencje na przedmieściach i pod miastem w XVI-XVIII wieku, Warszawa 2016.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą sztuki nowożytnej w Rzeczpospolitej i jej powiązaniach z ówczesną kulturą. Zna terminologię i podstawowe metody badawcze. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuki. Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie w języku polskim.

Student zna i rozpoznaje różne rodzaje dzieł sztuki i potrafi je analizować.

Jest gotowy do samodzielnego kształcenia się i korzystania z konsultacji

specjalistycznych.

2 ECTS= 30 godz. wykładów i przygotowanie do zajęć, w tym napisanie eseju

Metody i kryteria oceniania:

Wykład on-line. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Ocena na podstawie obecności i eseju. Temat zostanie ustalony na pierwszych zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)