Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-ASS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia sztuki
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

HS1_W01

HS1_U03

HS1_K02

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu antropologii kulturowej oraz sztuki społeczeństw spoza cywilizacji zachodniej oraz powiązanie ich działalności artystycznej z procesami społecznymi i religią.

Literatura:

Antropologia, etnologia, antropologia kulturowa, antropologia sztuki - kilka podstawowych definicji.

Ewolucjonizm (ewolucjonizm unillinearny, ewolucjonizm uniwersalny, ewolucjonizm multilinearny, ekologia kulturowa.

Dyfuzjonizm i areał kulturowy.

Funkcjonalizm i funkcjonalizm strukturalny. Bronisław Malinowski.

Relatywizm i strukturalizm. Franz Boaz, Claude Levi-Strauss.

Definicja sztuki.

Sztuka a dobór naturalny. Instynkt sztuki.

Sztuka pradziejowa: forma i treść.

Sztuka Aborygenów australijskich.

Sztuka rdzennych mieszkańców Nowej Gwinei.

Sztuka i kultura ludów Oceanii.

Sztuka ludów Afryki na przykładzie sztuki ludów Bantu i San.

Rzeźby Wyspy Wielkanocnej.

Apollińskość i dionizyjskość w sztuce rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma wiedzę o miejscu historii sztuki wśród nauk humanistycznych i jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej oraz podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi naukami humanistycznymi oraz z naukami ścisłymi i przyrodniczymi;

Student potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

Student jest gotowy do brania odpowiedzialności za ochronę dziedzictwa kulturowego Polski i Europy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się dwuetapowo: najpierw student zobowiązany jest do przygotowania eseju (objętość od 5400 do 6000 znaków, bez bibliografii) na wybrany temat, zgodnie z efektami kształcenia HS1_U03) i złożenia go najpóźniej na dwa tyg. przed zakończeniem zajęć. Drugim etapem jest pisemne kolokwium złożone z 11 pytań (zagadnienia do kolokwium podane będą na miesiąc przed końcem zajęć).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Nowogórski
Prowadzący grup: Przemysław Nowogórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godz. udział w wykładach; 6 godz. praca własna = 2,5 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu antropologii kulturowej oraz sztuki społeczeństw spoza cywilizacji zachodniej, głównie tzw. społeczeństw pierwotnych, a także związek ich działalności artystycznej z procesami społecznymi i religią.

Pełny opis:

Antropologia, etnologia, antropologia kulturowa, antropologia sztuki - kilka podstawowych definicji.

Ewolucjonizm (ewol. unilinearny, ewol. uniwersalny, ewol. multilinearny, ekologia kulturowa.

Dyfuzjonizm i areał kulturowy.

Funkcjonalizm i funkcjonalizm strukturalny. Bronisław Malinowski.

Relatywizm i strukturalizm. Franz Boaz, Claude Levi-Staruss.

Definicja sztuki.

Sztuka a dobór naturalny. Instynkt sztuki.

Sztuka pradziejowa: forma i treść.

Sztuka Aborygenów australijskich (malarstwo naskalne, A. Namatjira i szkoła pejzażu, malarstwo kropkowe, rzemiosło artystyczne).

Sztuka rdzennych mieszkańców Nowej Gwinei.

Sztuka ludów Oceanii.

Sztuka ludów Afryki na przykładzie sztuki ludów Bantu i San; współczesny styl tingatinga.

Rzeźby Wyspy Wielkanocnej.

Apollińskość i dionizyjskość w sztuce rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej na przykładzie kultury i sztuki Indian Południowego Zachodu.

Literatura:

Teksty źródłowe (obowiązkowo):

Frazer J., Złota gałąź, przekł. H. Krzeczkowski, Kraków 2012 (rozdziały 3, 4, 5 oraz jeden spośród pozostały do wyboru przez studenta).

Malinowski B., Ogrody koralowe i ich magia, t. 1, przekł. A. Bydłoń, Warszawa 1986 (cz. 2 rozdział 1 we fragmentach).

Uzupełniająca:

Barnard A., Antropologia, przekł. S. Szymański, Warszawa 2006.

Bęben W., Kultura rdzennych ludów Australii i Oceanii: perspektywa porównawcza, "Etnografia. Praktyka. Praktyka. Teorie. Doświadczenia" 2009, s. 65-110.

Dutton D., Instynkt sztuki, przekł. J. Luty, Kraków 2021.

Gąssowski J., Pradzieje sztuki, Warszawa 2008.

Scruton R., Kultura jest ważna, przekł. T. Bieroń, Poznań 2010 (wybrane fragmenty).

Stockton E., Dar Aborygenów, przekł. E. Rekłajtis, P. Nowogórski, Warszawa 2008

Ponadto literatura szczegółowa (jako uzupełnienie wykładów) podawana w trakcie zajęć.

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)