Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia systemów, problemów i idei filozoficznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-HSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia systemów, problemów i idei filozoficznych
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS2_W01

HS2_U04

HS2_U07

Wymagania wstępne:

Brak wymagań

Skrócony opis:

Cyklu wykładów obejmuje problemowe z wybranych zagadnień historii filozofii, historii idei, antropologii sztuki oraz historii religii i ich powiązaniu ze sztuką.

Pełny opis:

Celem cyklu wykładów jest ukazanie w szerszym kontekście wybranych zagadnień z historii sztuki w powiązaniu z historią filozofii, historią idei, historii religii oraz z antropologii sztuki. Zakres chronologiczny obejmuje od pradziejów po czasy współczesne. Szeroki jest również zasięg geograficzny omawianych tematów.

Literatura:

Wybrana literatura (na wykładach podawana będzie literatura szczegółowa)

D’Alleva, A., Metody i teorie historii sztuki, tłum. E. i J. Jedlińscy, Kraków 2008.

Dutton D., Instynkt sztuki. Piękno, zachwyt i ewolucja człowieka, tłum. J. Luty, Kraków 2021.

Deliège, R., Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, tłum. K. Marczewska, Warszawa 2011.

Gąssowski J., Prahistoria sztuki, Warszawa 2008.

Komunikacja międzykulturowa, „Kultura Współczesna”, nr 2 (56)2008 – wybrane artykuły.

Kowalik S., Siedem wykładów z psychologii sztuki, Poznań 2020.

Orientalizm w malarstwie, rysunku i grafice w Polsce w XIX i 1. połowie XX wieku, red. A. Kozak, T. Majda, Warszawa 2008.

Ostrowski W., Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Warszawa 2001.

Rykwert J. Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast, tłum. T. Bieroń, Kraków 2013.

Said E., Orientalizm, tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma pogłębioną wiedzę o miejscu historii sztuki wśród nauk humanistycznych i jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej oraz wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi naukami humanistycznymi, w tym filozofią i literaturą.

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystywaniem poglądów własnych oraz innych autorów i specjalistów. Umie stawiać hipotezy i je weryfikować, a także formułować wnioski i tworzyć syntetyczne podsumowania.

Posiada zaawansowaną umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność wykładach (dopuszczalne dwie nieobecności). Przygotowanie i zaliczenie eseju naukowego na wybrany temat z zakresu wykładów (wybrany przez studenta w uzgodnieniu z wykładowcą lub zadany przez wykładowcę); objętość eseju: minimum 9 tys. znaków, maksimum 11 tys. znaków (wraz z aparatem naukowym) plus bibliografia.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Nowogórski
Prowadzący grup: Przemysław Nowogórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach - 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć i zaliczenia - 30 godz.

Łącznie 60 godz.: 30 godz. = 2 punkty ECTS

Skrócony opis:

Wykłady ukazują wybrane zagadnienia z historii sztuki od czasów najdawniejszych do współczesności w ścisłym powiązaniu z historią filozofii, religii, idei oraz antropologii sztuki.

Pełny opis:

Neodarwinizm (dobór naturalny) a sztuka. Konieczność sztuki. Sztuka w pradziejach (3).

Koncepcja miasta w filozofii i antropologii. Urbanistyka. Miasto idealne (starożytność, średniowiecze, nowożytność) (3)

Współczesna myśl urbanistyczna (1).

Międzykulturowość sztuki (1).

Orientalizm w filozofii, antropologii i jego „konsekwencje” w sztuce (2).

Zderzenie cywilizacji i jen następstwa (1).

Feminizm z kulturze i sztuce. Genderyzm a sztuka (2).

Psychologia sztuki oraz neurokogniwistyka (1).

Sztuka a postkolonializm (1).

Literatura:

Wybrana literatura (na wykładach podawana będzie literatura szczegółowa)

D’Alleva, A., Metody i teorie historii sztuki, tłum. E. i J. Jedlińscy, Kraków 2008.

Dutton D., Instynkt sztuki. Piękno, zachwyt i ewolucja człowieka, tłum. J. Luty, Kraków 2021.

Deliège, R., Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, tłum. K. Marczewska, Warszawa 2011.

Gąssowski J., Prahistoria sztuki, Warszawa 2008.

Komunikacja międzykulturowa, „Kultura Współczesna”, nr 2 (56)2008 – wybrane artykuły.

Kowalik S., Siedem wykładów z psychologii sztuki, Poznań 2020.

Orientalizm w malarstwie, rysunku i grafice w Polsce w XIX i 1. połowie XX wieku, red. A. Kozak, T. Majda, Warszawa 2008.

Ostrowski W., Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Warszawa 2001.

Rykwert J. Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast, tłum. T. Bieroń, Kraków 2013.

Said E., Orientalizm, tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2005.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Nowogórski
Prowadzący grup: Przemysław Nowogórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach - 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć i zaliczenia - 30 godz.

Łącznie 60 godz.: 30 godz. = 2 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykłady ukazują wybrane zagadnienia z historii sztuki od czasów najdawniejszych do współczesności w ścisłym powiązaniu z historią filozofii, religii, idei oraz antropologii sztuki.

Pełny opis:

Neodarwinizm (dobór naturalny) a sztuka. Konieczność sztuki. Sztuka w pradziejach (3).

Koncepcja miasta w filozofii i antropologii. Urbanistyka. Miasto idealne (starożytność, średniowiecze, nowożytność) (3)

Współczesna myśl urbanistyczna (1).

Międzykulturowość sztuki (1).

Orientalizm w filozofii, antropologii i jego „konsekwencje” w sztuce (2).

Zderzenie cywilizacji i jen następstwa (1).

Feminizm z kulturze i sztuce. Genderyzm a sztuka (2).

Psychologia sztuki oraz neurokogniwistyka (1).

Sztuka a postkolonializm (1).

Literatura:

Wybrana literatura (na wykładach podawana będzie literatura szczegółowa)

D’Alleva, A., Metody i teorie historii sztuki, tłum. E. i J. Jedlińscy, Kraków 2008.

Dutton D., Instynkt sztuki. Piękno, zachwyt i ewolucja człowieka, tłum. J. Luty, Kraków 2021.

Deliège, R., Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, tłum. K. Marczewska, Warszawa 2011.

Gąssowski J., Prahistoria sztuki, Warszawa 2008.

Komunikacja międzykulturowa, „Kultura Współczesna”, nr 2 (56)2008 – wybrane artykuły.

Kowalik S., Siedem wykładów z psychologii sztuki, Poznań 2020.

Orientalizm w malarstwie, rysunku i grafice w Polsce w XIX i 1. połowie XX wieku, red. A. Kozak, T. Majda, Warszawa 2008.

Ostrowski W., Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Warszawa 2001.

Rykwert J. Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast, tłum. T. Bieroń, Kraków 2013.

Said E., Orientalizm, tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2005.

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)