Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inwentaryzacja i dokumentacja historyczna zabytków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-IiDHZć Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Inwentaryzacja i dokumentacja historyczna zabytków
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS2_W02

HS2_W03

HS2_U01

HS2_U02

HS2_U03

HS2_U07

HS2_U08

HS2_K01

HS2_K02

HS2_K03

HS2_K04


Skrócony opis:

Ćwiczenia obejmują zapoznanie z metodami inwentaryzacji zabytków ruchomych oraz z metodami badań historii [proweniencji] danego obiektu.

Student podczas ćwiczeń i samodzielnej pracy badawczej zyskuje również umiejętności w zakresie inwentaryzacji (prawidłowego i wyczerpującego wypełniania "białej karty").

Zajęcia odbywają się w terenie (Warszawa), e-learningu/googleclass, stacjonarnie (wstęp do ćwiczeń, prezentacje studentów, konsultacje.

Pełny opis:

Ćwiczenia obejmują zapoznanie z metodami inwentaryzacji zabytków ruchomych oraz z metodami badań historii [proweniencji] danego obiektu.

Student podczas ćwiczeń i samodzielnej pracy badawczej zyskuje również umiejętności w zakresie inwentaryzacji (prawidłowego i wyczerpującego wypełniania "białej karty").

Zajęcia odbywają się w terenie (Warszawa), e-learningu/googleclass, stacjonarnie (wstęp do ćwiczeń, prezentacje studentów, konsultacje.

Zajęcia stacjonarne obejmują: problematykę związaną z badaniami proweniencyjnymi (prezentacje studentów), dokumentacją historyczną, analizą obiektu, interpretacją zebranych informacji.

Zajęcia w terenie obejmują przeprowadzenie inwentaryzacji wybranych obiektów - pomiary, fotografie, stan zachowania, technika, opis.

Samodzielne badania obejmują zebranie bibliografii obiektu, zapoznanie się z literaturą go dotyczącą, analizę danych, dokonanie dokumentacji historycznej.

Tematy

1. Cel i zakres inwentaryzacji, dokumentacji historycznej obiektu w powiązaniu z zadaniami instytucji ochrony zabytków.

2. Opis i analiza obiektów ruchomych - materiał, technika, stan zachowania, treść, forma, ikonografia.

3. Dokumentacja historyczna – metody poszukiwania źródeł na podstawie analizy zabytku w kontekście historycznym, kulturowym.

4. Inwentaryzacja malarstwa, rzeźby - praktyczne umiejętności - W TERENIE - Proponowane obiekty: MNW, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (rzeźba, mała architektura); Cmentarz Żydowski w Warszawie, ul Okopowa - rzeźba, nagrobki, mała architektura, inne parki warszawskie - Pole Mokotowskie, Park Żeromskiego.

5. Praca zaliczeniowa - opracowanie pełnego opisu i dokumentacji danego zabytku/zespołu zabytków ("biała karta") – 1 rzeźba w plenerze – praca samodzielna lub w grupach.

Literatura:

Kalicki W., Khunke M., Sztuka zagrabiona. Uprowadzenie Madonny, Warszawa 2014.

Losos L., Techniki malarskie, Warszawa 1991.

Masłowska A., Kronika wystaw Muzeum Narodowego w Warszawie 1882-2002, Warszawa 2002.

Muzealnictwo, nr 51, Warszawa, KOBIDZ, 2010; Muzealnictwo, nr 52, Warszawa, NIMOZ, 2011; Muzealnictwo, nr 53, Warszawa, NIMOZ, 2012

Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria, praktyka, prawo. Materiały seminariów zorganizowanych w 2010 roku przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych (NIMOZ) przy udziale Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich oraz Domu Aukcyjnego Rempex, red. Robert Pasieczny, Warszawa 2012.

http://www.nimoz.pl/

http://www.nid.pl

http://muzealnictwo.com/

http://www.archiwa.gov.pl

http://www.bn.org.pl

http://fbc.pionier.net

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o wybranych problemach badania zabytków; zna zaawansowaną terminologię oraz metody badawcze historii sztuki.

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody analizy i interpretacji dzieł sztuki. Ma uporządkowaną wiedzę o zasadach inwentaryzacji zbiorów, ich dokumentacji historycznej w instytucjach ochrony dóbr kultury.

Umiejętności:

Student - korzystając z wiedzy teoretycznej, przy użyciu specjalistycznej terminologii – potrafi dokonać opisu, analizy, interpretacji oraz dokumentacji zabytku ruchomego. Wyniki swoich badań potrafi przedstawić w logicznie i przystępnie skonstruowanej formie – pisemnej/prezentacji multimedialnej. Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy zabytków ruchomych.

Na podstawie analizy teoretycznej zabytku potrafi przeprowadzić kwerendy we właściwych instytucjach, zasobach cyfrowych i internetowych w celu uzyskania źródeł do dokumentacji historycznej obiektu.

Posiada zaawansowaną umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim w szczególności dotyczącej inwentaryzacji i dokumentacji zabytku („biała karta”, fotografie).

Potrafi pracować samodzielnie i w grupie według z góry obranego planu pracy obejmującego zadania polegające na pełnym opracowaniu zabytku ruchomego/zespołu zabytków pozwalające na jego właściwym wykorzystaniu i ochronie.

Kompetencje:

Student rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz wartość wiedzy ekspertów w przypadku napotkanych trudności

Ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu opisu, analizy zabytków i dokumentacji historycznej zabytków ruchomych, tym samym rozumie konieczność pracy zespołowej w instytucjach ochrony dziedzictwa oraz zasadność ciągłego uzupełniania i rozwijania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Wkład pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach - 30 godzin

- opracowanie opisów 2 zabytku wraz z analizą i dokumentacją historyczną w formie pisemnej - 30 godzin

Razem 60 godzin - 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Ocena semestralna= 100 punktów:

- udział w zajęciach (dopuszczalna są 2 nieobecności nieusprawiedliwione - znaczy w przypadku zajęć odbywających się co 2 tygodnie = nieobecność na 2 zajęciach w 1 dniu; każda następna nieobecność (2 zajęcia) skutkuje odjęciem 7 pkt) - 25 pkt

- przedstawienie prezentacji na podstawie wskazanego artykułu - 25 pkt

- przygotowanie i oddanie w terminie pracy semestralnej - wypełnionych białych kart - wybrany park + rzeźba/zespół rzeźb – praca w grupach - 50 pkt

SKALA OCEN SEMESTRALNYCH:

60 - 79 PKT - 3,0 / 80 -84 - 3,5 / 85 -94 - 4,0 / 95- 97- 4,5 / 98 - 100 - 5,0

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tarnowska
Prowadzący grup: Magdalena Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Tematy

1. Cel i zakres inwentaryzacji, dokumentacji historycznej obiektu w powiązaniu z zadaniami instytucji ochrony zabytków.

2. Opis i analiza obiektów ruchomych - materiał, technika, stan zachowania, treść, forma, ikonografia.

3. Dokumentacja historyczna – metody poszukiwania źródeł na podstawie analizy zabytku w kontekście historycznym, kulturowym.

4. Inwentaryzacja malarstwa, rzeźby - praktyczne umiejętności - W TERENIE - Proponowane obiekty: MNW, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (rzeźba, mała architektura); Cmentarz Żydowski w Warszawie, ul Okopowa - rzeźba, nagrobki, mała architektura, inne parki warszawskie - Pole Mokotowskie, Park Żeromskiego.

5. Praca zaliczeniowa - opracowanie pełnego opisu i dokumentacji danego zabytku/zespołu zabytków ("biała karta") – 1 rzeźba w plenerze – praca samodzielna lub w grupach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.