Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Jerozolima:architektura-ludzie-historia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-Jalh
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jerozolima:architektura-ludzie-historia
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS2_W02

HS2_W03

HS2_W06

HS2_U03

HS2_U07

HS2_K01

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Wykład monograficzny, stanowiący syntezę historii Jerozolimy, jej urbanistyki oraz architektury Jerozolimy od starożytności po współczesność. Podjęte problemy uwzględniają specyfikę Jerozolimy - świętego miasta trzech religii monoteistycznych. Pod tym właśnie kątem omawiana jest jej historia i architektura.

Pełny opis:

Jerozolima - święte miasto trzech religii monoteistycznych: wyróżnienie czy przekleństwo?

Jerozolima biblijna: konfrontacja przekazu religijnego a archeologia.

Jerozolima czasów Heroda Wielkiego i Jezusa: urbanistyka i architektura.

Colonia Aelia Capitolina - rzymskie miasto Hadriana.

Hagiapolis, czyli ku Jerozolimie chrześcijańskiej: utrata znaczenia teologicznego Jerozolimy wg niektórych autorów wczesnochrześcijańskich.

Poszukiwania Grobu świętego.

Miasto chrześcijańskie: od Konstantyna I do najazdu arabskiego.

Medinat al-bajt al-maqdis - Jerozolima we wczesnym islamie.

Epoka wypraw krzyżowych: inwestycje budowlane w XII w.

Jerozolima pod rządami osmańskimi.

Polscy pielgrzymi i podróżnicy do Ziemi Świętej w średniowieczu i nowożytności (do końca XVIII w.).

Ogradzanie się Jerozolimy w końcu XIX i pierwszej połowie XX w.

Nowa epoka w dziejach Jerozolimy po 1948 r.

Jerozolima - stolica współczesnego Medinat Israel.

Literatura:

Armstrong K., Jerozolima. Miasto trzech religii, przekł. B. Cendrowska, Warszawa 2000.

Jerozolima w kulturze europejskiej, red. P. Paszkiewicz, T. Zadrożny, Warszawa 1997.

Nowogórski P., Od madinat bajt al-maqdis do al-quds. Jerozolima w cywilizacji wczesnego islamu, w: Hereditatem cognoscere, red. Z. Kobyliński, Warszawa, 2004, s. 27-38.

Sebag Montefiore S., Jerozolima. Biografia, przekł. M. Antosiewicz, W. Jeżewski, Warszawa 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o wybranych problemach rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne; zna zaawansowaną terminologię oraz metody badawcze historii sztuki;

Zna i rozumie w zaawansowany stopniu metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma uporządkowaną znajomość teorii i metodologii stosowanych w historii sztuki oraz zna jej najnowsze osiągnięcia;

Ma uporządkowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach sztuki świata i jej powiązaniach z naukami humanistycznymi;

Potrafi rozpoznać różnie rodzaje i różne typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem samodzielnie wybranych zagadnień lub opracowanych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

Posiada zaawansowaną umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i piśmie w języku polskim i obcym; umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawne opracowanymi fotografiami dzieł sztuki;

Jest gotowy do samodzielnego kształcenia się i korzystania z konsultacji specjalistycznych. Docenia wartość wiedzy ekspertów, ale jednocześnie jest gotów poddać wiedzę ekspercką krytycznej analizie. Jest przygotowany do współpracy i działań inicjatywnych na rzecz środowiska społecznego, w których jest gotów odegrać rolę lidera.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładzie - dopuszczalne dwie nieobecności.

Przygotowanie pracy pisemnej w formie eseju naukowego w języku polskim na wybrany (przesz studenta) temat z zakresu urbanistyki, architektury lub ochrony dziedzictwa kulturowego Jerozolimy. Objętość tekstu ok. 9000 znaków (poza bibliografia).

Każda praca będzie omówiona ze studentem w celu właściwej jej oceny.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Nowogórski
Prowadzący grup: Przemysław Nowogórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godz. udział w zajęciach

30 godz. przygotowanie pracy zaliczeniowej

(łącznie 2 punkty ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład monograficzny omawiający wybrane aspekty historii, urbanistyki i architektury Jerozolimy od starożytności po współczesność z uwzględnieniem jej roli religijnej i politycznej.

Pełny opis:

Jerozolima - święte miasto trzech religii monoteistycznych: wyróżnienie czy przekleństwo?

Jerozolima biblijna: konfrontacja przekazu religijnego a archeologia.

Jerozolima czasów Heroda Wielkiego i Jezusa: urbanistyka i architektura.

Colonia Aelia Capitolina - rzymskie miasto Hadriana.

Hagiapolis, czyli ku Jerozolimie chrześcijańskiej: utrata znaczenia teologicznego Jerozolimy wg niektórych autorów wczesnochrześcijańskich.

Poszukiwania Grobu świętego.

Miasto chrześcijańskie: od Konstantyna I do najazdu arabskiego.

Medinat al-bajt al-maqdis - Jerozolima we wczesnym islamie.

Epoka wypraw krzyżowych: inwestycje budowlane w XII w.

Jerozolima pod rządami osmańskimi.

Polscy pielgrzymi i podróżnicy do Ziemi Świętej w średniowieczu i nowożytności (do końca XVIII w.).

Ogradzanie się Jerozolimy w końcu XIX i pierwszej połowie XX w.

Nowa epoka w dziejach Jerozolimy po 1948 r.

Jerozolima - stolica współczesnego Medinat Israel.

Literatura:

Armstrong K., Jerozolima. Miasto trzech religii, przekł. B. Cendrowska, Warszawa 2000.

Jerozolima w kulturze europejskiej, rek. P. Paszkiewicz, T. Zadrożny, Warszawa 1997.

Nowogórski P., Od madinat al-bajt al maqdis do al-quds. Jerozolima w cywilizacji wczenego islamu, w: Hereditatem cognoscere, red. Z Kobyliński, Warszawa 2004, s. 27-38'

Sebag Montefiore S., Jerozolima. Biografia, przekł. M. Antosiewicz, W. Jeżewski, Warszawa 2011.

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)