Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-LJŁ
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka łacińskiego
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_U06;

HS1_U08

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Zajęcia dla studentów I roku I stopnia historii sztuki, zagadnienia gramatyki łacińskiej, tłumaczenie na j. polski tekstów łacińskich

Pełny opis:

nauka od podstaw języka łacińskiego, tłumaczenia tekstów klasycznych na język polski

Literatura:

materiały dostarczane przez prowadzącego zajęcia, teksty, ćwiczenia, słownik łacińsko-polski

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka łacińskiego.

Student potrafi korzystając ze słownika przetłumaczyć proste zdania w j. łacińskim.

Student jest w stanie układać krótkie, nieskomplikowane zdania w j. łacińskim.

Student dysponuje szeroką znajomością słownictwa łacińskiego na poziomie podstawowym.

Student potrafi pracować samodzielnie i w grupie.

Opis ECTS:

Aktywność studenta

udział w zajęciach- 30 godzin

konsultacje - 5 godzin

przygotowanie się do zajęć i prac śródsemestralnych -10 godzin

przygotowanie się do kolokwium- 15 godzin

suma: 60 godzin=2pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

dopuszczone 3 nieobecności w semestrze, zaliczeni wszystkich colloquiów cząstkowych

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dźwigała, Anna Głusiuk
Prowadzący grup: Bartłomiej Dźwigała, Anna Głusiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

Przygotowanie uczestników zajęć do rozumienia niezbyt trudnych tekstów łacińskich.

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Rok I/ 1st year:

Indicativus i imperativus: imperativus praesentis activi, indicativus praesentis, imperfecti, futuri I, perfecti, futuri II, plusquamperfecti activi i passivi czterech koniugacji, czasownika "esse" i jego złożeńia;

infinitivus prasentis i perfecti activi i passivi

participium praesentis activi i perfecti passivi, supinum

5 deklinacji; podstawowe funkcje przypadków w zdaniu łacińskim, składnia nazw miast.

accusativus duplex, accusativus cum infinitivo, dativus possessivus, nominativus duplex;

zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące; zaimek względny i pytajny; przymiotniki zaimkowe;

przymiotniki - ich odmiana i stopniowanie;

przysłówki - sposób tworzenia i stopniowanie;

lektura tekstów, wyrażeń, zwrotów, przysłów, inskrypcji i sentencji łacińskich o stopniu trudności dostosowanym do znajomości materiału gramatycznego i leksykalnego.

Literatura:

Teksty i ćwiczenia zawarte w materiałach opracowanych i dostarczanych przez osobę prowadzącą zajęcia.

Słownik łacińsko-polski, opr. K. Kumaniecki, PWN

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dźwigała, Anna Głusiuk
Prowadzący grup: Bartłomiej Dźwigała, Anna Głusiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

Przygotowanie uczestników zajęć do rozumienia niezbyt trudnych tekstów łacińskich.

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Rok I/ 1st year:

Indicativus i imperativus: imperativus praesentis activi, indicativus praesentis, imperfecti, futuri I, perfecti, futuri II, plusquamperfecti activi i passivi czterech koniugacji, czasownika "esse" i jego złożeńia;

infinitivus prasentis i perfecti activi i passivi

participium praesentis activi i perfecti passivi, supinum

5 deklinacji; podstawowe funkcje przypadków w zdaniu łacińskim, składnia nazw miast.

accusativus duplex, accusativus cum infinitivo, dativus possessivus, nominativus duplex;

zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące; zaimek względny i pytajny; przymiotniki zaimkowe;

przymiotniki - ich odmiana i stopniowanie;

przysłówki - sposób tworzenia i stopniowanie;

lektura tekstów, wyrażeń, zwrotów, przysłów, inskrypcji i sentencji łacińskich o stopniu trudności dostosowanym do znajomości materiału gramatycznego i leksykalnego.

Literatura:

Teksty i ćwiczenia zawarte w materiałach opracowanych i dostarczanych przez osobę prowadzącego zajęcia.

Słownik łacińsko-polski, opr. K. Kumaniecki, PWN

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dźwigała, Anna Głusiuk
Prowadzący grup: Bartłomiej Dźwigała, Anna Głusiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

Przygotowanie uczestników zajęć do rozumienia niezbyt trudnych tekstów łacińskich.

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Rok I/ 1st year:

Indicativus i imperativus: imperativus praesentis activi, indicativus praesentis, imperfecti, futuri I, perfecti, futuri II, plusquamperfecti activi i passivi czterech koniugacji, czasownika "esse" i jego złożeńia;

infinitivus prasentis i perfecti activi i passivi

participium praesentis activi i perfecti passivi, supinum

5 deklinacji; podstawowe funkcje przypadków w zdaniu łacińskim, składnia nazw miast.

accusativus duplex, accusativus cum infinitivo, dativus possessivus, nominativus duplex;

zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące; zaimek względny i pytajny; przymiotniki zaimkowe;

przymiotniki - ich odmiana i stopniowanie;

przysłówki - sposób tworzenia i stopniowanie;

lektura tekstów, wyrażeń, zwrotów, przysłów, inskrypcji i sentencji łacińskich o stopniu trudności dostosowanym do znajomości materiału gramatycznego i leksykalnego.

Literatura:

Teksty i ćwiczenia zawarte w materiałach opracowanych i dostarczanych przez osobę prowadzącą zajęcia.

Słownik łacińsko-polski, opr. K. Kumaniecki, PWN

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głusiuk
Prowadzący grup: Anna Głusiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godzin zajęciowych - 1 ects

30 godzin - przygotowanie się do zajęć, odrabianie prac domowych - 1 ects

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

Przygotowanie uczestników zajęć do rozumienia niezbyt trudnych tekstów łacińskich.

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Rok I/ 1st year:

Indicativus i imperativus: imperativus praesentis activi, indicativus praesentis, imperfecti, futuri I, perfecti, futuri II, plusquamperfecti activi i passivi czterech koniugacji, czasownika "esse" i jego złożeńia;

infinitivus prasentis i perfecti activi i passivi

participium praesentis activi i perfecti passivi, supinum

5 deklinacji; podstawowe funkcje przypadków w zdaniu łacińskim, składnia nazw miast.

accusativus duplex, accusativus cum infinitivo, dativus possessivus, nominativus duplex;

zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące; zaimek względny i pytajny; przymiotniki zaimkowe;

przymiotniki - ich odmiana i stopniowanie;

przysłówki - sposób tworzenia i stopniowanie;

lektura tekstów, wyrażeń, zwrotów, przysłów, inskrypcji i sentencji łacińskich o stopniu trudności dostosowanym do znajomości materiału gramatycznego i leksykalnego.

Literatura:

Teksty i ćwiczenia zawarte w materiałach opracowanych i dostarczanych przez osobę prowadzącego zajęcia.

Słownik łacińsko-polski, opr. K. Kumaniecki, PWN

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dźwigała, Małgorzata Pęgier
Prowadzący grup: Bartłomiej Dźwigała, Małgorzata Pęgier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

Przygotowanie uczestników zajęć do rozumienia niezbyt trudnych tekstów łacińskich.

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Rok I/ 1st year:

Indicativus i imperativus: imperativus praesentis activi, indicativus praesentis, imperfecti, futuri I, perfecti, futuri II, plusquamperfecti activi i passivi czterech koniugacji, czasownika "esse" i jego złożeńia;

infinitivus prasentis i perfecti activi i passivi

participium praesentis activi i perfecti passivi, supinum

5 deklinacji; podstawowe funkcje przypadków w zdaniu łacińskim, składnia nazw miast.

accusativus duplex, accusativus cum infinitivo, dativus possessivus, nominativus duplex;

zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące; zaimek względny i pytajny; przymiotniki zaimkowe;

przymiotniki - ich odmiana i stopniowanie;

przysłówki - sposób tworzenia i stopniowanie;

lektura tekstów, wyrażeń, zwrotów, przysłów, inskrypcji i sentencji łacińskich o stopniu trudności dostosowanym do znajomości materiału gramatycznego i leksykalnego.

Literatura:

Teksty i ćwiczenia zawarte w materiałach opracowanych i dostarczanych przez osobę prowadzącą zajęcia.

Słownik łacińsko-polski, opr. K. Kumaniecki, PWN

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dźwigała, Małgorzata Pęgier
Prowadzący grup: Bartłomiej Dźwigała, Małgorzata Pęgier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

praca własna studenta, przygotowanie do zajęć, zaliczanie prac cząstkowych, zaliczenie testu końcowego

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

Przygotowanie uczestników zajęć do rozumienia niezbyt trudnych tekstów łacińskich.

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Rok I/ 1st year:

Indicativus i imperativus: imperativus praesentis activi, indicativus praesentis, imperfecti, futuri I, perfecti, futuri II, plusquamperfecti activi i passivi czterech koniugacji, czasownika "esse" i jego złożeńia;

infinitivus prasentis i perfecti activi i passivi

participium praesentis activi i perfecti passivi, supinum

5 deklinacji; podstawowe funkcje przypadków w zdaniu łacińskim, składnia nazw miast.

accusativus duplex, accusativus cum infinitivo, dativus possessivus, nominativus duplex;

zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące; zaimek względny i pytajny; przymiotniki zaimkowe;

przymiotniki - ich odmiana i stopniowanie;

przysłówki - sposób tworzenia i stopniowanie;

lektura tekstów, wyrażeń, zwrotów, przysłów, inskrypcji i sentencji łacińskich o stopniu trudności dostosowanym do znajomości materiału gramatycznego i leksykalnego.

Literatura:

Teksty i ćwiczenia zawarte w materiałach opracowanych i dostarczanych przez osobę prowadzącą zajęcia.

Słownik łacińsko-polski, opr. K. Kumaniecki, PWN

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)