Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-LJŁ2r
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka łacińskiego
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W12, K_K01, K_U10

Wymagania wstępne:

zaliczenie semestru I

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

............podstawowy

Cele przedmiotu: Przygotowanie uczestników zajęć do rozumienia niezbyt trudnych tekstów łacińskich

Wymagania wstępne:.

Zaliczenie I roku

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Rok II:

ablativus absolutus;

coninctivus praesentis, imperfecti, perfeci, plusquamperfecti activi i passivi; coniunctivus z zdaniu głównym/ coninctivus praesentis, imperfecti, perfeci, plusquamperfecti activi and passivi;

zdania podrzędne: przyczynowe, przyzwalające, okresy warunkowe, zdania skutkowe, podmiotowe, czasowe, consecutio temporum

nominativus cum infinitivo;

gerundium i gerundivum;

infinitivus futuri activi i passivi;

coniugatio periphrastica activa i passiva;

verba deponentia, semideponentia, anomala, defectiva;

lektura tekstów, wyrażeń, zwrotów, przysłów, inskrypcji i sentencji łacińskich o stopniu trudności dostosowanym do znajomości materiału gramatycznego i leksykalnego

Metody oceny:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć)

śródsemestralne pisemne prace kontrolne

kontrola obecności (student może być nieobecny na 3 zajęciach w semestrze)/ attendance

egzamin

Literatura:

Teksty i ćwiczenia zawarte w materiałach dostarczanych przez osobę prowadzącą zajęcia

Słownik łacińsko-polski, opr. K. Kumaniecki, PWN Ćwiczenia z języka łacińskiego, I. Salamonowicz-Górska, UKSW

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedza: student nazywa, rozróżnia i charakteryzuje poznane pojęcia gramatyczne, wskazuje i dobiera odpowiednie formy, stosuje właściwe elementy gramatyczne

umiejętności: student rozwiązuje podstawowe problemy gramatyczne i składniowe, posługuje się sprawnie słownikiem łacińsko-polskim, tłumaczy zdania i teksty łacińskie

kompetencje: student pracuje w zespole, postrzega relacje między językiem łacińskim a językami nowożytnymi, ma świadomość odniesień do kultury antycznej w literaturze i kulturze polskiej

punkty ECTS:

udział w zajęciach - 30 godz., przygotowanie do ćwiczeń - 15 godz., konsultacje - 5 godz., tłumaczenie tekstów - 10 godz., przygotowanie do egzaminu - 20 godz. + 3 pkt.

Metody i kryteria oceniania:

- przygotowanie do zajęć,

- obecność na zajęciach (dopuszczalne 3 nieobecności w semestrze),

- zaliczenia pisemne w trakcie semestru oraz na zakończenie każdego semestru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pęgier
Prowadzący grup: Małgorzata Pęgier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

............podstawowy

Cele przedmiotu: Przygotowanie uczestników zajęć do rozumienia niezbyt trudnych tekstów łacińskich

Wymagania wstępne:.

Zaliczenie I roku

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Rok II:

ablativus absolutus;

coninctivus praesentis, imperfecti, perfeci, plusquamperfecti activi i passivi; coniunctivus z zdaniu głównym/ coninctivus praesentis, imperfecti, perfeci, plusquamperfecti activi and passivi;

zdania podrzędne: przyczynowe, przyzwalające, okresy warunkowe, zdania skutkowe, podmiotowe, czasowe, consecutio temporum

nominativus cum infinitivo;

gerundium i gerundivum;

infinitivus futuri activi i passivi;

coniugatio periphrastica activa i passiva;

verba deponentia, semideponentia, anomala, defectiva;

lektura tekstów, wyrażeń, zwrotów, przysłów, inskrypcji i sentencji łacińskich o stopniu trudności dostosowanym do znajomości materiału gramatycznego i leksykalnego

Metody oceny:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć)

śródsemestralne pisemne prace kontrolne

kontrola obecności (student może być nieobecny na 3 zajęciach w semestrze)/ attendance

egzamin

Literatura:

Teksty i ćwiczenia zawarte w materiałach dostarczanych przez osobę prowadzącą zajęcia

Słownik łacińsko-polski, opr. K. Kumaniecki, PWN Ćwiczenia z języka łacińskiego, I. Salamonowicz-Górska, UKSW

Wymagania wstępne:

zaliczenie materiału lektoratu jęz. łacińskiego dla I roku studiów I st.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pęgier
Prowadzący grup: Małgorzata Pęgier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

............podstawowy

Cele przedmiotu: Przygotowanie uczestników zajęć do rozumienia niezbyt trudnych tekstów łacińskich

Wymagania wstępne:.

Zaliczenie I roku

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Rok II:

ablativus absolutus;

coninctivus praesentis, imperfecti, perfeci, plusquamperfecti activi i passivi; coniunctivus z zdaniu głównym/ coninctivus praesentis, imperfecti, perfeci, plusquamperfecti activi and passivi;

zdania podrzędne: przyczynowe, przyzwalające, okresy warunkowe, zdania skutkowe, podmiotowe, czasowe, consecutio temporum

nominativus cum infinitivo;

gerundium i gerundivum;

infinitivus futuri activi i passivi;

coniugatio periphrastica activa i passiva;

verba deponentia, semideponentia, anomala, defectiva;

lektura tekstów, wyrażeń, zwrotów, przysłów, inskrypcji i sentencji łacińskich o stopniu trudności dostosowanym do znajomości materiału gramatycznego i leksykalnego

Metody oceny:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć)

śródsemestralne pisemne prace kontrolne

kontrola obecności (student może być nieobecny na 3 zajęciach w semestrze)/ attendance

egzamin

Literatura:

Teksty i ćwiczenia zawarte w materiałach dostarczanych przez osobę prowadzącą zajęcia

Słownik łacińsko-polski, opr. K. Kumaniecki, PWN Ćwiczenia z języka łacińskiego, I. Salamonowicz-Górska, UKSW

Wymagania wstępne:

zaliczenie materiału lektoratu jęz. łacińskiego dla I roku studiów I st.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pęgier
Prowadzący grup: Małgorzata Pęgier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

uczestnictwo w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zaliczenia końcowego

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

............podstawowy

Cele przedmiotu: Przygotowanie uczestników zajęć do rozumienia niezbyt trudnych tekstów łacińskich

Wymagania wstępne:.

Zaliczenie I roku

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Rok II:

ablativus absolutus;

coninctivus praesentis, imperfecti, perfeci, plusquamperfecti activi i passivi; coniunctivus z zdaniu głównym/ coninctivus praesentis, imperfecti, perfeci, plusquamperfecti activi and passivi;

zdania podrzędne: przyczynowe, przyzwalające, okresy warunkowe, zdania skutkowe, podmiotowe, czasowe, consecutio temporum

nominativus cum infinitivo;

gerundium i gerundivum;

infinitivus futuri activi i passivi;

coniugatio periphrastica activa i passiva;

verba deponentia, semideponentia, anomala, defectiva;

lektura tekstów, wyrażeń, zwrotów, przysłów, inskrypcji i sentencji łacińskich o stopniu trudności dostosowanym do znajomości materiału gramatycznego i leksykalnego

Metody oceny:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć)

śródsemestralne pisemne prace kontrolne

kontrola obecności (student może być nieobecny na 3 zajęciach w semestrze)/ attendance

egzamin

Literatura:

Teksty i ćwiczenia zawarte w materiałach dostarczanych przez osobę prowadzącą zajęcia

Słownik łacińsko-polski, opr. K. Kumaniecki, PWN Ćwiczenia z języka łacińskiego, I. Salamonowicz-Górska, UKSW

Wymagania wstępne:

zaliczenie materiału lektoratu jęz. łacińskiego dla I roku studiów I st.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pęgier
Prowadzący grup: Małgorzata Pęgier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

uczestnictwo w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zaliczenia końcowego

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

............podstawowy

Cele przedmiotu: Przygotowanie uczestników zajęć do rozumienia niezbyt trudnych tekstów łacińskich

Wymagania wstępne:.

Zaliczenie I roku

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Rok II:

ablativus absolutus;

coninctivus praesentis, imperfecti, perfeci, plusquamperfecti activi i passivi; coniunctivus z zdaniu głównym/ coninctivus praesentis, imperfecti, perfeci, plusquamperfecti activi and passivi;

zdania podrzędne: przyczynowe, przyzwalające, okresy warunkowe, zdania skutkowe, podmiotowe, czasowe, consecutio temporum

nominativus cum infinitivo;

gerundium i gerundivum;

infinitivus futuri activi i passivi;

coniugatio periphrastica activa i passiva;

verba deponentia, semideponentia, anomala, defectiva;

lektura tekstów, wyrażeń, zwrotów, przysłów, inskrypcji i sentencji łacińskich o stopniu trudności dostosowanym do znajomości materiału gramatycznego i leksykalnego

Metody oceny:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć)

śródsemestralne pisemne prace kontrolne

kontrola obecności (student może być nieobecny na 3 zajęciach w semestrze)/ attendance

egzamin

Literatura:

Teksty i ćwiczenia zawarte w materiałach dostarczanych przez osobę prowadzącą zajęcia

Słownik łacińsko-polski, opr. K. Kumaniecki, PWN Ćwiczenia z języka łacińskiego, I. Salamonowicz-Górska, UKSW

Wymagania wstępne:

zaliczenie materiału lektoratu jęz. łacińskiego dla I roku studiów I st.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głusiuk
Prowadzący grup: Anna Głusiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

uczestnictwo w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zaliczenia końcowego

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

............podstawowy

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do tłumaczenia prostych tekstów łacińskich

Wymagania wstępne:.

Zaliczenie I roku

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Rok II:

ablativus absolutus;

indicativus: perfecti activi et passivi, plusquamperfecti activi et passivi, Futuri II, activi et passivi

gerundium i gerundivum;

infinitivus futuri activi i passivi;

verba deponentia, semideponentia, anomala, defectiva;

lektura tekstów, wyrażeń, zwrotów, przysłów, inskrypcji i sentencji łacińskich o stopniu trudności dostosowanym do znajomości materiału gramatycznego i leksykalnego

Metody oceny:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć)

śródsemestralne pisemne prace kontrolne

kontrola obecności (student może być nieobecny na 3 zajęciach w semestrze)/ attendance

Literatura:

Teksty i ćwiczenia zawarte w materiałach dostarczanych przez osobę prowadzącą zajęcia

Słownik łacińsko-polski, opr. K. Kumaniecki, PWN Ćwiczenia z języka łacińskiego, I. Salamonowicz-Górska, UKSW

Wymagania wstępne:

zaliczenie materiału lektoratu jęz. łacińskiego dla I roku studiów I st.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głusiuk
Prowadzący grup: Anna Głusiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

uczestnictwo w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zaliczenia końcowego

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Przygotowanie uczestników zajęć do rozumienia niezbyt trudnych tekstów łacińskich

Wymagania wstępne:.

Zaliczenie I roku oraz pierwszego semestru II roku

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

czas plusquamperfecti activi et passivi, futuri II activi et passivi;

coninctivus praesentis, imperfecti, perfeci, plusquamperfecti activi i passivi; coniunctivus z zdaniu głównym/ coninctivus praesentis, imperfecti, perfeci, plusquamperfecti activi and passivi;

zdania podrzędne: przyczynowe, przyzwalające, okresy warunkowe, zdania skutkowe, podmiotowe, czasowe, consecutio temporum

nominativus cum infinitivo;

gerundium i gerundivum;

infinitivus futuri activi i passivi;

coniugatio periphrastica activa i passiva;

lektura tekstów zarówno z podręcznika jak i dostarczanych przez prowadzącą zajęcia

słownictwo z poszczególnych czytanek

Literatura:

Teksty i ćwiczenia zawarte w materiałach dostarczanych przez osobę prowadzącą zajęcia

Słownik łacińsko-polski, opr. K. Kumaniecki, PWN

Wymagania wstępne:

Zaliczenie I roku oraz pierwszego semestru II roku

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)