Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia historii sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-MHS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia historii sztuki
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS2_W03

HS2_U01

HS2_U03

HS2_U07

HS2_K01


Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z procesem kształtowania się historii sztuki jako dyscypliny naukowej oraz wypracowanymi w jego trakcie metodami badawczymi powiązanymi z naukami humanistycznymi i historycznymi. Zajęcia obejmują wykłady, krótkie referaty studentów dotyczące wskazanych artykułów, dyskusje na ich temat oraz próby analiz wybranych dzieł według omawianych teorii.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z procesem kształtowania się historii sztuki jako dyscypliny naukowej oraz wypracowanymi w jego trakcie metodami badawczymi powiązanymi z naukami humanistycznymi i historycznymi. Zajęcia obejmują wykłady, krótkie referaty studentów dotyczące wskazanych artykułów, dyskusje na ich temat oraz próby analiz wybranych dzieł według omawianych teorii.

Wykład – 30 godzin w tym 4 godziny e-learning /MTeams - 2 x kolokwia zaliczeniowe

Zagadnienia:

1.Historia „historii sztuki” – przegląd najważniejszych metod badawczych; zagadnienia dotyczące teorii i metodologii badań.

2.Formalizm - metody analizy formy, m.in.: Wölfflina i kontynuatorów.

3. Ikonografia i ikonologia Panofsky’ego).

4. Psychologia widzenia i obrazowania E Gombricha.

5. Wstęp do współczesnej metodologii historii sztuki.

Literatura:

1. D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Universitas: Kraków 2008.

2. Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wr-W-Kr -Gd 1980.(wybrane teksty)

3. Białostocki J., Symbole i obrazy. Studia i rozprawy z dziejów sztuki i myśli o sztuce, Warszawa 1982 (wybrane teksty).

4. Białostocki, Wybór pism estetycznych, opr. Kuczyńska A., Kraków 2008 (wybrane teksty).

4. Gombrich E., Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, PIW 1981.

5.Panofsky E., Studia z historii sztuki, Warszawa 1971.

6. Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów “Artium Quaestiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009, (wybrane teksty).

7. Warburg A., Narodziny Wenus i inne szkice badawcze, Gdańsk 2010.

8. Wölfflin H., Podstawowe pojęcia z historii sztuki, Gdańsk 2017.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

HS2_W01 Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki oraz wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi naukami humanistycznymi, w tym filozofią i literaturą.

Umiejętności:

HS2_U01 - 02 Student posiada umiejętności badawcze, obejmujące: a) formułowanie i analizę problemów w zakresie metodologii historii sztuki, w tym analizę obiektów w kontekście wybranych metodologii, b) dobór metod i narzędzi badawczych; c) opracowanie i prezentację wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. Ma umiejętność innowacyjnego rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów napotkanych w praktyce zawodowej.

HS2_U03 Student - Potrafi rozpoznać różne rodzaje dzieł sztuki, przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem samodzielnie wybranych lub opracowanych metod.

HS2_U07 - Student posiada zaawansowaną umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim.

HS2_K01 - Rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz wartość wiedzy ekspertów w przypadku napotkanych trudności.

Nakład pracy studenta:

30 godzin - udział w wykładzie;

30 godzin - zapoznanie się z zadaną literaturą, przedstawienie wskazanego artykułu, przygotowanie do wystąpienia i do 2 kolokwiów zaliczeniowych.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

• OCENA SEMESTRALNA MAX 100 PKT - SKŁADA SIĘ Z 3 ELEMENTÓW:

• OBECNOŚCI – MAX 30 PKT – dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona; druga nieobecność nieusprawiedliwiona to - 5 pkt. od oceny semestralnej, 2 kolejne nieusprawiedliwiona nieobecności to - 9 pkt. każda.

• PRZEDSTAWIENIE WSKAZANEGO ARTYKUŁU – praca indywidualna, lub w 2-osobowych grupach – zal. 9 – max 20 pkt. Niewykonanie zadania uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.

• KOLOKWIUM ZALICZENIOWE – GRUDZIEŃ- max 25 pkt (zal. 15 pkt) - poprawkowe około 22 grudnia - e-learning/MTeams

• KOLOKWIUM ZALICZENIOWE – STYCZEŃ - max 25 pkt (zal. 15 pkt) - poprawka 4 tydzień stycznia - e-learning/MTeams

• SKALA OCEN SEMESTRALNYCH:

• 60 - 79 PKT - 3,0 / 80 -84 - 3,5 / 85 -94 - 4,0 / 95- 97- 4,5 / 98 - 100 - 5,0

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tarnowska
Prowadzący grup: Magdalena Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

W semstrze zimowym 2020 zajęcia prowadzone on-line: platforma moodle, wykłady w MTeams, kolokwium on-line

PREZENTACJE NA ZALICZENIE - 1-OSOBOWE.

kod:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmMyODZlNTQtOGZkYy00MDBjLWI1YTEtMDRhODQ0NGE1Yjc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22e92fb737-b102-41f0-b94d-5d93dc510a93%22%7d

UWAGA!

W PRZYPADKU ZAJĘĆ ON-LINE KAŻDY WYKŁAD KOŃCZY SIĘ KRÓTKIM TESTEM SPRAWDZAJĄCYM WIEDZĘ (2 PYTANIA). JEGO ZALICZENIE SANKCJONUJE UZYSKANIE OBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH.

Literatura:

1. D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Universitas: Kraków 2008.

2. Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wr-W-Kr -Gd 1980.(wybrane teksty)

3. Białostocki J., Symbole i obrazy. Studia i rozprawy z dziejów sztuki i myśli o sztuce, Warszawa 1982 (wybrane teksty).

4. Gombrich E., Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, PIW 1981.

5.Panofsky E., Studia z historii sztuki, Warszawa 1971.

6. Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów “Artium Quaestiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009, (wybrane teksty).

7. Warburg A., Narodziny Wenus i inne szkice badawcze, Gdańsk 2010.

8. Wölfflin H., Podstawowe pojęcia z historii sztuki, Gdańsk 2017.

9. Wybrane przez prowadzącego artykuły dostępne on-line lub w pdf.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tarnowska
Prowadzący grup: Magdalena Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z procesem kształtowania się historii sztuki jako dyscypliny naukowej oraz wypracowanymi w jego trakcie metodami badawczymi powiązanymi z naukami humanistycznymi i historycznymi. Zajęcia obejmują wykłady, krótkie referaty studentów dotyczące wskazanych artykułów, dyskusje na ich temat oraz próby analiz wybranych dzieł według omawianych teorii.

Wykład – 30 godzin w tym 4 godziny e-learning (lub mailing)

1.Historia „historii sztuki” – przegląd najważniejszych metod badawczych; zagadnienia dotyczące teorii i metodologii badań.

2.Formalizm - metody analizy formy, m.in.: Wölfflina i kontynuatorów.

3. Ikonografia i ikonologia Panofsky’ego).

4. Psychologia widzenia i obrazowania E Gombricha.

5. Wstęp do współczesnej metodologii historii sztuki.

Pełny opis:

Kryteria oceania:

• OCENA SEMESTRALNA MAX 100 PKT - SKŁADA SIĘ Z 3 ELEMENTÓW:

• OBECNOŚCI – MAX 30 PKT – dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona; druga nieobecność nieusprawiedliwiona to - 5 pkt. od oceny semestralnej, 2 kolejne nieusprawiedliwiona nieobecności to - 9 pkt. każda.

• PRZEDSTAWIENIE WSKAZANEGO ARTYKUŁU – praca indywidualna, lub w 2-osobowych grupach – zal. 9 – max 20 pkt. Niewykonanie zadania uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.

• KOLOKWIUM ZALICZENIOWE – 2.12.2021 - max 25 pkt (zal. 15 pkt) - poprawkowe 22.12.2021

• KOLOKWIUM ZALICZENIOWE – 20. 01.2022 - max 25 pkt (zal. 15 pkt) - poprawka 27.01.2022

• SKALA OCEN SEMESTRALNYCH:

• 60 - 79 PKT - 3,0 / 80 -84 - 3,5 / 85 -94 - 4,0 / 95- 97- 4,5 / 98 - 100 - 5,0

Wymagania wstępne:

Kryteria oceania:

• OCENA SEMESTRALNA MAX 100 PKT - SKŁADA SIĘ Z 3 ELEMENTÓW:

• OBECNOŚCI – MAX 30 PKT – dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona; druga nieobecność nieusprawiedliwiona to - 5 pkt. od oceny semestralnej, 2 kolejne nieusprawiedliwiona nieobecności to - 9 pkt. każda.

• PRZEDSTAWIENIE WSKAZANEGO ARTYKUŁU – praca indywidualna, lub w 2-osobowych grupach – zal. 9 – max 20 pkt. Niewykonanie zadania uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.

• KOLOKWIUM ZALICZENIOWE – 2.12.2021 - max 25 pkt (zal. 15 pkt) - poprawkowe 22.12.2021

• KOLOKWIUM ZALICZENIOWE – 20. 01.2022 - max 25 pkt (zal. 15 pkt) - poprawka 27.01.2022

• SKALA OCEN SEMESTRALNYCH:

• 60 - 79 PKT - 3,0 / 80 -84 - 3,5 / 85 -94 - 4,0 / 95- 97- 4,5 / 98 - 100 - 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tarnowska
Prowadzący grup: Magdalena Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta:

30 godzin - udział w wykładzie;

30 godzin - zapoznanie się z zadaną literaturą, przedstawienie wskazanego artykułu, przygotowanie do wystąpienia i do 2 kolokwiów zaliczeniowych.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

KOLOKWIUM ZALICZENIOWE – GRUDZIEŃ- max 25 pkt (zal. 15 pkt) - poprawkowe około 22 grudnia - e-learning/MTeams - 2 godziny

• KOLOKWIUM ZALICZENIOWE – STYCZEŃ - max 25 pkt (zal. 15 pkt) - poprawka 4 tydzień stycznia - e-learning/MTeams - 2 godziny

Razem 4 godziny e-learning/MTeams

Terminy kolokwiów do uzgodnienia ze studentami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.