Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Herby w warsztacie historyka sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-MON7
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Herby w warsztacie historyka sztuki
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Wykłady monograficzne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W02

HS1_W03

HS!_W06

HS1_U05

HS1_W08

HS2_-U03

HS2_U07

HS2_K01

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Choć heraldyka od dawna już zyskała status samodzielności wyznaczając sobie i realizując własne cele badawcze, ciągle zachowuje swoją wielką przydatność jako dyscyplina wspierająca studia także prowadzone w innych dziedzinach historii; także w historii sztuki.

Pełny opis:

Choć heraldyka od dawna już zyskała status samodzielności wyznaczając sobie i realizując własne cele badawcze, ciągle zachowuje swoją wielką przydatność jako dyscyplina wspierająca studia także prowadzone w innych dziedzinach historii; także w historii sztuki.

Herb jest znakiem zbudowanym według określonych rygorów ikonograficznych, którego zadaniem była identyfikacja jednostki z jej przynależności do rodziny lub rodu, a także korporacji, określonego terytorium, struktury samorządowej lub państwowej. Znak ten niósł bogate przesłanie ideowe, łącząc się z odczuwaniem własnej tożsamości w wielu jej wymiarach życia duchowego i społecznego. W tej funkcji występował od końca XII stulecia w dziełach sztuki monumentalnej i na wyrobach artystycznych – jako znak identyfikacji fundatora lub użytkownika, zyskując w zależności od swojej lokalizacji i kontekstu towarzyszących mu przedstawień mniej lub bardziej doniosłe przesłanie ideowe. Będzie to przedmiotem wykładu. Ale nie tylko wymowa symboliczna jest ważna w warsztacie historyka; także zmieniające się formy herbów mogą być nośnikiem ważnych informacji, między innymi jako narzędzie datowania.

Literatura:

1. Z. Piech, Herb jako źródło historyczne, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, nowej serii t. 17 (28), 2018, s. 5-44.

2. O. Neubecker, Heraldik. Wappen. Ihr Usprung, Sinn und Wert, Battenberg 1990 (także inne wydania).

3. M. Pastoureau, Traité d’héraldique, Paris 1979 (także późniejsze wydania).

4. M. Pastoureau, L’art. Héraldique au Moyen Âge, Paris 2009.

5. P. Mrozowski, O sztuce i stylizacji heraldycznej w Polsce średniowiecznej, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, nowej serii t. 1 (12), 1993, s. 77-109.

6. P. Mrozowski, Kształt herbu a jego funkcje społeczne, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, nowej serii t. 17 (27), 2017, s.53-60.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Historia Sztuki - studia I stopnia (HS1 III)

Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju heraldyki, zna terminologię. Zna i rozumie metody analizy i interpretacji przekazu heraldycznego. Ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnienia sztuki heraldycznej i jej powiązaniach z naukami humanistycznymi.

Student posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki. Potrafi pracować samodzielnie i w grupie, także interdyscyplinarnej, przyjmując w niej różne role. Potrafi komunikować się z otoczeniem uzasadniając merytorycznie swoje stanowisko.

Historia Sztuki - studia II stopnia (HS2 I-II)

Student ma uporządkowaną wiedzę o wybranych problemach rozwoju heraldyki. Zna zaawansowaną terminologię oraz metody badawcze. Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma uporządkowaną znajomość teorii i metodologii stosowanych w historii sztuki oraz zna jej najnowsze osiągnięcia. Ma uporządkowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach sztuki świata i jej powiązaniach z naukami humanistycznymi.

Student potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy herbów, a także przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem samodzielnie wybranych lub opracowanych metod, w celu określenia ich znaczeń i oddziaływania społecznego. Posiada zaawansowaną umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym.

Student jest gotowy do samodzielnego kształcenia się i korzystania z konsultacji specjalistycznych. Docenia wartość wiedzy ekspertów, ale jednocześnie jest gotów poddać wiedzę ekspercką krytycznej analizie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładach. Dopuszczalne są 3 nieobecności nieusprawiedliwione. Czwarta nieusprawiedliwiona nieobecność wymagać będzie realizacji pisemnej pracy własnej studenta. Satysfakcjonująca frekwencja (do 3 nb) będzie oceniona dostatecznie. Otrzymanie wyższej oceny będzie warunkowane napisaniem pracy na wybrany temat związany z problematyka wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Mrozowski
Prowadzący grup: Przemysław Mrozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt ECTS to 30h uczestnictwa w zajęciach oraz 30h lektury zadanych tekstów

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Choć heraldyka od dawna już zyskała status samodzielności wyznaczając sobie i realizując własne cele badawcze, ciągle zachowuje swoją wielką przydatność jako dyscyplina wspierająca studia także prowadzone w innych dziedzinach historii; także w historii sztuki.

Pełny opis:

Choć heraldyka od dawna już zyskała status samodzielności wyznaczając sobie i realizując własne cele badawcze, ciągle zachowuje swoją wielką przydatność jako dyscyplina wspierająca studia także prowadzone w innych dziedzinach historii; także w historii sztuki.

Herb jest znakiem zbudowanym według określonych rygorów ikonograficznych, którego zadaniem była identyfikacja jednostki z jej przynależności do rodziny lub rodu, a także korporacji, określonego terytorium, struktury samorządowej lub państwowej. Znak ten niósł bogate przesłanie ideowe, łącząc się z odczuwaniem własnej tożsamości w wielu jej wymiarach życia duchowego i społecznego. W tej funkcji występował od końca XII stulecia w dziełach sztuki monumentalnej i na wyrobach artystycznych – jako znak identyfikacji fundatora lub użytkownika, zyskując w zależności od swojej lokalizacji i kontekstu towarzyszących mu przedstawień mniej lub bardziej doniosłe przesłanie ideowe. Będzie to przedmiotem wykładu. Ale nie tylko wymowa symboliczna jest ważna w warsztacie historyka; także zmieniające się formy herbów mogą być nośnikiem ważnych informacji, między innymi jako narzędzie datowania.

Literatura:

1. Z. Piech, Herb jako źródło historyczne, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, nowej serii t. 17 (28), 2018, s. 5-44.

2. O. Neubecker, Heraldik. Wappen. Ihr Usprung, Sinn und Wert, Battenberg 1990 (także inne wydania).

3. M. Pastoureau, Traité d’héraldique, Paris 1979 (także późniejsze wydania).

4. M. Pastoureau, L’art. Héraldique au Moyen Âge, Paris 2009.

5. P. Mrozowski, O sztuce i stylizacji heraldycznej w Polsce średniowiecznej, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, nowej serii t. 1 (12), 1993, s. 77-109.

6. P. Mrozowski, Kształt herbu a jego funkcje społeczne, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, nowej serii t. 1q6 (27), 2017, s.53-60.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)