Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narodziny portretu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-NP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Narodziny portretu
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Historia Sztuki stopień I (HS1 III)


HS1_W02 HS1_W03 HS1_W06 HS1_U05 HS1_U08
Historia Sztuki stopień II (HS2 I-II)


HS2_W02 HS2_W03 HS2_W06 HS2_U03 HS2_U07 HS2_K01ymbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Brak wymagań

Skrócony opis:

Na wykładzie omawiane są najważniejsze zjawiska, artystyczne i kulturowe związane z odradzaniem się portretu w sztuce europejskiej późnego średniowiecza.

Pełny opis:

Fenomen portretu od wieków fascynuje teoretyków sztuki i badaczy. Po rozkwicie tego gatunku artystycznego w sztuce starożytnego Rzymu, wczesne średniowiecze przyniosło jego całkowity zanik. Pierwsze znamiona odradzania się indywidualizacji portretowej pojawiają się w sztuce włoskiej po połowie XIII wieku. Okoliczności i przyczyny zainteresowania portretem będą przedmiotem analizy. XIV i XV wiek przyniósł dynamiczny rozwój fenomenu, który charakteryzował kulturę artystyczną Zachodu, co łączyć można z rozwojem poczucia indywidualności własnej jednostki. Na zajęciach omawiane będą najważniejsze osiągnięcia i uwarunkowania rozwoju portretu.

Literatura:

1. Das Portraet vor der Erfindung des Portraets, red. M. Buchsel, P. Schmidt, Mainz 2003.

2. Le portrait individuel. Reflexions autour d'une forme de representation XIII - XV e siecles, red. D. Olariu, Bern 2009.

3. D. Olariu, le genese de la representation ressemblante dl l'homme. Reconsiderations du portrait a partir du XIII e siecle, Bern 2014.

4. M. Grzęda, Między normą a naturą. Początki portretu w Europie Środkowej (około 1350-1430), Kraków 2020.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

2 pkt ECTS to 30h uczestnictwa w zajęciach on-line oraz 30h lektury zadanych tekstów

Historia Sztuki - studia I stopnia (HS1 III)

Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne, zna terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki. Zna i rozumie metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma znajomość stosowanych w historii sztuki teorii i metodologii oraz zna jej najnowsze osiągnięcia. Ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach sztuki świata i jej powiązaniach z naukami humanistycznymi.

Student posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki. Potrafi pracować samodzielnie i w grupie, także interdyscyplinarnej, przyjmując w niej różne role. Potrafi komunikować się z otoczeniem uzasadniając merytorycznie swoje stanowisko.

Historia Sztuki - studia II stopnia (HS2 I-II)

Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o wybranych problemach rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne; zna zaawansowaną terminologię oraz metody badawcze historii sztuki. Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma uporządkowaną znajomość teorii i metodologii stosowanych w historii sztuki oraz zna jej najnowsze osiągnięcia. Ma uporządkowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach sztuki świata i jej powiązaniach z naukami humanistycznymi.

Student potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem samodzielnie wybranych lub opracowanych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Posiada zaawansowaną umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

Student jest gotowy do samodzielnego kształcenia się i korzystania z konsultacji specjalistycznych. Docenia wartość wiedzy ekspertów, ale jednocześnie jest gotów poddać wiedzę ekspercką krytycznej analizie. Jest przygotowany do współpracy i działań inicjatywnych na rzecz środowiska społecznego, w których jest gotów odgrywać rolę lidera.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładach. Dopuszczalne są 3 nieobecności nieusprawiedliwione. Czwarta nieusprawiedliwiona nieobecność wymagać będzie realizacji pisemnej pracy własnej studenta. Satysfakcjonująca frekwencja (do 3 nb) będzie oceniona dostatecznie. Otrzymanie wyższej oceny będzie warunkowane napisaniem pracy na wybrany temat związany z problematyka wykładu. Zajęcia są prowadzone on-line na platformie MS TEAMS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Mrozowski
Prowadzący grup: Przemysław Mrozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Na wykładzie omawiane są najważniejsze zjawiska, artystyczne i kulturowe związane z odradzaniem się portretu w sztuce europejskiej późnego średniowiecza.

Pełny opis:

Fenomen portretu od wieków fascynuje teoretyków sztuki i badaczy. Po rozkwicie tego gatunku artystycznego w sztuce starożytnego Rzymu, wczesne średniowiecze przyniosło jego całkowity zanik. Pierwsze znamiona odradzania się indywidualizacji portretowej pojawiają się w sztuce włoskiej po połowie XIII wieku. Okoliczności i przyczyny zainteresowania portretem będą przedmiotem analizy. XIV i XV wiek przyniósł dynamiczny rozwój fenomenu, który charakteryzował kulturę artystyczną Zachodu, co łączyć można z rozwojem poczucia indywidualności własnej jednostki. Na zajęciach omawiane będą najważniejsze osiągnięcia i uwarunkowania rozwoju portretu.

Literatura:

1. Das Portraet vor der Erfindung des Portraets, red. M. Buchsel, P. Schmidt, Mainz 2003.

2. Le portrait individuel. Reflexions autour d'une forme de representation XIII - XV e siecles, red. D. Olariu, Bern 2009.

3. D. Olariu, le genese de la representation ressemblante dl l'homme. Reconsiderations du portrait a partir du XIII e siecle, Bern 2014.

4. M. Grzęda, Między normą a naturą. Początki portretu w Europie Środkowej (około 1350-1430), Kraków 2020.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)