Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plastyka średniowieczna Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-PŚE
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Plastyka średniowieczna Europy
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W02

HS1_W03

HS1_U03

HS1_U04

HS1_K01Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Studenci poznają najważniejsze zjawiska artystyczne i reprezentujące je dzieła rzeźby i malarstwa romanizmu i gotyku.

Pełny opis:

Na wykładzie omawiane są najważniejsze zjawiska i procesy rozwojowe w sztuce średniowiecza europejskiego. W semestrze zimowym - od czasów przedkarolińskich po początek XIII w.; w semestrze letnim - od połowy XII w. po początek XVI. Uwzględniane są głównie dzieła i dokonania najbardziej charakterystyczne dla czasów ich powstania, przede wszystkim o znaczeniu innowacyjnym - te, które miały znaczący wpływ na rozwój rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego (m.in. naczynia liturgiczne, odlewnictwo). Zwraca się uwagę także na osiągnięcia najbardziej oryginalne, stanowiące osiągnięcia indywidualne. Na te dwa aspekty zwraca się szczególną uwagę w toku wykładów, uwzględniając wzajemne relacje formalne pozwalające prześledzić procesy rozwojowe w sztuce wraz z ich uwarunkowaniami społecznymi i historycznymi oraz indywidualne osiągnięcia wybitnych twórców.

Literatura:

J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970 (i następne wydania)

G. Duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980 - 1420, Warszawa 1986 (i następne wydania)

Z. Świechowski, L. Nowak, B. Gumińska, Sztuka romańska, Warszawa 1976

W. Sauerlander, Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1978

J. Białostocki, Sztuka XV wieku. Od Parlerów do Durera, Warszawa 2011

T. Mroczko, Sztuka przedromańska i romańska w Polsce, Warszawa 1980

Malarstwo gotyckie w Polsce, red. A. Labuda, K. Secomska, t. 1-3, Warszawa 2004

Z. Świechowski, Romanizm, (Sztuka polska t. 1), Warszawa 2004

S. Skibiński, K. Zalewska-Lorkiewicz, Gotyk (Sztuka polska t. 2), Warszawa 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

3 pkt ECTS to 30h uczestnictwa w wykładzie oraz 60h lektury zadanej bibliografii

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne, zna terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki. Zna i rozumie metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma znajomość stosowanych w historii sztuki teorii i metodologii oraz zna jej najnowsze osiągnięcia.

Student potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuki.

Student Jest gotowy do współpracy i podejmowania działań na rzecz środowiska społecznego. Jest również przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu historii sztuki poprzez korzystanie m.in. z konsultacji specjalistycznych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład odbywa się stacjonarnie.

Podczas wykładu studenci oglądają prezentację Power Point.

Egzamin w semestrze zimowym odbędzie się stacjonarnie. Student będzie zobowiązany rozpoznać przynajmniej połowę spośród zaprezentowanych mu obiektów (20-25), wybranych z zaprezentowanej wcześniej listy. Jeden z rozpoznanych obiektów wymagał będzie szerszego omówienia w kontekście współczesnych mu zjawisk artystycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Mrozowski
Prowadzący grup: Przemysław Mrozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Mrozowski
Prowadzący grup: Przemysław Mrozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Studenci poznają najważniejsze zjawiska artystyczne i reprezentujące je dzieła rzeźby i malarstwa romanizmu i gotyku.

Pełny opis:

Na wykładzie omawiane są najważniejsze zjawiska i procesy rozwojowe w sztuce średniowiecza europejskiego. W semestrze zimowym - od czasów przedkarolińskich po początek XIII w.; w semestrze letnim - od połowy XII w. po początek XVI. Uwzględniane są głównie dzieła i dokonania najbardziej charakterystyczne dla czasów ich powstania, przede wszystkim o znaczeniu innowacyjnym - te, które maiły znaczący wpływ na rozwój rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego (m.in. naczynia liturgiczne, odlewnictwo). Zwraca się uwagę także na osiągnięcia najbardziej oryginalne, stanowiące osiągnięcia indywidualne. Na te dwa aspekty - wzajemne relacje formalne pozwalające prześledzić procesy rozwojowe w sztuce wraz z ich uwarunkowaniami społecznymi i historycznym oraz indywidualne osiągnięcia wybitnych twórców - zwraca się szczególną uwagę w toku wykładów.

Literatura:

J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970 (i następne wydania)

G. Duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980 - 1420, Warszawa 1986 (i następne wydania)

Z. Świechowski, L. Nowak, B. Gumińska, Sztuka romańska, Warszawa 1976

W. Sauerlander, Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1978

J. Białostocki, Sztuka XV wieku. Od Parlerów do Durera, Warszawa 2011

T. Mroczko, Sztuka przedromańska i romańska w Polsce, Warszawa 1980

Malarstwo gotyckie w Polsce, red. A. Labuda, K. Secomska, t. 1-3, Warszawa 2004

Z. Świechowski, Romanizm, (Sztuka polska t. 1), Warszawa 2004

S. Skibiński, K. Zalewska-Lorkiewicz, Gotyk (Sztuka polska t. 2), Warszawa 2010.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o historii i kulturze Europy średniowiecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Mrozowski
Prowadzący grup: Przemysław Mrozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Studenci poznają najważniejsze zjawiska artystyczne i reprezentujące je dzieła rzeźby i malarstwa gotyku.

Pełny opis:

Na wykładzie omawiane są najważniejsze zjawiska i procesy rozwojowe w sztuce średniowiecza europejskiego, w semestrze letnim - od połowy XII w. po początek XVI. Uwzględniane są głównie dzieła i dokonania najbardziej charakterystyczne dla czasów ich powstania, przede wszystkim o znaczeniu innowacyjnym - te, które miały znaczący wpływ na rozwój rzeźby i malarstwa. Zwraca się uwagę także na osiągnięcia najbardziej oryginalne, stanowiące osiągnięcia indywidualne. Na te dwa aspekty - wzajemne relacje formalne pozwalające prześledzić procesy rozwojowe w sztuce wraz z ich uwarunkowaniami społecznymi i historycznym oraz indywidualne osiągnięcia wybitnych twórców - zwraca się szczególną uwagę w toku wykładów.

Literatura:

J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970 (i następne wydania)

G. Duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980 - 1420, Warszawa 1986 (i następne wydania)

W. Sauerlander, Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1978

J. Białostocki, Sztuka XV wieku. Od Parlerów do Durera, Warszawa 2011

Malarstwo gotyckie w Polsce, red. A. Labuda, K. Secomska, t. 1-3, Warszawa 2004

S. Skibiński, K. Zalewska-Lorkiewicz, Gotyk (Sztuka polska t. 2), Warszawa 2010.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o historii i kulturze Europy średniowiecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Mrozowski
Prowadzący grup: Przemysław Mrozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Skrócony opis:

Studenci poznają najważniejsze zjawiska artystyczne i reprezentujące je dzieła rzeźby i malarstwa romanizmu i gotyku.

Pełny opis:

Na wykładzie omawiane są najważniejsze zjawiska i procesy rozwojowe w sztuce średniowiecza europejskiego. W semestrze zimowym - od czasów przedkarolińskich po początek XIII w.; w semestrze letnim - od połowy XII w. po początek XVI. Uwzględniane są głównie dzieła i dokonania najbardziej charakterystyczne dla czasów ich powstania, przede wszystkim o znaczeniu innowacyjnym - te, które miały znaczący wpływ na rozwój rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego (m.in. naczynia liturgiczne, odlewnictwo). Zwraca się uwagę także na osiągnięcia najbardziej oryginalne, stanowiące osiągnięcia indywidualne. Na te dwa aspekty zwraca się szczególną uwagę w toku wykładów, uwzględniając wzajemne relacje formalne pozwalające prześledzić procesy rozwojowe w sztuce wraz z ich uwarunkowaniami społecznymi i historycznymi oraz indywidualne osiągnięcia wybitnych twórców.

Literatura:

J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970 (i następne wydania)

G. Duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980 - 1420, Warszawa 1986 (i następne wydania)

Z. Świechowski, L. Nowak, B. Gumińska, Sztuka romańska, Warszawa 1976

W. Sauerlander, Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1978

J. Białostocki, Sztuka XV wieku. Od Parlerów do Durera, Warszawa 2011

T. Mroczko, Sztuka przedromańska i romańska w Polsce, Warszawa 1980

Malarstwo gotyckie w Polsce, red. A. Labuda, K. Secomska, t. 1-3, Warszawa 2004

Z. Świechowski, Romanizm, (Sztuka polska t. 1), Warszawa 2004

S. Skibiński, K. Zalewska-Lorkiewicz, Gotyk (Sztuka polska t. 2), Warszawa 2010.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o historii i kulturze Europy średniowiecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Mrozowski
Prowadzący grup: Przemysław Mrozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Skrócony opis:

Studenci poznają najważniejsze zjawiska artystyczne i reprezentujące je dzieła rzeźby i malarstwa gotyku.

Pełny opis:

Na wykładzie omawiane są najważniejsze zjawiska i procesy rozwojowe w sztuce średniowiecza europejskiego, w semestrze letnim - od połowy XII w. po początek XVI. Uwzględniane są głównie dzieła i dokonania najbardziej charakterystyczne dla czasów ich powstania, przede wszystkim o znaczeniu innowacyjnym - te, które miały znaczący wpływ na rozwój rzeźby i malarstwa. Zwraca się uwagę także na osiągnięcia najbardziej oryginalne, stanowiące osiągnięcia indywidualne. Na te dwa aspekty - wzajemne relacje formalne pozwalające prześledzić procesy rozwojowe w sztuce wraz z ich uwarunkowaniami społecznymi i historycznym oraz indywidualne osiągnięcia wybitnych twórców - zwraca się szczególną uwagę w toku wykładów.

Literatura:

J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970 (i następne wydania)

G. Duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980 - 1420, Warszawa 1986 (i następne wydania)

W. Sauerlander, Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1978

J. Białostocki, Sztuka XV wieku. Od Parlerów do Durera, Warszawa 2011

Malarstwo gotyckie w Polsce, red. A. Labuda, K. Secomska, t. 1-3, Warszawa 2004

S. Skibiński, K. Zalewska-Lorkiewicz, Gotyk (Sztuka polska t. 2), Warszawa 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Mrozowski
Prowadzący grup: Przemysław Mrozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci poznają najważniejsze zjawiska artystyczne i reprezentujące je dzieła rzeźby i malarstwa romanizmu i gotyku.

Pełny opis:

Na wykładzie omawiane są najważniejsze zjawiska i procesy rozwojowe w sztuce średniowiecza europejskiego. W semestrze zimowym - od czasów przedkarolińskich po początek XIII w.; w semestrze letnim - od połowy XII w. po początek XVI. Uwzględniane są głównie dzieła i dokonania najbardziej charakterystyczne dla czasów ich powstania, przede wszystkim o znaczeniu innowacyjnym - te, które miały znaczący wpływ na rozwój rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego (m.in. naczynia liturgiczne, odlewnictwo). Zwraca się uwagę także na osiągnięcia najbardziej oryginalne, stanowiące osiągnięcia indywidualne. Na te dwa aspekty zwraca się szczególną uwagę w toku wykładów, uwzględniając wzajemne relacje formalne pozwalające prześledzić procesy rozwojowe w sztuce wraz z ich uwarunkowaniami społecznymi i historycznymi oraz indywidualne osiągnięcia wybitnych twórców.

Literatura:

J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970 (i następne wydania)

G. Duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980 - 1420, Warszawa 1986 (i następne wydania)

Z. Świechowski, L. Nowak, B. Gumińska, Sztuka romańska, Warszawa 1976

W. Sauerlander, Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1978

J. Białostocki, Sztuka XV wieku. Od Parlerów do Durera, Warszawa 2011

T. Mroczko, Sztuka przedromańska i romańska w Polsce, Warszawa 1980

Malarstwo gotyckie w Polsce, red. A. Labuda, K. Secomska, t. 1-3, Warszawa 2004

Z. Świechowski, Romanizm, (Sztuka polska t. 1), Warszawa 2004

S. Skibiński, K. Zalewska-Lorkiewicz, Gotyk (Sztuka polska t. 2), Warszawa 2010.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o historii i kulturze Europy średniowiecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Mrozowski
Prowadzący grup: Przemysław Mrozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)