Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Plastyka nowożytna Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-PNEć Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Plastyka nowożytna Europy
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac652b8effce1438f86576db655d577ae%40thread.tacv2/conversations?groupId=29a08d48-8553-4c23-9e03-d9730ed8f660&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W02

HS1_U01

HS1_U02

HS1_U04

HS1_U05

HS1_K01

Wymagania wstępne:

Znajomość sztuki średniowiecznej oraz historii nowożytnej.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Wprowadzenie w metody badań historyka sztuki, aktywizacja studenta.

Pełny opis:

Plastyka europejska: malarstwo, rzeźba i grafika od renesansu do rokoka.

Przygotowanie i analiza wybranych dzieł sztuki, lektura artykułów w języku polskim i angielskim. Wyszukiwanie bibliografii obiektów, przygotowanie stanu badan. Recenzja wystawy sztuki dawnej, wspólne zwiedzanie wystaw sztuki dawnej z przygotowaniem merytorycznym studentów. Esej na temat sztuki dawnej.

Metody oceny: Samodzielne przygotowanie i wygłoszenie analiz,

aktywność na zajęciach, prace pisemne.

Szczegółowy harmonogram prac przedstawiony zostanie na pierwszych zajęciach.

Zajęcia odbywają się w sali i w muzeach Warszawy (Zamek Królewski, Muzeum Narodowe, Łazienki). Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Literatura:

1. Człowiek renesansu, red. Garin E., tłum. Osmólska-Metrak A., Warszawa 2001.

2. Delumeau J., Cywilizacja Odrodzenia, tłum. Bakowska E., Warszawa 1987.

3. Shearman J., Manieryzm, tł. Sibiniewska M., Warszawa 1970.

4. Białostocki J., Tradycje antyczne w sztuce europejskiej, w: Białostocki J., Teoria i twórczość. O tradycji i inwencji w teorii sztuki i ikonografii, Poznań 1961, s. 169-203.

5. Człowiek baroku, red. Villari R., tłum. Bielanska B., Gurgul M., Woźniak M., Warszawa 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

Student ma uporządkowana wiedzę o rozwoju sztuki nowożytnej Europy, obejmującą zaawansowaną terminologie oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki. Ma podstawowa wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi naukami humanistycznymi, w tym filozofii i literatury.

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące dzieł sztuki z wykorzystaniem rożnych źródeł i sposobów, w tym umie korzystać z zasobów internetowych i komputerowych baz danych instytucji kultury. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną do opisu i analizy dzieł sztuki. Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacje wyników. Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami w historii sztuki. Potrafi rozpoznać rożne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretacje z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich

znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z powołaniem się na poglądy badaczy. Umie formułować wnioski. Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi pisemnej i ustnej w języku polskim, połączonej z poprawnym opracowaniem maszynopisu z aparatem badawczym i prezentacji fotografii dzieł sztuki. Czyta literaturę fachową w języku obcym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Samodzielnie zdobywa wiedzę.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia odbywają się w sali oraz w muzeach Warszawy (nie więcej niż 8 godz.).

Przygotowanie do zajęć 15 godz.

Przygotowanie dwóch artykułów specjalistycznych 10 godz.

Ocena:

Referaty połączone z prezentacja materiału ilustracyjnego. Prace pisemne.

Nieprzygotowanie w terminie dwóch zadań skutkuje obniżeniem oceny

o stopień. Ocena odzwierciedla także poziom przygotowanych prac.

Obecność na zajęciach obowiązkowa, także na zajęciach odbywających się w muzeach Warszawy.

1 ECTS: udział w zajęciach, pozostałe punkty: przygotowanie do zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Wprowadzenie w metody badań historyka sztuki, aktywizacja studenta.

Merytoryczny zakres: sztuka renesnasu i manieryzmu I sem., sztuka baroku i rokoka II sem.

Pełny opis:

Plastyka europejska: malarstwo, rzeźba i grafika od renesansu do rokoka.

Przygotowanie i analiza wybranych dzieł sztuki, lektura artykułów w języku polskim i angielskim. Wyszukiwanie bibliografii obiektów, przygotowanie stanu badan. Recenzja wystawy sztuki dawnej, wspólne zwiedzanie wystaw sztuki dawnej z przygotowaniem merytorycznym studentów. Esej na temat sztuki dawnej.

Metody oceny: Samodzielne przygotowanie i wygłoszenie analiz,

aktywność na zajęciach, prace pisemne.

Szczegółowy harmonogram prac przedstawiony zostanie na pierwszych zajęciach.

Część zajęć odbywa się w muzeach Warszawy. Obecność na zajęciach w sali i w muzeach Warszawy jest obowiązkowa.

Literatura:

1. Człowiek renesansu, red. Garin E., tłum. Osmólska-Metrak A., Warszawa 2001.

2. Delumeau J., Cywilizacja Odrodzenia, tłum. Bakowska E., Warszawa 1987.

3. Shearman J., Manieryzm, tł. Sibiniewska M., Warszawa 1970.

4. Białostocki J., Tradycje antyczne w sztuce europejskiej, w: Białostocki J., Teoria i twórczość. O tradycji i inwencji w teorii sztuki i ikonografii, Poznań 1961, s. 169-203.

5. Człowiek baroku, red. Villari R., tłum. Bielanska B., Gurgul M., Woźniak M., Warszawa 2001.

Wymagania wstępne:

Znajomość sztuki średniowiecza, a także historii Europy w XV-XVIII w.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac652b8effce1438f86576db655d577ae%40thread.tacv2/conversations?groupId=29a08d48-8553-4c23-9e03-d9730ed8f660&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Wprowadzenie w metody badań historyka sztuki, aktywizacja studenta.

Pełny opis:

Plastyka europejska: malarstwo, rzeźba i grafika od renesansu do rokoka.

Przygotowanie i analiza wybranych dzieł sztuki, lektura artykułów w języku polskim i angielskim. Wyszukiwanie bibliografii obiektów, przygotowanie stanu badan. Recenzja wystawy sztuki dawnej, wspólne zwiedzanie wystaw sztuki dawnej z przygotowaniem merytorycznym studentów. Esej na temat sztuki dawnej.

Metody oceny: Samodzielne przygotowanie i wygłoszenie analiz,

aktywność na zajęciach, prace pisemne.

Szczegółowy harmonogram prac przedstawiony zostanie na pierwszych zajęciach.

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (on-line i w muzeach Warszawy) z wykorzystaniem platformy moodle. Obecność na zajęciach on-line i w muzeach Warszawy jest obowiązkowa.

Literatura:

1. Człowiek renesansu, red. Garin E., tłum. Osmólska-Metrak A., Warszawa 2001.

2. Delumeau J., Cywilizacja Odrodzenia, tłum. Bakowska E., Warszawa 1987.

3. Shearman J., Manieryzm, tł. Sibiniewska M., Warszawa 1970.

4. Białostocki J., Tradycje antyczne w sztuce europejskiej, w: Białostocki J., Teoria i twórczość. O tradycji i inwencji w teorii sztuki i ikonografii, Poznań 1961, s. 169-203.

5. Człowiek baroku, red. Villari R., tłum. Bielanska B., Gurgul M., Woźniak M., Warszawa 2001.

Wymagania wstępne:

Znajomość historii nowożytnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8cd7b15d546c45acb2249ad4a2165879%40thread.tacv2/conversations?groupId=607745bb-2605-4f08-a846-3ee25d9ff3ff&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się w trybie on-line z wykorzystaniem platformy MS Teams. Przewidziane są trzy spotkania w muzeach Warszawy: Zamek Królewski oraz Muzeum Narodowe o ile pozwolą na to przepisy wewnętrzne uczelni.

Pełny opis:

Plastyka europejska: malarstwo, rzeźba i grafika baroku i rokoka.

Przygotowanie i analiza wybranych dzieł sztuki, lektura artykułów w języku polskim i angielskim. Wyszukiwanie bibliografii obiektów, przygotowanie stanu badan. Recenzja wystawy sztuki dawnej, wspólne zwiedzanie wystaw sztuki dawnej z przygotowaniem merytorycznym studentów. Esej na temat sztuki dawnej.

Metody oceny: Samodzielne przygotowanie i wygłoszenie analiz,

aktywność na zajęciach, prace pisemne.

Szczegółowy harmonogram prac przedstawiony zostanie na pierwszych zajęciach.

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (on-line i w muzeach Warszawy) z wykorzystaniem platformy MS Teams. Obecność na zajęciach on-line i w muzeach Warszawy jest obowiązkowa.

Literatura:

Białostocki J., Tradycje antyczne w sztuce europejskiej, w: Białostocki J., Teoria i twórczość. O tradycji i inwencji w teorii sztuki i ikonografii, Poznań 1961, s. 169-203.

Człowiek baroku, red. Villari R., tłum. Bielanska B., Gurgul M., Woźniak M., Warszawa 2001.

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza na temat sztuki nowożytnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Wprowadzenie w metody badań historyka sztuki, aktywizacja studenta.

Pełny opis:

Plastyka europejska: malarstwo, rzeźba i grafika od renesansu do rokoka.

Przygotowanie i analiza wybranych dzieł sztuki, lektura artykułów w języku polskim i angielskim. Wyszukiwanie bibliografii obiektów, przygotowanie stanu badan. Recenzja wystawy sztuki dawnej, wspólne zwiedzanie wystaw sztuki dawnej z przygotowaniem merytorycznym studentów. Esej na temat sztuki dawnej.

Metody oceny: Samodzielne przygotowanie i wygłoszenie analiz,

aktywność na zajęciach, prace pisemne.

Szczegółowy harmonogram prac przedstawiony zostanie na pierwszych zajęciach.

Zajęcia odbywają się w sali i w muzeach Warszawy (Zamek Królewski, Muzeum Narodowe, Łazienki). Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Terminy zajęć w muzeach: Zamek Królewski w Warszawie, 26 XI, godz. 11.00

- Wystawa czasowa Caravaggio i inni mistrzowie. Arcydzieła z kolekcji Roberta Longhiego

Zadanie: esej Bliżej życia. Na marginesie wystawy w Zamku Królewskim w Warszawie, oddanie pracy 6 XII

- Wystawa czasowa: Rubens, portret Anny Austriaczki, 10 XII, godz. 11.00

Łazienki Królewskie, 3 XII, godz. 10.00

- Wystawa czasowa Splendor i władza

Zadanie: recenzja z wystawy, oddanie pracy 3 I

Muzeum Narodowe, 14 I, godz. 11.00

- Galeria Sztuki Dawnej

Zadanie – wybór obiektu (rzeźba, malarstwo, rzemiosło artystyczne) renesansowego/manierystycznego – jego prezentacja i analiza (10 min.)

- wystawa Lucas Cranach st. Madonna pod jodłami

Literatura:

1. Człowiek renesansu, red. Garin E., tłum. Osmólska-Metrak A., Warszawa 2001.

2. Delumeau J., Cywilizacja Odrodzenia, tłum. Bakowska E., Warszawa 1987.

3. Shearman J., Manieryzm, tł. Sibiniewska M., Warszawa 1970.

4. Białostocki J., Tradycje antyczne w sztuce europejskiej, w: Białostocki J., Teoria i twórczość. O tradycji i inwencji w teorii sztuki i ikonografii, Poznań 1961, s. 169-203.

5. Człowiek baroku, red. Villari R., tłum. Bielanska B., Gurgul M., Woźniak M., Warszawa 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Wprowadzenie w metody badań historyka sztuki, aktywizacja studenta.

Pełny opis:

Plastyka europejska: malarstwo, rzeźba i grafika barok-rokoko.

Przygotowanie i analiza wybranych dzieł sztuki, lektura artykułów w języku polskim i angielskim. Wyszukiwanie bibliografii obiektów, przygotowanie stanu badan. Recenzja wystawy sztuki dawnej, wspólne zwiedzanie wystaw sztuki dawnej z przygotowaniem merytorycznym studentów.

Metody oceny: Samodzielne przygotowanie i wygłoszenie analiz,

aktywność na zajęciach, prace pisemne.

Szczegółowy harmonogram prac przedstawiony zostanie na pierwszych zajęciach.

Zajęcia odbywają się w sali i w muzeach Warszawy (Zamek Królewski, Muzeum Narodowe). Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

11 III, 8 IV, 20 V, godz. 15.00 - Zamek Królewski w Warszawie

25 III, godz. 15.00 - Muzeum Narodowe w Warszawie

Literatura:

1. Białostocki J., Tradycje antyczne w sztuce europejskiej, w: Białostocki J., Teoria i twórczość. O tradycji i inwencji w teorii sztuki i ikonografii, Poznań 1961, s. 169-203.

2. Człowiek baroku, red. Villari R., tłum. Bielanska B., Gurgul M., Woźniak M., Warszawa 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Wprowadzenie w metody badań historyka sztuki, aktywizacja studenta.

Pełny opis:

Plastyka europejska: malarstwo, rzeźba i grafika od renesansu do rokoka.

Przygotowanie i analiza wybranych dzieł sztuki, lektura artykułów w języku polskim i angielskim. Wyszukiwanie bibliografii obiektów, przygotowanie stanu badan. Recenzja wystawy sztuki dawnej, wspólne zwiedzanie wystaw sztuki dawnej z przygotowaniem merytorycznym studentów. Esej na temat sztuki dawnej.

Metody oceny: Samodzielne przygotowanie i wygłoszenie analiz,

aktywność na zajęciach, prace pisemne.

Szczegółowy harmonogram prac przedstawiony zostanie na pierwszych zajęciach.

Zajęcia odbywają się w sali i w muzeach Warszawy (Zamek Królewski, Muzeum Narodowe, Łazienki). Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Terminy zajęć w muzeach: Zamek Królewski w Warszawie, 26 XI, godz. 11.00

- Wystawa czasowa Caravaggio i inni mistrzowie. Arcydzieła z kolekcji Roberta Longhiego

Zadanie: esej Bliżej życia. Na marginesie wystawy w Zamku Królewskim w Warszawie, oddanie pracy 6 XII

- Wystawa czasowa: Rubens, portret Anny Austriaczki, 10 XII, godz. 11.00

Łazienki Królewskie, 3 XII, godz. 10.00

- Wystawa czasowa Splendor i władza

Zadanie: recenzja z wystawy, oddanie pracy 3 I

Muzeum Narodowe, 14 I, godz. 11.00

- Galeria Sztuki Dawnej

Zadanie – wybór obiektu (rzeźba, malarstwo, rzemiosło artystyczne) renesansowego/manierystycznego – jego prezentacja i analiza (10 min.)

- wystawa Lucas Cranach st. Madonna pod jodłami

Literatura:

1. Człowiek renesansu, red. Garin E., tłum. Osmólska-Metrak A., Warszawa 2001.

2. Delumeau J., Cywilizacja Odrodzenia, tłum. Bakowska E., Warszawa 1987.

3. Shearman J., Manieryzm, tł. Sibiniewska M., Warszawa 1970.

4. Białostocki J., Tradycje antyczne w sztuce europejskiej, w: Białostocki J., Teoria i twórczość. O tradycji i inwencji w teorii sztuki i ikonografii, Poznań 1961, s. 169-203.

5. Człowiek baroku, red. Villari R., tłum. Bielanska B., Gurgul M., Woźniak M., Warszawa 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.