Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Plastyka nowożytna Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-PNP Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Plastyka nowożytna Polski
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W02

HS1_W03

HS1_U03

HS1_U04

HS1_K01


Skrócony opis:

Wykład prezentuje w ujęciu chronologicznym najważniejsze problemy artystyczne, twórców i dzieła sztuki polskiej plastyki od XVI do XVIII w., z wyłączeniem epoki klasycyzmu.

Semestr pierwszy wykładu obejmuje plastykę renesansu i manieryzmu. Wykład w drugim semestrze omawia problematykę plastyki barokowej i rokokowej.

Zajęcia będą prowadzone zdalnie w formie kontaktu synchronicznego , w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams.

Grupa : Plastyka polska 2021-2022

link do kanału:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aIXuxSjnnAeihRm8Er3oLyyOpcBt2V3gr1QqZWXKGxsg1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a449f595-8be8-40ed-a9ae-ecdfc05e4aee&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Semestr drugi wykładu obejmuje plastykę baroku i rokoka.

Literatura:

M. Karpowicz, Sztuka polska XVII w., Warszawa 1975.

Karpowicz M., Sztuka polska XVIII wieku, Warszawa 1985

M. Karpowicz, Barok w Polsce, Warszawa 1988

Karpowicz M., Sztuka Warszawy czasów Jana III, Warszawa 1987

Bania Z. Bender A., Gryglewski P., Talbierska J., Sztuka polska. Wczesny i dojrzały barok (XVII wiek), Warszawa 2013

Chrościcki J., Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1589-1668, Warszawa 1983

Sito J., Wielkie warsztaty rzeźbiarskie Warszawy doby saskiej. Modele kariery – formacja artystyczna – organizacja produkcji, Warszawa 2013.

Chrzanowski T., Portret staropolski, Warszawa 1995

(listę proponowanych lektur studenci otrzymują na 1 wykładzie)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

STUDENT:

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne, zna terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki.

Zna i rozumie metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma znajomość stosowanych w historii sztuki teorii i metodologii oraz zna jej najnowsze osiągnięcia.

Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuki.

Rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz wartość wiedzy specjalistów w przypadku napotkanych trudności

Jest gotowy do współpracy i działań inicjatywnych na rzecz środowiska społecznego

ECTS - 2 [1 ECTS = 30 godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do kolokwium (testu) i egzaminu: 30 godz.

suma godzin: 60

Metody i kryteria oceniania:

ocena ndst (2) - student nie zna podstawowej faktografii z zakresu polskiej plastyki nowożytnej, nie posiada wiedzy na temat najważniejszych zabytków polskiej plastyki nowożytnej i nie zna podstawowych problemów związanych z ich atrybucją i interpretacją

ocena dost (3) - student zna w ograniczonym stopniu podstawową faktografię z zakresu polskiej plastyki nowożytnej, posiada słabo uporządkowaną wiedzę na temat najważniejszych zabytków polskiej plastyki nowożytnej i posiada znacznie ograniczoną wiedzę o podstawowych problemach związanych z ich atrybucją i interpretacją

ocena db (4) - student zna podstawową faktografię z zakresu polskiej plastyki nowożytnej, posiada dobrze uporządkowaną wiedzę na temat najważniejszych zabytków polskiej plastyki nowożytnej i zna podstawowe problemy związane z ich atrybucją i interpretacją

ocena bdb (5) - student zna bardzo bobrze podstawową faktografię z zakresu polskiej plastyki nowożytnej, posiada w pełni porządkowaną wiedzę na temat najważniejszych zabytków polskiej plastyki nowożytnej i zna w pełni podstawowe problemy związane z ich atrybucją i interpretacją

Na egzaminie student losuje 3 obiekty z korpusu dzieł sztuki prezentowanych na wykładzie i na ćwiczeniach; wylosowane zabytki są podstawą do przedstawienia problematyki badawczej, interpretacji i analizy zagadnień z nimi związanych.

* Warunkiem podejścia do egzaminu ustnego jest zaliczenie testu ze znajomości zabytków i ich atrybucji z omawianego w semestrze okresu (= minimum 50% poprawnych odpowiedzi) oraz zaliczenie ćwiczeń. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na wykładzie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Nowiński
Prowadzący grup: Janusz Nowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Wykład w drugim semestrze omawia problematykę plastyki barokowej i rokokowej w Rzeczypospolitej.

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych pojęć w zakresie wstępu do plastyki

znajomość historii Polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Nowiński
Prowadzący grup: Janusz Nowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Semestr pierwszy wykładu obejmuje plastykę renesansu i manieryzmu w Polsce.

Zajęcia będą prowadzone zdalnie w formie kontaktu synchronicznego , w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams.

Grupa : Plastyka polska 2020-21

Kod dostępu do zajęć:

0n6lujd

Pełny opis:

ZAKRES TEMATÓW:

1. Renesans polski a renesans europejski. Recepcja form renesansowych w Polsce – charakterystyka głównych nurtów.

2. Warsztat Franciszka Florentczyka i pierwsze dzieła renesansowe w Polsce.

3. Bartłomiej Berecci i jego warsztat. Kaplica Zygmuntowska i jej znaczenie dla polskiej sztuki renesansowej.

4. Nagrobki renesansowe i rzeźba sepulkralna.

5. Wawel siedzibą renesansowego monarchy, dzieła królewskiego mecenatu i ich interpretacja.

6. Spółka architektoniczno-rzeźbiarska Jana Cini & Bernardino de Gianotis.

7. Tzw nurt rodzimy w renesansowej rzeźbie w Polsce. Benedykt Sandomierzanin, artyści cechowi. Działalność mecenasowska bpa Andrzeja Noskowskiego na Mazowszu

8. Nagrobek mieszczański w Polsce w XVI i pocz. XVII w.

9. Działalność północnowłoskich lapicydów (tzw Komasków) w renesansowej Polsce; główne ośrodki, charakterystyka twórczości.

10. Jan Maria Mosca zw. Padovano. Jan z Pienzy

11. Hieronim Canavesi.

12. Jan Michałowicz z Urzędowa;

13. Santi Gucci i jego wpływ na polską rzeźbę doby manieryzmu. Warsztaty Pińczowskie.

14. Manieryzm północny w Gdańsku.

15. Lwów. Jan Pfister. Kaplice Boimów i Kampianów.

Literatura:

1. J. Białostocki, Renesans polski i renesans europejski, w: tegoż, Refleksje i syntezy ze świata sztuki, Warszawa 1978,

2. H. S. Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce, Warszawa 1976

3. St. Mossakowski, Kaplica Zygmuntowska (1515-1537) Problematyka artystyczna i ideowa mauzoleum króla Zygmunta I, Warszawa 2007.

4. M. Zlat, Sztuka polska. renesans i manieryzm, Warszawa 2008

(listę proponowanych lektur studenci otrzymują na 1 wykładzie)

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych pojęć w zakresie wstępu do plastyki

znajomość historii Polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Nowiński
Prowadzący grup: Janusz Nowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Semestr drugi wykładu obejmuje plastykę baroku i rokokaw Polsce

Pełny opis:

1. Początek baroku w Polsce. Stiuk i stiukatorzy w 1. poł. XVII w.

2. Rzeźba barokowa 1. tercji XVII w.

3.Malarstwo początku XVII w - głowne ośrodki; portret staropolski; barokowi naśladowcy Hermana Hana

4.Tomasz Dolabella i jego wpływ na malarstwo polskie XVII w.

5.Matteo Castello, Andrea Castello, Konstanty Tencalla.

6.Sebastian Sala.

7.Giovanni Battista Gisleni i Francesco dei Rossi

8. Snycerka 1 poł XVII w. - nastawy ołtarzowe, stalle, prospekty organowe.1

9.Portreciści na dworze Władysława IV (P. C. van Soutmann, P. Denckers de Rij, B. Strobel oraz Daniel Schultz

10. "Sztuka oświeconego sarmatyzmu".

11. Malarze na dworze Jana III Sobieskiego

12.Andrzej Schlütter

13.Wiek XVIII w sztuce polskiej, chronologia i charakterystyka wiodących tendencji. Kasper Bażanka i Antoni Frączkiewicz

14.Malarstwo sztalugowe 1 poł. XVIII w Polsce.

15.Rzeźbiarze w środowisku warszawskim w XVIII w. (barok rokoko)

Literatura:

M. Karpowicz, Sztuka polska XVII w., Warszawa 1975.

Karpowicz M., Sztuka polska XVIII wieku, Warszawa 1985

M. Karpowicz, Barok w Polsce, Warszawa 1988

Karpowicz M., Sztuka Warszawy czasów Jana III, Warszawa 1987

Bania Z. Bender A., Gryglewski P., Talbierska J., Sztuka polska. Wczesny i dojrzały barok (XVII wiek), Warszawa 2013

Chrościcki J., Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1589-1668, Warszawa 1983

Sito J., Wielkie warsztaty rzeźbiarskie Warszawy doby saskiej. Modele kariery – formacja artystyczna – organizacja produkcji, Warszawa 2013.

Chrzanowski T., Portret staropolski, Warszawa 1995

(listę proponowanych lektur studenci otrzymują na 1 wykładzie)

Wymagania wstępne:

znajomość nowożytnej historii Polski oraz terminologii ze wstępu do plastyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Nowiński
Prowadzący grup: Janusz Nowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Semestr pierwszy wykładu obejmuje plastykę renesansu i manieryzmu w Polsce.

Zajęcia będą prowadzone zdalnie w formie kontaktu synchronicznego , w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams.

Grupa : Plastyka polska 2021-2022

link do kanału:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aIXuxSjnnAeihRm8Er3oLyyOpcBt2V3gr1QqZWXKGxsg1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a449f595-8be8-40ed-a9ae-ecdfc05e4aee&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

ZAKRES TEMATÓW:

1. Renesans polski a renesans europejski. Recepcja form renesansowych w Polsce – charakterystyka głównych nurtów.

2. Warsztat Franciszka Florentczyka i pierwsze dzieła renesansowe w Polsce.

3. Bartłomiej Berecci i jego warsztat. Kaplica Zygmuntowska i jej znaczenie dla polskiej sztuki renesansowej.

4. Nagrobki renesansowe i rzeźba sepulkralna.

5. Wawel siedzibą renesansowego monarchy, dzieła królewskiego mecenatu i ich interpretacja.

6. Spółka architektoniczno-rzeźbiarska Jana Cini & Bernardino de Gianotis.

7. Tzw nurt rodzimy w renesansowej rzeźbie w Polsce. Benedykt Sandomierzanin, artyści cechowi. Działalność mecenasowska bpa Andrzeja Noskowskiego na Mazowszu

8. Nagrobek mieszczański w Polsce w XVI i pocz. XVII w.

9. Działalność północnowłoskich lapicydów (tzw Komasków) w renesansowej Polsce; główne ośrodki, charakterystyka twórczości.

10. Jan Maria Mosca zw. Padovano. Jan z Pienzy

11. Hieronim Canavesi.

12. Jan Michałowicz z Urzędowa;

13. Santi Gucci i jego wpływ na polską rzeźbę doby manieryzmu. Warsztaty Pińczowskie.

14. Manieryzm północny w Gdańsku.

15. Lwów. Jan Pfister. Kaplice Boimów i Kampianów.

Literatura:

1. J. Białostocki, Renesans polski i renesans europejski, w: tegoż, Refleksje i syntezy ze świata sztuki, Warszawa 1978,

2. H. S. Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce, Warszawa 1976

3. St. Mossakowski, Kaplica Zygmuntowska (1515-1537) Problematyka artystyczna i ideowa mauzoleum króla Zygmunta I, Warszawa 2007.

4. M. Zlat, Sztuka polska. renesans i manieryzm, Warszawa 2008

(listę proponowanych lektur studenci otrzymują na 1 wykładzie)

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych pojęć w zakresie wstępu do plastyki

znajomość historii Polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Nowiński
Prowadzący grup: Janusz Nowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Semestr drugi wykładu obejmuje plastykę baroku i rokokaw Polsce

Pełny opis:

1. Początek baroku w Polsce. Stiuk i stiukatorzy w 1. poł. XVII w.

2. Rzeźba barokowa 1. tercji XVII w.

3.Malarstwo początku XVII w - głowne ośrodki; portret staropolski; barokowi naśladowcy Hermana Hana

4.Tomasz Dolabella i jego wpływ na malarstwo polskie XVII w.

5.Matteo Castello, Andrea Castello, Konstanty Tencalla.

6.Sebastian Sala.

7.Giovanni Battista Gisleni i Francesco dei Rossi

8. Snycerka 1 poł XVII w. - nastawy ołtarzowe, stalle, prospekty organowe.1

9.Portreciści na dworze Władysława IV (P. C. van Soutmann, P. Denckers de Rij, B. Strobel oraz Daniel Schultz

10. "Sztuka oświeconego sarmatyzmu".

11. Malarze na dworze Jana III Sobieskiego

12.Andrzej Schlütter

13.Wiek XVIII w sztuce polskiej, chronologia i charakterystyka wiodących tendencji. Kasper Bażanka i Antoni Frączkiewicz

14.Malarstwo sztalugowe 1 poł. XVIII w Polsce.

15.Rzeźbiarze w środowisku warszawskim w XVIII w. (barok rokoko)

Literatura:

M. Karpowicz, Sztuka polska XVII w., Warszawa 1975.

Karpowicz M., Sztuka polska XVIII wieku, Warszawa 1985

M. Karpowicz, Barok w Polsce, Warszawa 1988

Karpowicz M., Sztuka Warszawy czasów Jana III, Warszawa 1987

Bania Z. Bender A., Gryglewski P., Talbierska J., Sztuka polska. Wczesny i dojrzały barok (XVII wiek), Warszawa 2013

Chrościcki J., Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1589-1668, Warszawa 1983

Sito J., Wielkie warsztaty rzeźbiarskie Warszawy doby saskiej. Modele kariery – formacja artystyczna – organizacja produkcji, Warszawa 2013.

Chrzanowski T., Portret staropolski, Warszawa 1995

(listę proponowanych lektur studenci otrzymują na 1 wykładzie)

Wymagania wstępne:

znajomość nowożytnej historii Polski oraz terminologii ze wstępu do plastyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.