Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Plastyka nowożytna Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-PNPć Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Plastyka nowożytna Polski
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W02

HS1_U01

HS1_U02

HS1_U04

HS1_U05

HS1_K01

Skrócony opis:

Na ćwiczeniach analizowane są szczegółowe zagadnienia dotyczące polskiej plastyki nowożytnej.

W tym semestrze zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym w formie kontaktu synchronicznego, w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams.

ćwiczenia odbywać się będą bezpośrednio po wykładzie z plastyki polskiej i uczestniczą w nich te same osoby co w wykładzie, dlatego nie tworzę nowej grupy - ćwiczenia odbędą się na tym samym kanale co wykład

Pełny opis:

Na ćwiczeniach analizowane są szczegółowe zagadnienia dotyczące polskiej plastyki nowożytnej.

Literatura:

literaturę do wybranego tematu student otrzymuje indywidualnie, a pozostali uczestnicy otrzymają lekturę do zajęć drogą mailową w formacie PDFna tydzień przed ich realizacją

Efekty kształcenia i opis ECTS:

STUDENT: Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne, zna terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki.

Potrafi rozwiązywać problemy w zakresie historii sztuki poprzez wyszukiwanie i selekcjonowanie właściwych informacji w zasobach drukowanych i cyfrowych, ich krytyczną ocenę i syntezę.

Posiada umiejętności badawcze, obejmujące: a) analizę problemów w zakresie historii sztuki, w tym analizę obiektów in situ, b) dobór metod i narzędzi badawczych, wykorzystywanych zarówno w pracy teoretycznej, jak i m.in. w inwentaryzacji zabytków; c) opracowanie i prezentację wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych.

Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuki.

Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

Rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz wartość wiedzy specjalistów w przypadku napotkanych trudności

Jest gotowy do współpracy i działań inicjatywnych na rzecz środowiska społecznego

ECTS - 2

udział w ćwiczeniach - 1 ECTS

przygotowanie opracowania i prezentacji - 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny będzie przygotowanie i wygłoszenie referatu wraz z prezentacją cyfrową w programie Power Point.

Oba opracowania powinny być przekazane prowadzącemu po zakończeniu zajęć - referat w formie pliku Word, prezentacja w pliku programu PowerPoint.

Student przygotowuje referat w oparciu o otrzymaną literaturę, zobowiązany jest wcześniej skonsultować na moim dyżurze plan pracy i zestaw zabytków prezentowanych w opracowaniu i prezentacji.

Dopuszczalną jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Nowiński
Prowadzący grup: Janusz Nowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Problematyka ćwiczeń w 2 semestrze obejmuje szczegółowe zagadnienia dotyczące malarstwa i rzeźby w Polsce doby baroku i rokoka

Pełny opis:

1. Tzw. „portret sarmacki” - charakterystyka problematyki, próba definicji zjawiska.

2. Pompa funebris, czyli Sarmatów pogrzeb przyzwoity i tychże trumienny portret.

3. Charakterystyka wystroju i wyposażenia kościołów zakonnych w okresie nowożytnym – karmelici, franciszkanie reformaci, kapucyn, cystersii.

4. Malarstwo ścienne w Polsce w XVII i XVIII w. – problematyka formalna, wzorce.

5. Polskie malarstwo monumentalne XVII w. Najważniejsze tendencje, mistrzowie i dzieła

6. Michał Anioł Palloni – rodowód artystyczny, twórczość na terenie Rzeczypospolitej

7. Józef Szymon Bellotti i warszawska grupa włoskich stiukatorów w ostatniej ćwierci XVII w.

8. G. L. Bernini i jego wpływ na plastykę polską.

9. Polskie malarstwo monumentalne XVIII w. Najważniejsze tendencje, mistrzowie i dzieła

10. Sztuka Baltazara Fontany - geneza i charakterystyka, działalność w Polsce.

11. Adam Swach malarz 1 poł XVIII w.

12. Mistrz Pinzel i lwowska rzeźba rokokowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Nowiński
Prowadzący grup: Janusz Nowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Na ćwiczeniach analizowane są szczegółowe zagadnienia dotyczące polskiej plastyki nowożytnej.

W tym semestrze zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym w formie kontaktu synchronicznego, w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams.

Nazwa grupy: Plastyka polska ćwiczenia 2020-21

kod dostępu: tcqmqv1

Pełny opis:

w tym semestrze tematem ćwiczeń będą nast zagadnienia:

1. Portret staropolski i tzw. „portret sarmacki” - charakterystyka problematyki, próba definicji zjawiska.

2. Pompa funebris, czyli Sarmatów pogrzeb przyzwoity i tychże trumienny portret.

3. Charakterystyka wystroju i wyposażenia kościołów zakonnych w okresie nowożytnym – karmelici, franciszkanie reformaci, kapucyni, cystersi.

4. Monumentalne malarstwo ścienne w Polsce w XVII i XVIII w., problematyka formalna, oddziaływanie traktatu Andrei Pozza.

5. Polskie malarstwo monumentalne XVII w. Najważniejsze tendencje, M.A. Palloni

6. G. L. Bernini i jego wpływ na plastykę polską.

7. Józef Szymon Bellotti i warszawska grupa włoskich stiukatorów w ostatniej ćwierci XVII w.

8. Polskie malarstwo monumentalne XVIII w. - – topografia, najważniejsze tendencje, mistrzowie i dzieła

9. Sztuka Baltazara Fontany - geneza i charakterystyka, działalność w Polsce.

10. Mistrz Pinzel i lwowska rzeźba rokokowa.

Literatura:

literaturę do wybranego tematu student otrzymuje indywidualnie, a pozostali uczestnicy otrzymają lekturę do zajęć drogą mailową w formacie PDFna tydzień przed ich realizacją

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Nowiński
Prowadzący grup: Janusz Nowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń prezentowane są i analizowane szczegółowe zagadnienie z polskiej plastyki nowożytnej XVII i XVIII w.

Pełny opis:

w tym semestrze tematem ćwiczeń będą nast zagadnienia:

1. Portret staropolski i tzw. „portret sarmacki” - charakterystyka problematyki, próba definicji zjawiska.

2. Pompa funebris, czyli Sarmatów pogrzeb przyzwoity i tychże trumienny portret.

3. Charakterystyka wystroju i wyposażenia kościołów zakonnych w okresie nowożytnym – karmelici, franciszkanie reformaci, kapucyni, cystersi.

4. Monumentalne malarstwo ścienne w Polsce w XVII i XVIII w., problematyka formalna, oddziaływanie traktatu Andrei Pozza.

5. Polskie malarstwo monumentalne XVII w. Najważniejsze tendencje, M.A. Palloni

6. G. L. Bernini i jego wpływ na plastykę polską.

7. Józef Szymon Bellotti i warszawska grupa włoskich stiukatorów w ostatniej ćwierci XVII w.

8. Polskie malarstwo monumentalne XVIII w. - – topografia, najważniejsze tendencje, mistrzowie i dzieła

9. Sztuka Baltazara Fontany - geneza i charakterystyka, działalność w Polsce.

10. Mistrz Pinzel i lwowska rzeźba rokokowa.

Literatura:

literaturę do wybranego tematu student otrzymuje indywidualnie, a pozostali uczestnicy otrzymają lekturę do zajęć drogą mailową w formacie PDFna tydzień przed ich realizacją

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Nowiński
Prowadzący grup: Janusz Nowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Na ćwiczeniach analizowane są szczegółowe zagadnienia dotyczące polskiej plastyki nowożytnej.

W tym semestrze zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym w formie kontaktu synchronicznego, w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams.

ćwiczenia odbywać się będą bezpośrednio po wykładzie z plastyki polskiej i uczestniczą w nich te same osoby co w wykładzie, dlatego nie tworzę nowej grupy - ćwiczenia odbędą się na tym samym kanale co wykład

Pełny opis:

w tym semestrze tematem ćwiczeń będą nast zagadnienia:

Plastyka polska ćwiczenia – 1 semestr 2021-2022

* temat oznaczony gwiazdką przygotowuje jedna osoba, pozostałe opracowują dwie osoby

1. Renesansowy pałac na Wawelu świadectwem kultury humanistycznej dworu ostatnich Jagiellonów. (m.in. wystrój komnat, krużganków, arrasy wawelskie).

2. „Głowy wawelskie” – występowanie głów na sklepieniach/stropach w Europie; analiza formalna i treści ideowe dekoracji Sali Poselskiej, rekonstrukcja stanu pierwotnego.

3. Renesansowe stropy polskie i polichromie kościołów drewnianych z XVI i pocz. XVII w.

4. *Stanisław Samostrzelnik - życie i twórczość.

5. Początek malarstwa historycznego w Rzeczypospolitej - Bitwa pod Orszą.

6. Traktat Sebastiana Serlio a sztuka polska.

7. Wzorniki niderlandzkie - oddziaływanie na sztukę polską.

8. *Manierystyczna dekoracja kamienic Zamościa i Kazimierza nad Wisłą.

9. Gdański okres Hansa Vredemanna de Vries.

10. Plastyka nagrobna Willema van den Blocke

11. Manierystyczne epitafia na przykładzie kościołów gdańskich – typologia, kompozycja, ikonografia, ornament nośnikiem znaczeń

12. Antoni Möller w Gdańsku.

13. Herman Han - twórczość, jej źródła i znaczenie (uczniowie i naśladowcy).

Literatura:

literaturę do wybranego tematu student otrzymuje indywidualnie,

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Nowiński
Prowadzący grup: Janusz Nowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń prezentowane są i analizowane szczegółowe zagadnienie z polskiej plastyki nowożytnej XVII i XVIII w.

Pełny opis:

w tym semestrze tematem ćwiczeń będą nast zagadnienia:

1. Portret staropolski i tzw. „portret sarmacki” - charakterystyka problematyki, próba definicji zjawiska.

2. Pompa funebris, czyli Sarmatów pogrzeb przyzwoity i tychże trumienny portret.

3. Charakterystyka wystroju i wyposażenia kościołów zakonnych w okresie nowożytnym – karmelici, franciszkanie reformaci, kapucyni, cystersi.

4. Monumentalne malarstwo ścienne w Polsce w XVII i XVIII w., problematyka formalna, oddziaływanie traktatu Andrei Pozza.

5. Polskie malarstwo monumentalne XVII w. Najważniejsze tendencje, M.A. Palloni

6. G. L. Bernini i jego wpływ na plastykę polską.

7. Józef Szymon Bellotti i warszawska grupa włoskich stiukatorów w ostatniej ćwierci XVII w.

8. Polskie malarstwo monumentalne XVIII w. - – topografia, najważniejsze tendencje, mistrzowie i dzieła

9. Sztuka Baltazara Fontany - geneza i charakterystyka, działalność w Polsce.

10. Mistrz Pinzel i lwowska rzeźba rokokowa.

Literatura:

literaturę do wybranego tematu student otrzymuje indywidualnie, a pozostali uczestnicy otrzymają lekturę do zajęć drogą mailową w formacie PDFna tydzień przed ich realizacją

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.