Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwój europejskiego instrumentarium muzycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-REIM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój europejskiego instrumentarium muzycznego
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I STOPIEŃ

WIEDZA

HS1_W02

HS1_W03

HS1_W06


UMIEJĘTNOŚCI

HS1_U05

HS1_U08


II STOPIEDŃ

WIEDZA

HS-2 W02

HS-2 W03

HS-2 W06


UMIEJĘTNOŚCI

HS-2 U 03

HS-2 U 07


KOMPETENCJE

HS2_K01

Wymagania wstępne:

brak.

Skrócony opis:

Przedstawienie rozwoju wybranych instrumentów muzycznych i roli, jaką pełniły i pełnią w kulturze Europy.

Pełny opis:

Wykład jest skierowany do wszystkich studentów, którzy interesują się instrumentami muzycznymi, zwłaszcza do tych, którzy uczestniczyli w wykładzie „Instrumenty muzyczne w historii i kulturze Europy”. Obecny wykład jest w wysokim stopniu kontynuacją poprzedniego. Nie jest wymagane zaliczenie jego ani znajomość zasad muzyki czy praktycznych umiejętności, choć będą pomocne. Wykład o nachyleniu ogólnym - humanistycznym z absolutnie minimalną, niezbędną terminologią muzykologiczną.

Wśród treści programowych znajdują się problemy: harfa - jej symbolika i znaczenie dla kultury krajów nordyckich, lutnia w kontekście działalności trubadurów i truwerów w Europie Zachodniej, lira korbowa jako fenomen instrumentu najpierw profesjonalnego, następnie ludowego. Następne spotkanie poświęcone będzie mistyce organów i znaczeniu tego instrumentu dla kultury muzycznej Kościoła, prześledzeniu form rozwojowych tego instrumentu. Ukazany zostanie fenomen przejścia od roli instrumentu rozrywkowego do roli instrumentu kultowego oraz wyjaśnienie podwójnej funkcji organów w liturgii a także prawda o zakazie gry na organach podczas liturgii Triduum Sacrum.

Dalej: akordeon, dudy i trąbka w kontekście kultury europejskiej. Później lutnia jako instrument - symbol dworskiej miłości czasów późnego średniowiecza.

Kolejnym zespołem problemowym będzie kwartet smyczkowy, m. in. o tym, że mało się mówi o wkładzie Polaków w powstanie skrzypiec, dlaczego altówka jest „niekochanym dzieckiem” kwartetu? O wiolonczeli jako kwintesencji elegancji oraz o kontrabasie i jego roli w orkiestrze symfonicznej i rozrywkowej.

Wśród historii instrumentów nie może zabraknąć fortepianu, a przy okazji omówienia zjawiska wirtuozerii i wirtuozów, roli fortepianu w edukacji i wychowaniu dziewcząt w XIX w. „Modlitwa dziewicy” - sztandarowy przykład kiczu muzycznego.

Ostatnim szerokim tematem będzie instrumentarium rozrywki i jego znaczenie we współczesnej popkulturze.

W przeddzień student otrzymuje zaproszenie w formie neewslettera z opisem najbliższych zajęć. Zapisy (dobrowolne) na listę mailingową tutaj: http://eepurl.com/bif6E9

UWAGA: podczas wykładu obowiązuje całkowity zakaz utrwalania treści na wszelkich nośnikach elektronicznych!

Literatura:

ZASADNICZA (wybrane rozdziały):

1. C. Sachs, Historia instrumentów muzycznych, Kraków 1989.

2. C. Sachs, Muzyka w świecie starożytnym, Kraków 1988.

POMOCNICZA (zalecana):

3. B. Vogel, Instrumenty muzyczne w kulturze Królestwa Polskiego, Kraków 1980

POMOCNICZA (nieobowiązkowa):

4. W. Rozynkowski, Dzwony średniowiecznego Torunia i ich funkcje w życiu miasta, w: Kwartalnik Historii Kultury materialnej, R LI (2003), s. 49-58.

5. D. Zarewicz, O życiu i śmierci w starożytnej Grecji. Od orfizmu do pitagoreizmu, „Musica sacra nova” 3/4 (2009/2010), s. 444-459.

6. G. Kubies, Musica angelica w piętnastowiecznym malarstwie europejskim, w: P. Gancarczyk (red.), Z badań nad ikonografią muzyczną do 1800. Źródła - problemy - interpretacje, Warszawa 2012, s. 159-179.

7. G. Kubies, Motyw anioła-fanfarzysty w ikonografii Sądu Ostatecznego w malarstwie niderlandzkim, w: K. Zalewska-Lorkiewicz (red.), Czas apokalipsy. Wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej od starożytności do wieku XVII, Warszawa 2013, s. 166-176.

8. G. Kubies, Późnośredniowieczna myśl eschatologiczna a wizje Sądu Ostatecznego Hieronima Boscha, w: J. C. Kałużny, A. Żywiołek (red.), Kulturowe paradygmaty końca. Studia komparatystyczne, Częstochowa 2013, s. 273-292.

9. G. Kubies, Między Bogiem a Kościołem i Synagogą. Muzykujący aniołowie w obrazie Fontanna życia z kręgów Jana van Eycka, Polski Rocznik Muzykologiczny 11 (2013), s. 37-59.

10. G. Kubies, Sacrum i profanum w obrazie Maria in sole Geertgena tot Sint Jans. Część 1, Liturgia Sacra 19/ 1 (2013), s. 147-167.

11. G. Kubies, Sacrum i profanum w obrazie Maria in sole Geertgena tot Sint Jans. Część 2, Liturgia Sacra 20/ 1 (2014), s. 171-186.

12. G. Kubies, Muzykujący aniołowie w obrazie Mistrza Legendy św. Łucji z Galerii Narodowej w Waszyngtonie. Studium ikonograficzno-muzykologiczne, Muzyka 59/ 4 (2014), s. 35-72.

13. notatki i skróty wykładów

Efekty kształcenia i opis ECTS:

I STOPIEŃ

WIEDZA.

W02 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne, zna

terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki.

W03 Zna i rozumie metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma znajomość stosowanych w historii sztuki teorii i metodologii oraz zna jej najnowsze osiągnięcia.

W06 Ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach sztuki świata i jej powiązaniach z naukami humanistycznymi.

UMIEJĘTNOŚCI

U05 Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie

przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

U08 Potrafi pracować samodzielnie i w grupie, także interdyscyplinarnej, przyjmując w niej różne role. Potrafi komunikować się z otoczeniem uzasadniając merytorycznie swoje stanowisko.

II STOPIEDŃ

WIEDZA

W 02 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o wybranych problemach rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne; zna zaawansowaną terminologię oraz metody badawcze historii sztuki.

W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma uporządkowaną znajomość teorii i metodologii stosowanych w historii sztuki oraz zna jej najnowsze osiągnięcia.

W06 Ma uporządkowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach sztuki świata i jej powiązaniach z naukami humanistycznymi.

UMIEJĘTNOŚCI

U 03 Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem samodzielnie wybranych lub opracowanych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

U 07 Posiada zaawansowaną umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

KOMPETENCJE

HS2_K01

Jest gotowy do samodzielnego kształcenia się i korzystania z konsultacji specjalistycznych. Docenia wartość wiedzy ekspertów, ale jednocześnie jest gotów poddać wiedzę ekspercką krytycznej analizie. Jest przygotowany do współpracy i działań inicjatywnych na rzecz środowiska społecznego, w których jest gotów odgrywać rolę lidera.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie przyswojonej wiedzy odbywa się w formie TESTU jedną z dwu metod: na spersonalizowanej karcie typu OCR albo na zabezpieczonym formularzu internetowym. Na test via Internet muszą się zgodzić WSZYSCY studenci, w przeciwnym wypadku test odbędzie się w sali wykładowej na karcie OCR.

Test (bez względu na metodę weryfikacji) ma wskazaną liczbę punktów za każdą odpowiedź oraz przedział punktowy odpowiadający danej ocenie. Dopuszczalny poziom absencji - trzykrotnie w semestrze bez względu na powód. Przekroczenie go spowoduje ustalanie dodatkowych, indywidualnych warunków zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Grajewski
Prowadzący grup: Czesław Grajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 2 godz.


SUMA GODZIN: 32 = 1 ECTS

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

Przedstawienie rozwoju wybranych instrumentów muzycznych i roli, jaką pełniły i pełnią w kulturze Europy.

Pełny opis:

Wykład jest skierowany do wszystkich studentów, którzy interesują się instrumentami muzycznymi, zwłaszcza do tych, którzy uczestniczyli w wykładzie „Instrumenty muzyczne w historii i kulturze Europy”. Obecny wykład jest w wysokim stopniu kontynuacją poprzedniego. Nie jest wymagane zaliczenie jego ani znajomość zasad muzyki czy praktycznych umiejętności, choć będą pomocne. Wykład o nachyleniu ogólnym - humanistycznym z absolutnie minimalną, niezbędną terminologią muzykologiczną.

Wśród treści programowych znajdują się problemy: harfa - jej symbolika i znaczenie dla kultury krajów nordyckich, lutnia w kontekście działalności trubadurów i truwerów w Europie Zachodniej, lira korbowa jako fenomen instrumentu najpierw profesjonalnego, następnie ludowego. Następne spotkanie poświęcone będzie mistyce organów i znaczeniu tego instrumentu dla kultury muzycznej Kościoła, prześledzeniu form rozwojowych tego instrumentu. Ukazany zostanie fenomen przejścia od roli instrumentu rozrywkowego do roli instrumentu kultowego oraz wyjaśnienie podwójnej funkcji organów w liturgii a także prawda o zakazie gry na organach podczas liturgii Triduum Sacrum.

Dalej: akordeon, dudy i trąbka w kontekście kultury europejskiej. Później lutnia jako instrument - symbol dworskiej miłości czasów późnego średniowiecza.

Kolejnym zespołem problemowym będzie kwartet smyczkowy, m. in. o tym, że mało się mówi o wkładzie Polaków w powstanie skrzypiec, dlaczego altówka jest „niekochanym dzieckiem” kwartetu? O wiolonczeli jako kwintesencji elegancji oraz o kontrabasie i jego roli w orkiestrze symfonicznej i rozrywkowej.

Wśród historii instrumentów nie może zabraknąć fortepianu, a przy okazji omówienia zjawiska wirtuozerii i wirtuozów, roli fortepianu w edukacji i wychowaniu dziewcząt w XIX w. „Modlitwa dziewicy” - sztandarowy przykład kiczu muzycznego.

Ostatnim szerokim tematem będzie instrumentarium rozrywki i jego znaczenie we współczesnej popkulturze.

W przeddzień student otrzymuje zaproszenie w formie neewslettera z opisem najbliższych zajęć. Zapisy (dobrowolne) na listę mailingową tutaj: http://eepurl.com/bif6E9

UWAGA: podczas wykładu obowiązuje całkowity zakaz utrwalania treści na wszelkich nośnikach elektronicznych!

Literatura:

ZASADNICZA (wybrane rozdziały):

1. C. Sachs, Historia instrumentów muzycznych, Kraków 1989.

2. C. Sachs, Muzyka w świecie starożytnym, Kraków 1988.

POMOCNICZA (zalecana):

3. B. Vogel, Instrumenty muzyczne w kulturze Królestwa Polskiego, Kraków 1980

POMOCNICZA (nieobowiązkowa):

4. W. Rozynkowski, Dzwony średniowiecznego Torunia i ich funkcje w życiu miasta, w: Kwartalnik Historii Kultury materialnej, R LI (2003), s. 49-58.

5. D. Zarewicz, O życiu i śmierci w starożytnej Grecji. Od orfizmu do pitagoreizmu, „Musica sacra nova” 3/4 (2009/2010), s. 444-459.

6. G. Kubies, Musica angelica w piętnastowiecznym malarstwie europejskim, w: P. Gancarczyk (red.), Z badań nad ikonografią muzyczną do 1800. Źródła - problemy - interpretacje, Warszawa 2012, s. 159-179.

7. G. Kubies, Motyw anioła-fanfarzysty w ikonografii Sądu Ostatecznego w malarstwie niderlandzkim, w: K. Zalewska-Lorkiewicz (red.), Czas apokalipsy. Wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej od starożytności do wieku XVII, Warszawa 2013, s. 166-176.

8. G. Kubies, Późnośredniowieczna myśl eschatologiczna a wizje Sądu Ostatecznego Hieronima Boscha, w: J. C. Kałużny, A. Żywiołek (red.), Kulturowe paradygmaty końca. Studia komparatystyczne, Częstochowa 2013, s. 273-292.

9. G. Kubies, Między Bogiem a Kościołem i Synagogą. Muzykujący aniołowie w obrazie Fontanna życia z kręgów Jana van Eycka, Polski Rocznik Muzykologiczny 11 (2013), s. 37-59.

10. G. Kubies, Sacrum i profanum w obrazie Maria in sole Geertgena tot Sint Jans. Część 1, Liturgia Sacra 19/ 1 (2013), s. 147-167.

11. G. Kubies, Sacrum i profanum w obrazie Maria in sole Geertgena tot Sint Jans. Część 2, Liturgia Sacra 20/ 1 (2014), s. 171-186.

12. G. Kubies, Muzykujący aniołowie w obrazie Mistrza Legendy św. Łucji z Galerii Narodowej w Waszyngtonie. Studium ikonograficzno-muzykologiczne, Muzyka 59/ 4 (2014), s. 35-72.

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)