Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka islamu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-SI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka islamu
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W03

HS1_W06

HS1_U01

HS1_U02

HS1_U03

HS1_U04

HS1_U05

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja panoramy historii sztuki islamu w basenie Morza Śródziemnego, Azji Południowej i Południowo-Wschodniej od VII wieku po czasy współczesne. Tak szeroki zasięg czasowy i terytorialny wymaga pewnych ograniczeń tematycznych i dokonania właściwego, reprezentatywnego wyboru zagadnień, które zobrazują sztukę islamską.

Pełny opis:

Początki islamu. Życie i działalność proroka Muhammada.

Główne zasady i pojęcia związane z islamem jako religią i kulturą.

Rozprzestrzenianie się islamu na Bliskim Wschodzie, basenie Morza Śródziemnego i Azji Południowej.

Jerozolima - święte miasto islamu: historia, idea, architektura.

Architektura sakralna i cywilna epoki Umajjadów.

Meczety Abbasydów (architektura i dekoracja architektoniczna).

Urbanistyka i architektura Kairu (Umajjadzi, Tulunidzi, Fatymidzi).

Sztuka islamu na Półwyspie Iberyjskim do upadku kalifatu kordobańskiego.

Architektura i sztuki plastyczne Mameluków.

Architektura i dekoracja architektoniczna oraz malarstwo książkowe w Azji Środkowej za panowania Timurydów.

Iran i jego sztuka w czasach Safawidów.

Sztuka Wielkich Mogołów: urbanistyka, architektura, sztuki plastyczne.

Architektura osmańska od 14 do końca 17 w. Rzemiosło artystyczne.

Ogrody w świecie islamu (basen Morza Śródziemnego i Azja Południowa).

Współczesna sztuka islamu (kilka refleksji).

Literatura:

Arabowie. Słownik encyklopedyczny, red. M.M.Dziekan, Warszawa 2001.

Ettinghausen R., Grabar O., Jenkins-Madina M., Sztuka i architektura islamu 650-1250, przekł. J. Kozłowska, I. Nowicka, K. Pachniak, Warszawa 2007.

Hourani A., Historia Arabów, przekł. J. Danecki, Gdańsk 2003.

Islam. Art and architecture, red. M.Hattestein, P.Delius, Cologne 2000 (praca zbiorowa przygotowana przez kilku znakomitych badaczy sztuki islamu, będąca całościowym spojrzeniem na sztukę muzułmańską; opracowanie nadal aktualne naukowo).

Nowogórski P., Fundacja sanktuarium Kubbat as-Sachra wyrazem pobożności lub polityki kalifa Abd al-Malika ibn Marwana. "Saeculum Christianum" 24 (2015), s. 39-46.

Nowogórski P., Między Alhambrą a Tadź Mahal. Panorama historii ogrodów muzułmańskich w: Horyzonty kultury pomiędzy ciągłością a zmianą, red. R. Wiśniewski, M. Szupejko, Warszawa 2012, s. 241-258.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna i rozumie metody analizy i interpretacji dzieła sztuki, ma znajomość stosowanych w historii sztuki teorii i metodologii oraz zna jej najnowsze osiągnięcia.

Ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach sztuki świata i jej powiązaniach z naukami humanistycznymi.

Potrafi rozwiązać problemy w zakresie historii sztuki poprzez wyszukiwanie i selekcjonowanie właściwych informacji w zasobach drukowanych i cyfrowych, ich krytyczną ocenę i syntezę.

Posiada umiejętności badawcze, obejmujące: a) analizę problemów w zakresie historii sztuki, w tym analizę obiektów in situ; b) dobór metod i narzędzi badawczych, wykorzystywanych zarówno w pracy teoretycznej, jak i m. in. w inwentaryzacji zabytków; c) opracowanie i prezentację wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych.

Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuki.

Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i piśmie w języku polskim i obcy. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się dwuetapowo:

Pierwszym jest przygotowanie w formie pisemnej eseju (objętość od 5400 znaków do 7200, nie wliczając w to bibliografii) na wybrany temat z zakresu historii sztuki islamu, preferowany opis konkretnego obiektu);

drugi to pisemny test złożony z 9 pytań (9 p. = b. db.; 8 p. = +db.; 7 p. = db.; 6 p. = +dst.; 5 p. = dst.

Ocena końcowa = 50 proc. ocena z eseju + 50 proc ocena z testu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Nowogórski
Prowadzący grup: Przemysław Nowogórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)