Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie. Wybrane zagadnienia z historii sztuki polskiej XIX-XX w. - sztuka żydowska, MUZEALNICTWO, BADANIA PROWENIENCYJNE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-SLWZzHS1920 Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie. Wybrane zagadnienia z historii sztuki polskiej XIX-XX w. - sztuka żydowska, MUZEALNICTWO, BADANIA PROWENIENCYJNE
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W03

HS1_W04

ODKiŚ1_W05

ODKiŚ1_W06


HS1_U01

HS1_U02

HS1_U03

HS1_U04

HS1_U05

ODKiŚ1_U04

ODKiŚ1_U09


Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Rozwój umiejętności opisu, analizy i interpretacji wybranych zagadnień z historii sztuki polskiej od I połowy XIX do I połowy XX wieku obejmującej w szczególności zagadnienia: mniejszości narodowe (Żydzi), ikonografia w kontekście tożsamości narodowej, sztuka II wojny światowej w tym Holocaustu, muzealnictwo, badania proweniencyjne.

Seminarium ma umożliwić studentowi wybór odpowiedniego tematu badawczego, napisanie pracy licencjackiej zgodnie ze sztuką pisania prac naukowych oraz przystąpienie do jej obrony.

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ STACJONARNIE, GRUPOWO I INDYWIDUALNIE, W FORMIE KONSULTACJI ON-LINE I W E-LEARNINGU.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

Rozwój umiejętności opisu, analizy i interpretacji wybranych zagadnień z historii sztuki polskiej od I połowy XIX do I połowy XX wieku obejmującej w szczególności zagadnienia: mniejszości narodowe (Żydzi), ikonografia w kontekście tożsamości narodowej, sztuka II wojny światowej w tym Holocaustu, muzealnictwo, badania proweniencyjne.

Seminarium ma umożliwić studentowi wybór odpowiedniego tematu badawczego, napisanie pracy licencjackiej zgodnie ze sztuką pisania prac naukowych oraz przystąpienie do jej obrony.

Tematyka zajęć:

- konsultacje w sprawie wyboru odpowiedniego dla danego studenta tematu pracy licencjackiej;

- prezentacje/referaty pisemne studentów na zadany przez prowadzącą temat, odpowiedni dla profilu tematów i zainteresowań uczestników seminarium

- prezentacje/referaty pisemne studentów na temat wybranej problematyki związanej z pracą licencjacką;

- konsultacje na temat metod prawidłowego posługiwania się aparatem badawczym w pracy pisemnej;

- konsultacje dotyczące metody pracy nad zgromadzeniem bibliografii i opracowaniem stanu badań;

konsultacje dotyczące opracowania konspektu pracy;

- konsultacje dotyczące treści merytorycznej i formalnej pracy ;

- korekta pracy x 2.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Anne D'Alleva,Jak studiować historię sztuki, Universitas, Kraków 2008.

2. Anne D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Universitas, Kraków 2008.

3. Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wr-W-Kr -Gd 1980.(wybrane teksty)

4. Białostocki J., Skubiszewski P., Pojęcia, kierunki i metody historii sztuki, [w:] Wstęp do historii sztuki, t. 1: Przedmiot - metodologia - zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973, s. 197-265.

5. Gołaszewska M., Zagadnienie rozumienia dzieła sztuki, "Studia Estetyczne", I (1964), s. 41-60.

6. Kmita J., Interpretacja, [hasło w:] Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Wrocław 1987, s. 261-269.

7. Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów “Artium Quaestiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P.Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009, (wybrane teksty, w tym: Bryl M., New Art History: nauka, polityka, obyczaj)

8. Lewandowska A., Zalewska K., Zielińska K., ABC Podstawy prowadzenia badań proweniencyjnych, „Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów”, NIMOZ, 2015 nr 9.

9. Skubiszewski P., Dzieło sztuki a źródło historyczne, [w:] Proces historyczny w literaturze i sztuce, Warszawa 1967, s. 277-298.

10. Skubiszewski P., O dwóch podstawowych sposobach uprawiania historii sztuki, "Teksty", V (1974), nr 17, s. 57-85.

Literatura dodatkowa:

dobrana indywidualnie, w zależności od zakresu i specyfiki podjętego tematu badawczego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

Zna problematykę związaną z tematami poruszanymi podczas seminarium, zna odpowiednią do nich terminologię.

Zna i rozumie metody analizy i interpretacji wybranych dzieł sztuki wraz z ich ikonografią, zna i rozumie metody analizy i interpretacji danych - wybranych zagadnień z muzeologii, badań historycznych.

Ma wiedzę o podstawowych pojęciach i zasadach z zakresu prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi rozwiązywać problemy w zakresie historii sztuki, muzeologii, badań proweniencyjnych - poprzez wyszukiwanie i selekcjonowanie właściwych informacji w zasobach drukowanych i cyfrowych, ich krytyczną ocenę i syntezę.

Posiada umiejętności badawcze, obejmujące: analizę wybranych obiektów i problemów w zakresie zagadnień historii sztuki związanych z temateyka seminarium, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w postaci pracy licencjackiej. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuki i ochrony dóbr kultury.

Potrafi, na podstawie dokonanych badań, określić znaczenie zabytku/obiektu sztuki, instytucji muzealnej i ochrony dóbr kultury w społeczeństwie i jego miejsce w procesie historyczno-kulturowym.

Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi, w tym przygotowania tekstu naukowego z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

Nakład pracy studenta:

ECTS: 10 (5+5) = 300 (150+150) godzin

udział w seminarium 30+30 godz.= 60 godzin

przygotowanie do seminarium (prezentacj/referat na zadany temat 1, prezentacja o wybranym temacie pracy - 1+1) 20+30 =50 godzin

przygotowanie konspektu pracy, bibliografii oraz stanu badań = 70 godzin sem. zimowy - razem 30+50+70= 150

opracowywanie tekstu, korekta = 30+ 120 godzin = 150 sem. letni

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie każdego semestru na podstawie:

1) obecności (student ma prawo do maksymalnie 5 nieobecności w semestrze, każda kolejna nieobecność uniemożliwia uzyskanie zaliczenia przedmiotu)

2) semestr zimowy - 2 prezentacje/referaty - 1 na zadany temat+1 o wybranym temacie; prace pisemne - stan badań, konspekt pracy, bibliografia - UWAGA BRAK DO 15 STYCZNIA DANEGO ROKU KTÓREJKOLWIEK PRACY PISEMNEJ UNIEMOŻLIWIA UZYSKANIE ZALICZENIA.

3) semestr letni pełen tekst pracy - tekst ok. 30 stron znormalizowanego maszynopisu, uzupełnionego materiałem ilustracyjnym (opcjonalnie).

WARUNKIEM UZYSKANIA ZALICZENIA SEMESTRU JEST ODDANIE POŁOWY PRACY DO DNIA 15 KWIETNIA, CAŁOŚCI PRACY DO 15 MAJA.

UWAGA BRAK DO 15 MAJA DANEGO ROKU CAŁOŚCI PRACY PISEMNEJ UNIEMOŻLIWIA UZYSKANIE ZALICZENIA.

Student:

- na ocenę 2 (ndst): nie wywiązuje się z podstawowych wymagań - ma zbyt dużą liczbę nieobecności, nie umie samodzielnie gromadzić, przetwarzać i opracowywać informacji, nie prezentuje wyników badań; nie przedstawił 2 prezentacji w semestrze zimowym i 1 w letnim;

- na ocenę 3 (dst): umie samodzielnie gromadzić, przetwarzać i opracowywać informacje oraz prezentować wynik (prezentacje 2+1)i;ma max. 3 nieobecności;

- na ocenę 4 (db): umie samodzielnie gromadzić, przetwarzać i opracowywać informacje oraz prezentować wynik w tym - prezentacje 2+1i; korzysta z wielu źródeł wiedzy, potrafi ocenić ich wiarygodność; konsekwentnie i poprawnie stosuje wybraną metodę badawczą; ma max. 1-2 nieobecności

- na ocenę 5 (bdb): umie samodzielnie gromadzić, przetwarzać i opracowywać informacje oraz prezentować wyniki; korzysta z wielu źródeł wiedzy, potrafi ocenić ich wiarygodność; konsekwentnie i poprawnie stosuje wybraną metodę badawczą; formułuje własne wnioski badawcze, potrafi je przekonująco uzasadnić; ma max. 0-1 nieobecność.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tarnowska
Prowadzący grup: Magdalena Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tarnowska
Prowadzący grup: Magdalena Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W semestrze zimowym zajęcia prowadzone są on-line i mailowo.

Obecność na zajęciach = konsultacja indywidualna/grupowa on-line w wyznaczonym przez prowadzącą terminie.

KOD ON-LINE https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTAzNmRjYjItZjAyNy00ZWY0LTgwMDItNDU1ZTNhNDEzZGNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22e92fb737-b102-41f0-b94d-5d93dc510a93%22%7d

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Anne D'Alleva,Jak studiować historię sztuki, Universitas, Kraków 2008.

2. Anne D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Universitas, Kraków 2008.

3. Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wr-W-Kr -Gd 1980.(wybrane teksty)

4. Białostocki J., Skubiszewski P., Pojęcia, kierunki i metody historii sztuki, [w:] Wstęp do historii sztuki, t. 1: Przedmiot - metodologia - zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973, s. 197-265.

5. Gołaszewska M., Zagadnienie rozumienia dzieła sztuki, "Studia Estetyczne", I (1964), s. 41-60.

6. Kmita J., Interpretacja, [hasło w:] Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Wrocław 1987, s. 261-269.

7. Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów “Artium Quaestiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P.Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009, (wybrane teksty, w tym: Bryl M., New Art History: nauka, polityka, obyczaj)

8. Lewandowska A., Zalewska K., Zielińska K., ABC Podstawy prowadzenia badań proweniencyjnych, „Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów”, NIMOZ, 2015 nr 9.

9. Skubiszewski P., Dzieło sztuki a źródło historyczne, [w:] Proces historyczny w literaturze i sztuce, Warszawa 1967, s. 277-298.

10. Skubiszewski P., O dwóch podstawowych sposobach uprawiania historii sztuki, "Teksty", V (1974), nr 17, s. 57-85.

Literatura dodatkowa:

dobrana indywidualnie, w zależności od zakresu i specyfiki podjętego tematu badawczego.

Wymagania wstępne:

Zakres wiadomości i umiejętności metodologicznych wynikający z dotychczas zrealizowanego programu studiów. Sprecyzowane zainteresowania badawcze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tarnowska
Prowadzący grup: Magdalena Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

zajęcia on-line

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a13dd1d4f0c184f99a5084a3624e8eda9%40thread.tacv2/conversations?groupId=6661f265-a529-4041-addb-9ef5c88d3a50&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Cele przedmiotu:

Rozwój umiejętności opisu, analizy i interpretacji wybranych zagadnień z historii sztuki polskiej od I połowy XIX do I połowy XX wieku obejmującej w szczególności zagadnienia: mniejszości narodowe (Żydzi), ikonografia w kontekście tożsamości narodowej, sztuka II wojny światowej w tym Holocaustu, muzealnictwo, badania proweniencyjne.

Seminarium ma umożliwić studentowi wybór odpowiedniego tematu badawczego, napisanie pracy licencjackiej zgodnie ze sztuką pisania prac naukowych oraz przystąpienie do jej obrony.

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ STACJONARNIE, GRUPOWO I INDYWIDUALNIE, W FORMIE KONSULTACJI ON-LINE I W E-LEARNINGU.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

- konsultacje na temat metod prawidłowego posługiwania się aparatem badawczym w pracy pisemnej;

- konsultacje dotyczące metody pracy nad zgromadzeniem bibliografii i opracowaniem stanu badań;

konsultacje dotyczące opracowania konspektu pracy;

- konsultacje dotyczące treści merytorycznej i formalnej pracy ;

- korekta pracy x 2.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Anne D'Alleva,Jak studiować historię sztuki, Universitas, Kraków 2008.

2. Anne D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Universitas, Kraków 2008.

3. Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wr-W-Kr -Gd 1980.(wybrane teksty)

4. Białostocki J., Skubiszewski P., Pojęcia, kierunki i metody historii sztuki, [w:] Wstęp do historii sztuki, t. 1: Przedmiot - metodologia - zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973, s. 197-265.

5. Gołaszewska M., Zagadnienie rozumienia dzieła sztuki, "Studia Estetyczne", I (1964), s. 41-60.

6. Kmita J., Interpretacja, [hasło w:] Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Wrocław 1987, s. 261-269.

7. Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów “Artium Quaestiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P.Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009, (wybrane teksty, w tym: Bryl M., New Art History: nauka, polityka, obyczaj)

8. Lewandowska A., Zalewska K., Zielińska K., ABC Podstawy prowadzenia badań proweniencyjnych, „Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów”, NIMOZ, 2015 nr 9.

9. Skubiszewski P., Dzieło sztuki a źródło historyczne, [w:] Proces historyczny w literaturze i sztuce, Warszawa 1967, s. 277-298.

10. Skubiszewski P., O dwóch podstawowych sposobach uprawiania historii sztuki, "Teksty", V (1974), nr 17, s. 57-85.

Literatura dodatkowa:

dobrana indywidualnie, w zależności od zakresu i specyfiki podjętego tematu badawczego.

Wymagania wstępne:

ukończony I semestr III roku

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.