Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka starożytna i wczesnochrześcijańska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-SSiWCHRć Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Sztuka starożytna i wczesnochrześcijańska
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności

HS1_U01

HS1_U02

HS1_U05

Wiedza

HS1_W02

HS1_W06

Kompetencje

HS1_K01


Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: ugruntowana wiedza historyczna poziomem szkoły średniej, w tym historii, mitologii i wybranych przykładów literatury oraz podstawowe przygotowanie z zakresu historii sztuki i estetyki.

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: utrwalenie wiedzy zdobytej podczas wykładów na temat sztuki starożytnej. Główny nacisk położony jest na poszerzenie i ugruntowanie wybranych zagadnień z zakresu historii Grecji i Rzymu, geografii historycznej regionu, filozofii starożytnej, mitologii i religii. Podczas zajęć studenci będą ćwiczyć umiejętność datowania i atrybucji zabytków starożytnych. Zdobędą umiejętność prezentowania swoich prac przed grupą. Będą uczyć się samodzielnego wyszukiwania bibliografii oraz pisania prac z przypisami.

W celu poszerzenia wiedzy zaplanowane są zajęcia w Muzeum Narodowym w Warszawie (Galeria sztuki starożytnej) i Łazienkach Królewskich.

Pełny opis:

Tematy ćwiczeń:

1. Wprowadzenie w tematykę ćwiczeń, omówienie sylabusu, przedstawienie form zaliczenia i oceny.

2. Geneza i rozwój porządków architektonicznych w starożytnej Grecji.

3. Wazy greckie: formy, użycie, dekoracja, datowanie.

4. Rzeźba grecka.

5. Greckie miasta: plan hippodamejski, zabudowa mieszkalna, budowle użyteczności publicznej.

6. Mity greckie w sztuce.

7. Sztuka Etrusków i sztuka Rzymu w okresie Republiki.

8. Style w malarstwie rzymskim - 4 style pompejańskie.

9. Sztuka w "służbie cesarstwa". Okresie dynastii julijsko-klaudyjskiej i Flawiuszy,

10.Sztuka okresu dynastii Antoninów i później.

11. Rozwój for rzymskich: Forum Romanum i fora cesarskie.

12. Geneza sztuki wczesnochrześcijańskiej. Przedstawienie różnych poglądów i dyskusja nad nimi.

13. Sztuka wczesnochrześcijańska w III w.

14. "Przełom Konstantyński" - dyskusja nad tym zagadnieniem i opiniami na temat działalności Konstantyna Wielkiego.

15. Katakumby: powstanie, wnętrza, malarstwo i epigrafika; sztuka wczesnochrześcijańska w IV w. i później

Literatura:

Rutkowski, B., Sztuka Egejska (wyd. II), Warszawa 1987.

Lewartowski, K., Ulanowska, A., Archeologia egejska, Warszawa 1999.

Markowska, W., Mity Greków i Rzymian, Warszawa 2002 (i inne wydania).

Makowiecka, E., Sztuka grecka. Krótki zarys. Warszawa 2006.

Papuci – Władyka, E., Sztuka Starożytnej Grecji, Warszawa – Kraków 2001.

Dobrowolski, W., Sztuka Etrusków, Warszawa 1971.

Makowiecka, E., Sztuka Rzymu od Augusta do Konstantyna, Warszawa 2010.

Sadurska, A., Archeologia starożytnego Rzymu, t. 1. Od epoki królów do końca Republiki, Warszawa 1975; t. 2. Okres cesarstwa, Warszawa 1980.

Ostrowski, J. A., Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa – Kraków 1999.

Nowicka M., Malarstwo antyczne, Wrocław 1985.

TEKSTY ŹRÓDŁOWE

Homer, Iliada, przekł. K. Jeżewska, Warszawa 1999.

Homer, Odyseja, przekł. J. Parandowski, Warszawa 1999.

Herodot, Dzieje, przekł. S. Hammer, Warszawa 2008.

Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie: Na olimpijskiej bieżni i w boju (V, VI, IV), przekł. J. Niemirska-Pliszczyńska, Wrocław 1968

Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie: W świątyni i micie (I, II, II, VII), przekł. J. Niemirska-Pliszczyńska, Wrocław 1973.

Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, przekł. K. Kumaniecki, Warszawa 1998.

Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500 r., red. J. Białostocki (wyd. II). Gdańsk 2001.

Gajus Swetonius Trankwillus, Żywoty cezarów. Przekł. i wstęp J. Niemirska-Pliszczyńska, przedm. J. Wolski. Wrocław 1987.

Tacyt, Dzieła, t. I - II, przekł. S. Hammer, Warszawa 1957.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student potrafi samodzielnie rozwiązać problemy poprzez wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji na temat historii sztuki starożytnej. Zarówno w zasobach drukowanych jak i cyfrowych.

Student ma umiejętności badawcze, pozwalające na: analizowanie problemów badawczych z zakresu historii sztuki starożytnej, w tym analizowanie zabytków antycznych, także "in situ" oraz dobór metod i narzędzi badawczych wykorzystywanych w pacy teoretycznej nad antykiem a także inwentaryzacji zabytków. Potrafi wykorzystywać zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne.

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki

starożytnej.

Ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach sztuki

starożytnej i jej powiązaniach z naukami humanistycznymi.

Jest gotowy do współpracy i podejmowania działań na rzecz

środowiska społecznego.

Ma świadomość samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu historii sztuki

poprzez korzystanie m.in. z konsultacji specjalistycznych.

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Przygotowanie do konwersatorium:

Konsultacje: 2 godz.

Czas na ułożenie prezentacji i napisanie referatu: 12 godz.

Samodzielna lektura: 6 godz.

Łącznie: 60 godz. / 2 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zajęć stosowane są metody: ćwiczeniowa polegająca na wykorzystaniu tekstów źródłowych, map, internetu; metoda projektu - zakończona zajęciami w Muzeum Narodowym w Warszawie; metoda referatu - studenci przygotowują samodzielnie, zgodnie ze wskazówkami prowadzącego prace pisemne i prezentacje multimedialne, które przedstawiane są przed prowadzącym i studentami z danej grupy ćwiczeniowej; metoda okrągłego stołu - polegająca na swobodnej dyskusji, wymianie doświadczeń oraz końcowym podsumowywaniu wypowiedzi; metody eksponujące takie jak drama i symulacyjna.

efekt 1, 3, - zaliczenie ćwiczeń;

efekt 2, 4 - referat;

efekt 5.

Ocena 2: student nie potrafi prawidłowo zidentyfikować zabytków, nie zna podstawowej terminologii z zakresu historii sztuki starożytnej, nie potrafi pracować samodzielnie, nie rozumie potrzeby dalszego pogłębiania wiedzy. Nie przedstawił prezentacji, nie oddał pracy pisemnej. Nie zaliczył testów pisemnych.

Ocena 3: student identyfikuje prawidłowo większość zabytków, ale nie potrafi dokonać analizy porównawczej i umieścić zabytków w szerszym kontekście. Posiada dostateczną znajomość terminologii z zakresu historii sztuki starożytnej. Przedstawił prezentacje, oddał prace pisemna. Łączna średnia z wykonanych żądań wynosi 3.

Ocena 4: student ma dobrą, ugruntowaną wiedzę na temat zaprezentowanego podczas ćwiczeń materiału, zna dobrze terminologię z zakresu historii sztuki starożytnej, potrafi analizować i selekcjonować informacje dotyczące historii sztuki starożytnej, zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł sztuki; kierując się wskazówkami

opiekuna naukowego umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności.

Przedstawił prezentacje, oddał prace pisemna. Łączna średnia z wykonanych zadań

wynosi 4.

Ocena 5: student ma bardzo dobra wiedze z zakresu historii sztuki starożytnej,

uczestniczy aktywnie w ćwiczeniach, potrafi przeprowadzić krytyczną analizę dzieł sztuki, poddając je interpretacji z zastosowaniem typowych metod z historii sztuki, dla określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie kulturowym, daży

do samodzielnego zdobywania wiedzy i rozumie konieczność kształcenia się przez cale życie. Przedstawił prezentacje, oddał prace pisemna. Łączna średnia z wykonanych zadań wynosi 5.

Studenci zobowiązani są oddać prace pisemną do dwóch tygodni po wygłoszeniu jej.

Weryfikacja efektów odbywa się poprzez: pisemne zaliczenie omawianego wcześniej materiału; ocenę referatu i prezentacji multimedialnej; ocenę aktywności podczas ćwiczeń i zaangażowania w dyskusje prowadzone podczas ćwiczeń.

efekt 1, 3, - zaliczenie ćwiczeń;

efekt 2, 4 - referat;

efekt 5.

Ocena 2: student nie potrafi prawidłowo zidentyfikować zabytków, nie zna podstawowej terminologii z zakresu historii sztuki starożytnej, nie potrafi pracować samodzielnie, nie rozumie potrzeby dalszego pogłębiania wiedzy. Nie przedstawił prezentacji, nie oddał pracy pisemnej. Nie zaliczył testów pisemnych.

Ocena 3: student identyfikuje prawidłowo większość zabytków, ale nie potrafi dokonać analizy porównawczej i umieścić zabytków w szerszym kontekście. Posiada dostateczna znajomość terminologii z zakresu historii sztuki starożytnej. Przedstawił prezentację, oddał pracę pisemną. Łączna średnia z wykonanych zadań wynosi 3.

Ocena 4: student ma dobrą, ugruntowana wiedze na temat zaprezentowanego podczas ćwiczeń materiału, zna dobrze terminologie z zakresu historii sztuki starożytnej, potrafi analizować i selekcjonować informacje dotyczące historii sztuki starożytnej, zna i rozumie

podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł sztuki; kierując się wskazówkami opiekuna naukowego umie samodzielnie zdobywać wiedze i rozwijać swoje umiejętności. Przedstawił prezentację, oddał pracę pisemną. Łączna średnia z wykonanych zadań wynosi 4.

Ocena 5: student ma bardzo dobrą wiedzę z zakresu historii sztuki starożytnej, uczestniczy aktywnie w ćwiczeniach, potrafi przeprowadzić krytyczna analizę dzieł sztuki, poddając je interpretacji z zastosowaniem typowych metod z historii sztuki, dla określenia ich znaczeń oddziaływania społecznego, miejsca w procesie kulturowym, dąży do samodzielnego zdobywania wiedzy i rozumie konieczność kształcenia się przez cale życie. Przedstawił prezentację, oddał pracę pisemną. Łączna średnia z wykonanych zadań wynosi 5.

Studenci zobowiązani są oddać pracę pisemną do dwóch tygodni po wygłoszeniu jej.

Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łaptaś
Prowadzący grup: Magdalena Łaptaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łaptaś
Prowadzący grup: Magdalena Łaptaś
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0f14b8c12fdb4926ae8d2dbdd6df3e55%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b0cb710f-4c74-456b-9ad9-914e74475c80&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Utrwalenie wiedzy zdobytej podczas wykładów na temat sztuki starożytnej. Główny nacisk położony jest na poszerzenie i ugruntowanie wybranych zagadnień z zakresu historii Mezopotamii i Egiptu, geografii historycznej regionu, filozofii starożytnej, mitologii i religii. Podczas zajęć studenci będą ćwiczyć umiejętność datowania i atrybucji zabytków starożytnych. Zdobędą umiejętność prezentowania swoich prac przed grupą. Będą uczyć się samodzielnego wyszukiwania bibliografii oraz pisania prac z przypisami.

Wymagania wstępne:Ogólna wiedza historyczna określona poziomem szkoły średniej, w tym mitologii i wybranych przykładów literatury oraz podstawowe przygotowanie z zakresu historii sztuki i estetyki.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w tematykę przedmiotu. Omówienie zakresu geograficznego i historycznego oraz bibliografii. Prezentacja metod zaliczenia.

2. Ćwiczenia mające na celu ocenę zakresu wiedzy studentów, wyniesionej ze szkoły średniej.

3. Wpływ geografii starożytnej Mezopotamii na sztukę.

4. Rozwój pisma w starożytnej Mezopotamii. Odczytanie pisma klinowego i rozwój badań nad kulturą i sztuką Mezopotamii.

5. Mitologia Mezopotamii – przedstawienia bogów w sztuce.

6. Epos o Gilgameszu i jego percepcja w sztuce.

7. Warunki geograficzne Egiptu i ich wpływ na rozwój sztuki.

8. Rozwój pisma w Egipcie, odczytanie hieroglifów i rozwój Egyptomanii.

9. Polskie badania w Egipcie. Kazimierz Michałowski i polskie misje działające w Dolinie Nilu.

10. Mitologia Egiptu.

11. Zycie pozagrobowe Egipcjan i jego recepcja w sztuce.

12. Historia ubiorów i biżuterii w starożytnej Mezopotamii i Egipcie.

13. Ćwiczenia polegające na identyfikacji zabytków starożytnej Mezopotamii.

Literatura:

1. Historia starozytna, M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stepien, Warszawa 2008.

2. Gawlikowska, K., Sztuka Mezopotamii, Warszawa 1975.

3. Łyczkowska, K, Szarzynska K, Mitologia Mezopotamii, Warszawa 1986.

wydanie: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986.

4. Epos o Gilgameszu, tłumaczenie: K. Łyczkowskiej, P. Puchta, M. Kapełus, Warszawa 2002.

5. Lipinska, J., Sztuka starozytnego Egiptu, Warszawa 2008.

6. Lipinska, J., Marciniak M., Mitologia Starozytnego Egiptu, Warszawa 1980 (wiele wznowien: m.in. 2006 r.).

7. Markowska, W., Mity Greków i Rzymian, Warszawa 2002 (i inne wydania).

Literatura dodatkowa:

Eposy sumeryjskie, przekł. Szarzynska K., Warszawa 2003

Herodot, Dzieje, przekł. S. Hammer, Warszawa 2008 (lub inne wyd.).

Ksenofont, Wyprawa Cyrusa. Anabaza, przeł. A. Rapaport, Wrocław 2006

Mity akadyjskie, Kapelus M. (red.), Warszawa 2000.

Mity sumeryjskie, przekł Szarzynska K., Warszawa 2000.

Wymagania wstępne:

Dobrze ugruntowana wiedza na temat historii, historii sztuki starożytnej i literatury na poziomie szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łaptaś
Prowadzący grup: Magdalena Łaptaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łaptaś, Ada Szmulik
Prowadzący grup: Magdalena Łaptaś, Ada Szmulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: utrwalenie wiedzy zdobytej podczas wykładów na temat sztuki starożytnej. Główny nacisk położony jest na poszerzenie i ugruntowanie wybranych zagadnień z zakresu historii Mezopotamii i Egiptu, geografii historycznej regionu, filozofii starożytnej, mitologii i religii. Podczas zajęć studenci będą ćwiczyć umiejętność datowania i atrybucji zabytków starożytnych. Zdobędą umiejętność prezentowania swoich prac przed grupą. Będą uczyć się samodzielnego wyszukiwania bibliografii oraz pisania prac z przypisami.

Pełny opis:

1.Wprowadzenie w tematykę przedmiotu. Omówienie zakresu geograficznego i

historycznego oraz bibliografii. Prezentacja wymagań i metod zaliczenia.

2.Cwiczenia mające na celu ocenę zakresu wiedzy studentów, wyniesionej ze szkoły średniej.

3.Wpływ geografii starożytnej Mezopotamii na rozwój kultury i sztuki.

4.Rozwój pisma w starożytnej Mezopotamii. Odczytanie pisma klinowego i rozwój badań nad kulturą i sztuką Mezopotamii.

5. Mitologia Mezopotamii i jej percepcja w sztuce.

6.Epos o Gilgameszu. Opowieść o potopie w micie i Biblii.

7.Warunki geograficzne Egiptu i ich wpływ na rozwój sztuki.

8.Rozwój pisma w Egipcie, odczytanie hieroglifów i rozwój egiptomanii.

9.Polskie badania w Egipcie. Kazimierz Michałowski i polskie misje działające w

Dolinie Nilu.

10.Mitologia Egiptu.

11.Życie pozagrobowe Egipcjan i jego recepcja w sztuce.

12.Rabowanie grobów w Egipcie i handel dziełami sztuki

12.Historia ubiorów i biżuterii w starożytnej Mezopotamii i Egipcie.

13.Ćwiczenia polegające na identyfikacji zabytków starożytnej Mezopotamii i Egiptu.

14.Omówienie semestralnych prac pisemnych studentów.

15. Podsumowanie zajęć i wystawienie ocen.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza historyczna określona poziomem szkoły średniej, w tym mitologii i wybranych przykładów literatury oraz podstawowe przygotowanie z zakresu historii sztuki i estetyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łaptaś, Ada Szmulik
Prowadzący grup: Magdalena Łaptaś, Ada Szmulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele przedmiotu: utrwalenie wiedzy zdobytej podczas wykładów na temat sztuki starożytnej Grecji i Rzymu oraz wczesnochrześcijańskiej. Główny nacisk położony jest na poszerzenie i ugruntowanie wybranych zagadnień z zakresu historii sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej w kontekście: historycznym, teologicznym i filozoficznym. Podczas zajęć studenci będą ćwiczyć umiejętność datowania i atrybucji zabytków starożytnych i wczesnochrześcijańskich. Zdobędą umiejętność prezentowania swoich prac przed grupą. Będą uczyć się samodzielnego wyszukiwania bibliografii oraz pisania prac z przypisami.

Wymagania wstępne: ogólna wiedza historyczna określona poziomem szkoły średniej, w tym mitologii i wybranych przykładów literatury oraz podstawowe przygotowanie z zakresu historii sztuki i estetyki.

Pełny opis:

Tematy ćwiczeń:

1. Wprowadzenie w tematykę ćwiczeń, omówienie sylabusu, przedstawienie form zaliczenia i oceny.

2. Geneza i rozwój porządków architektonicznych w starożytnej Grecji.

3. Wazy greckie: formy, użycie, dekoracja, datowanie.

4. Rzeźba grecka.

5. Greckie miasta: plan hippodamejski, zabudowa mieszkalna, budowle użyteczności publicznej.

6. Mity greckie w sztuce.

7. Sztuka Etrusków i sztuka Rzymu w okresie Republiki.

8. Style w malarstwie rzymskim - 4 style pompejańskie.

9. Sztuka w "służbie cesarstwa". Okresie dynastii julijsko-klaudyjskiej i Flawiuszy,

10.Sztuka okresu dynastii Antoninów i później.

11. Rozwój for rzymskich: Forum Romanum i fora cesarskie.

12. Geneza sztuki wczesnochrześcijańskiej. Przedstawienie różnych poglądów i dyskusja nad nimi.

13. Sztuka wczesnochrześcijańska w III w.

14. "Przełom Konstantyński" - dyskusja nad tym zagadnieniem i opiniami na temat działalności Konstantyna Wielkiego.

15. Katakumby: powstanie, wnętrza, malarstwo i epigrafika; sztuka wczesnochrześcijańska w IV w. i później

Literatura:

Rutkowski, B., Sztuka Egejska (wyd. II), Warszawa 1987.

Lewartowski, K., Ulanowska, A., Archeologia egejska, Warszawa 1999.

Markowska, W., Mity Greków i Rzymian, Warszawa 2002 (i inne wydania).

Makowiecka, E., Sztuka grecka. Krótki zarys. Warszawa 2006.

Papuci – Władyka, E., Sztuka Starożytnej Grecji, Warszawa – Kraków 2001.

Dobrowolski, W., Sztuka Etrusków, Warszawa 1971.

Makowiecka, E., Sztuka Rzymu od Augusta do Konstantyna, Warszawa 2010.

Sadurska, A., Archeologia starożytnego Rzymu, t. 1. Od epoki królów do końca Republiki, Warszawa 1975; t. 2. Okres cesarstwa, Warszawa 1980.

Ostrowski, J. A., Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa – Kraków 1999.

Nowicka M., Malarstwo antyczne, Wrocław 1985.

TEKSTY ŹRÓDŁOWE

Homer, Iliada, przekł. K. Jeżewska, Warszawa 1999.

Homer, Odyseja, przekł. J. Parandowski, Warszawa 1999.

Herodot, Dzieje, przekł. S. Hammer, Warszawa 2008.

Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie: Na olimpijskiej bieżni i w boju (V, VI, IV), przekł. J. Niemirska-Pliszczyńska, Wrocław 1968

Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie: W świątyni i micie (I, II, II, VII), przekł. J. Niemirska-Pliszczyńska, Wrocław 1973.

Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, przekł. K. Kumaniecki, Warszawa 1998.

Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500 r., red. J. Białostocki (wyd. II). Gdańsk 2001.

Gajus Swetonius Trankwillus, Żywoty cezarów. Przekł. i wstęp J. Niemirska-Pliszczyńska, przedm. J. Wolski. Wrocław 1987.

Tacyt, Dzieła, t. I - II, przekł. S. Hammer, Warszawa 1957.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: ogólna wiedza historyczna określona poziomem szkoły średniej, w tym mitologii i wybranych przykładów literatury oraz podstawowe przygotowanie z zakresu historii sztuki i estetyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łaptaś
Prowadzący grup: Magdalena Łaptaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: utrwalenie wiedzy zdobytej podczas wykładów na temat sztuki starożytnej. Główny nacisk położony jest na poszerzenie i ugruntowanie wybranych zagadnień z zakresu historii Mezopotamii i Egiptu, geografii historycznej regionu, filozofii starożytnej, mitologii i religii. Podczas zajęć studenci będą ćwiczyć umiejętność datowania i atrybucji zabytków starożytnych. Zdobędą umiejętność prezentowania swoich prac przed grupą. Będą uczyć się samodzielnego wyszukiwania bibliografii oraz pisania prac z przypisami.

Pełny opis:

1.Wprowadzenie w tematykę przedmiotu. Omówienie zakresu geograficznego i

historycznego oraz bibliografii. Prezentacja wymagań i metod zaliczenia.

2.Cwiczenia mające na celu ocenę zakresu wiedzy studentów, wyniesionej ze szkoły średniej.

3.Wpływ geografii starożytnej Mezopotamii na rozwój kultury i sztuki.

4.Rozwój pisma w starożytnej Mezopotamii. Odczytanie pisma klinowego i rozwój badań nad kulturą i sztuką Mezopotamii.

5. Mitologia Mezopotamii i jej percepcja w sztuce.

6.Epos o Gilgameszu. Opowieść o potopie w micie i Biblii.

7.Warunki geograficzne Egiptu i ich wpływ na rozwój sztuki.

8.Rozwój pisma w Egipcie, odczytanie hieroglifów i rozwój egiptomanii.

9.Polskie badania w Egipcie. Kazimierz Michałowski i polskie misje działające w

Dolinie Nilu.

10.Mitologia Egiptu.

11.Życie pozagrobowe Egipcjan i jego recepcja w sztuce.

12.Rabowanie grobów w Egipcie i handel dziełami sztuki

12.Historia ubiorów i biżuterii w starożytnej Mezopotamii i Egipcie.

13.Ćwiczenia polegające na identyfikacji zabytków starożytnej Mezopotamii i Egiptu.

14.Omówienie semestralnych prac pisemnych studentów.

15. Podsumowanie zajęć i wystawienie ocen.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza historyczna określona poziomem szkoły średniej, w tym mitologii i wybranych przykładów literatury oraz podstawowe przygotowanie z zakresu historii sztuki i estetyki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.