Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do historii sztuki. Źródła literackie historii sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-WdHSŹLHS Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wstęp do historii sztuki. Źródła literackie historii sztuki
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W03; HS1_U01; HS1_U02; HS1_U03; HS1_U05; HS1_U07; HS1_U08


Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu ukazanie studentom najważniejszych źródeł literackich, których treść miała wpływ na kulturę europejską ze szczególnym uwzględnieniem sztuki.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest analiza ksiąg Starego i Nowego Testamentu, tekstów apokryficznych, klasycznych oraz hagiograficznych, które miały wpływ na kształtowanie powstałych w różnych epokach przedstawień. Poszczególne passusy będą w trakcie zajęć zestawiane z zabytkami sztuki aby ukazać, w jaki sposób tekst został przełożony na obraz oraz odpowiedzieć na pytanie co decyduje o konkretnym przełożeniu słowa na przedstawienie. W trakcie zajęć, poza realizacją założonego programu ramowego, uczestnicy będą prezentowali swoje referaty oparte na lekturze i interpretacji poszczególnych opowieści ze Złotej legendy Jakuba de Voragine.

Literatura:

Obowiązkowa lektura źródłowa:

Pismo Święte (najlepiej przygotowywać zalecane fragmenty z Biblii Tysiąclecia)

- Stary Testament: Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Izajasza, Księga Ezechiela, Księgi Samuela i Królewskie, Księga Sędziów

- Nowy Testament: Ewangelie, Apokalipsa

Apokryfy:

- Apokryfy Nowego Testamentu, Ewangelie apokryficzne, cz. 1–2, red. M. Starowieyski, wyd. dowolne, wybrane fragmenty

Teksty klasyczne:

- J. Parandowski, Mitologia, wyd. dowolne, wybrane fragmenty

- Owidiusz, Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska i S. Stabryła, oprac. S. Stabryła, Wrocław 1995, wybrane fragmenty

Hagiografia:

- J. de Voragine, Złota legenda. Wybór, tł. J. Pleziowa, wyb. M. Plezia, Warszawa 1983

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po ukończeniu kursu student:

- Zna i rozumie metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma znajomość stosowanych w historii sztuki teorii i metodologii oraz zna jej najnowsze osiągnięcia

- Potrafi rozwiązywać problemy w zakresie historii sztuki poprzez wyszukiwanie i selekcjonowanie właściwych informacji w zasobach drukowanych i cyfrowych, ich krytyczną ocenę i syntezę.

- Posiada umiejętności badawcze, obejmujące: a) analizę problemów w zakresie historii sztuki, w tym analizę obiektów in situ, b) dobór metod i narzędzi badawczych, wykorzystywanych zarówno w pracy teoretycznej, jak i m.in. w inwentaryzacji zabytków; c) opracowanie i prezentację wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych.

- Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

- Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki

- Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i konfrontowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce zawodowej

- Potrafi pracować samodzielnie i w grupie, także interdyscyplinarnej, przyjmując w niej różne role. Potrafi komunikować się z otoczeniem uzasadniając merytorycznie swoje stanowisko

Opis ECTS:

- uczestnictwo w zajęciach: 30 h.

- przygotowanie zadanych lektur: 15 h.

- przygotowanie referatu: 15 h.

Razem 60 h. : 30 h. = 2 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania oceny z zajęć jest obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności, trzecia wymaga usprawiedliwienia oraz zaliczenia na dyżurze. Maksymalna liczba nieobecności pozwalająca na zaliczenie zajęć to trzy.

Na ocenę z kursu składać się będą następujące komponenty:

- aktywność na zajęciach świadcząca o przeczytaniu oraz przemyśleniu zadanych lektur

- referat wygłaszany przez każdego uczestnika zajęć

- oceny z zadawanych w semestrze prac domowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogusz
Prowadzący grup: Marcin Bogusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.