Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opis zabytków nieruchomych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-OZN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opis zabytków nieruchomych
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W03

ODKiŚ1_U02

Wymagania wstępne:

Zajęcia są kontynuacją zajęć prowadzonych na pierwszym roku studiów, dlatego niezbędne jest zaliczenie przedmiotu: Wstęp do historii sztuki. Architektura (wykład i ćwiczenia), w trakcie, którego student miał możliwość zapoznać się z terminologią architektoniczną i podstawami zasad opisu zabytków nieruchomych.

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Nabycie umiejętności ewidencjonowania i dokumentacji zabytków nieruchomych (obiekty architektoniczne), czyli prawidłowego wypełniania tzw. białych kart.

Pełny opis:

Na zajęciach będą poruszane zagadnienia związane z terminologią architektury sakralnej i świeckiej, z przedstawieniem zasad opracowywania tzw. białych kart. Ćwiczenia z Opisu zabytków nieruchomych są dopełnieniem zajęć ze Wstępu do historii sztuki. Architektura dla I roku (wykład + ćwiczenia, 45 godz.). Studenci mogą teraz poszerzyć swoją wiedzę o terminologię potrzebną do przygotowania opisu obiektów sakralnych (przede wszystkim nowożytnych, wcześniej były to głównie przykłady pochodzące z okresu średniowiecza) i świeckich (z powodu ograniczeń czasowych zagadnienie nie mogło być realizowane na I roku studiów). Znajomość terminologii architektonicznej w/ w zakresie ułatwia studentom zrozumienie wykładów z architektury X-XXI w., inwentaryzację obiektów w ramach prac ewidencyjnych prowadzonych przez IHS (np. w Czechach), jak również stanowi niezbędny element opisu, który z kolei jest jedną z podstawowych umiejętności warsztatu historyka sztuki, wykorzystywanego przy pisaniu prac naukowych, inwentaryzacji i wypełnianiu tzw. białych kart.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992.

2. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. V, Warszawa 2011.

3. M. Róziewicz, Ewidencja zabytków architektury i budownictwa, "Kurier Konserwatorski" 2008, nr 1, s. 13-18.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

ODKiŚ1_W03 - Zna i definiuje terminy architektoniczne oraz zna zasady opisu zabytków nieruchomych.

UMIEJĘTNOŚCI

ODKiŚ1_U02 - Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym, stosować właściwą terminologię oraz przygotować opis zabytku nieruchomego obejmujący: plan, bryłę, elewację i wnętrze dowolnego obiektu sakralnego i świeckiego.

Metody i kryteria oceniania:

Efekt ODKiŚ1_W03

na ocenę bardzo dobrą:

1. Potrafi 90-100% prawidłowo zdefiniować elementy konstrukcji i detalu architektonicznego oraz zna zasady opisu architektonicznego

2. Rozumie przydatność i funkcję poszczególnych elementów architektonicznych.

na ocenę dobrą:

1. Potrafi 70-80% prawidłowo zdefiniować elementy konstrukcji i detalu architektonicznego oraz zna zasady opisu architektonicznego

2. Rozumie przydatność i funkcję poszczególnych elementów architektonicznych

na ocenę dostateczną:

1. Potrafi 50-60% prawidłowo zdefiniować elementy konstrukcji i detalu architektonicznego oraz zna zasady opisu architektonicznego

Efekt ODKiŚ1_U02

na ocenę bardzo dobą:

1. potrafi przygotować opis zabytku nieruchomego zgodny z obowiązującymi zasadami (kolejność informacji, właściwa terminologia, nie pomija istotnych szczegółów opisu, prawidłowo odczytuje plany, posługuje się językiem specjalistycznym)

2. wykorzystuje wiedzę z zakresu historii architektury

na ocenę dobrą:

1. potrafi przygotować opis zabytku nieruchomego zgodny z obowiązującymi zasadami (zachowuje kolejność informacji, stosuje w większości poprawną terminologię, pomija jednak niektóre szczegóły opisu, nie zawsze prawidłowo odczytuje plany, posługując się względnie poprawnym językiem specjalistycznym)

na ocenę dostateczną:

1. potrafi przygotować opis zabytku nieruchomego zgodny z obowiązującymi zasadami (zachowuje kolejność informacji, stosuje poprawnie podstawową terminologię, pomija jednak niektóre szczegóły opisu, ma problemy z prawidłowym odczytaniem elementów planu, ma trudności w posługiwaniu się językiem specjalistycznym).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wiraszka
Prowadzący grup: Marta Wiraszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Nabycie umiejętności ewidencjonowania i dokumentacji zabytków nieruchomych (obiekty architektoniczne), czyli prawidłowego wypełniania tzw. białych kart.

Pełny opis:

Na zajęciach będą poruszane zagadnienia związane z terminologią architektury sakralnej i świeckiej, z przedstawieniem zasad opracowywania tzw. białych kart. Ćwiczenia z Opisu zabytków nieruchomych są dopełnieniem zajęć ze Wstępu do historii sztuki. Architektura dla I roku (wykład + ćwiczenia, 45 godz.). Studenci mogą teraz poszerzyć swoją wiedzę o terminologię potrzebną do przygotowania opisu obiektów sakralnych (przede wszystkim nowożytnych, wcześniej były to głównie przykłady pochodzące z okresu średniowiecza) i świeckich (z powodu ograniczeń czasowych zagadnienie nie mogło być realizowane na I roku studiów). Znajomość terminologii architektonicznej w/ w zakresie ułatwia studentom zrozumienie wykładów z architektury XVI-XXI w., inwentaryzację obiektów w ramach prac ewidencyjnych prowadzonych przez IHS na Ukrainie, jak również stanowi niezbędny element opisu, który z kolei jest jedną z podstawowych umiejętności warsztatu historyka sztuki, wykorzystywanego przy pisaniu prac naukowych, inwentaryzacji i wypełnianiu tzw. białych kart.

Uzasadnienie liczby punktów ECTS:

1. Uczestnictwo w ćwiczeniach = 30 godz.

2. Wykonywanie zadań domowych podsumowujących i utrwalających wiedzę zdobytą na zajęciach = 30 godz.

Razem: 60 godz. : 30 godz. = 2 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992; 2. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. V, Warszawa 2011; 3. Z. Mączeński, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956; 4. M. Róziewicz, Ewidencja zabytków architektury i budownictwa, "Kurier Konserwatorski" 2008, nr 1, s. 13-18.

Literatura uzupełniająca, m.in. przykłady opisów architektonicznych:

1. J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. 1-16, Warszawa 1994-2015

2. Katalogi Zabytków Sztuki w Polsce

Wymagania wstępne:

Znajomość terminów architektonicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wiraszka
Prowadzący grup: Marta Wiraszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1. Praca w bezpośrednim kontakcie (uczestnictwo w zajęciach, samodzielne wykonywanie ćwiczeń w trakcie zajęć, konsultacje) = 30 godz.

2. Praca własna (przygotowywanie się do zajęć, samodzielna lektura przykładowych opisów podsumowujących i utrwalających wiedzę zdobytą na zajęciach) = 30 godz.

Razem: 60 godz. : 30 godz. = 2 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wiraszka
Prowadzący grup: Marta Wiraszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1. Praca w bezpośrednim kontakcie (uczestnictwo w zajęciach, samodzielne wykonywanie ćwiczeń w trakcie zajęć, konsultacje) = 30 godz.

2. Praca własna (przygotowywanie się do zajęć, samodzielna lektura przykładowych opisów podsumowujących i utrwalających wiedzę zdobytą na zajęciach) = 30 godz.

Razem: 60 godz. : 30 godz. = 2 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wiraszka
Prowadzący grup: Marta Wiraszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)