Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

OB.Historia świata. Daleki Wschód

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ZDK-HŚDW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: OB.Historia świata. Daleki Wschód
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Zarys programu:

1. Zagadnienia wstępne

2. Zarys historycznego kształtowania się Chin współczesnych

3. Zakazane Miasto w Pekinie a zbiory w muzeum w Taipei

4. Znaczenie filozofii i religii chińskich dla kultury i sztuki

5. Tradycje chińskie

6. Wybrane elementy kultury chińskiej

7. Kaligrafia i jej znaczenie w Chinach

8. Literatura chińska

9. Malarstwo chińskie

10. Wyroby ceramiczne i porcelana

11. Rzeźba. Żady i ich wykorzystanie w sztuce

12. Muzyka i sztuki sceniczne

13. Specyfika architektury chińskiej

14. Kuchnia, sport, medycyna

15. Podsumowanie: ważniejsze kody kulturowe społeczeństwa chińskiego

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. KÜNSTLER M.J., Dzieje kultury chińskiej, PWN, Warszawa 2007.

2. MORTON W.S., LEWIS C.M., Chiny. Historia i kultura, UJ, Kraków 2007.

3. OLSZEWSKI W., Chiny. Zarys Kultury, UAM, Poznań 2003.

4. PIMPANEAU J., Chiny. Kultura i tradycje, Dialog, Warszawa 2001.

5. SZYMAŃSKA, Beata (red.), Filozofia Wschodu, UJ, Kraków 2006.

6. ZAJDLER E., Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chińskich, Dialog, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

7. FAIRBANKS J.K., Historia Chin. Nowe spojrzenie, Marabut, Gdańsk 1996.

8. FENG Y., Krótka historia filozofii chińskiej, PWN, Warszawa 2001.

9. FEN LINGJUJ., SHI WEJMING, Kultura Chin, Adam Marszałek, Toruń 2008.

10. GAWLIKOWSKI K., TOMALA K. (red.), Chiny: rozwój społeczeństwa i państwa na przełomie XX i XXI wieku, Trio, Warszawa 2002

11. WARDĘGA J., Współczesne społeczeństwo chińskie. Konsekwencje przemian modernizacyjnych, Adam Marszałek, Toruń 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PUNKTY ECTS: 2

Aktywność studenta: Nakład pracy w godz.:

udział w wykładzie - 30

przygotowanie tekstów na zajęcia - 10

przygotowanie do egzaminu - 20

SUMA GODZIN - 60

Zapoznanie studentów z podstawowymi charakterystycznymi elementami kultury i sztuki chińskiej. Przekazanie wiedzy dotyczącej historycznego rozwoju Chin oraz podstaw filozoficznych i religijnych twórczości artystycznej. Pokazanie powiązań między elementami ideami filozoficznymi i religijnymi a sztuką w Chinach. Ponadto ukazanie związków między filozofią i sztuką a życiem codziennym na przykładzie kuchni, medycyny i sportu. Zapoznanie studentów z tradycyjnymi świętami w Chinach i związanymi z nimi obchodami. Omówienie specyfiki poszczególnych sfer twórczości: kaligrafii chińskiej, malarstwa, rzeźby, wyrobów ceramicznych, literatury, architektury, muzyki i sztuk scenicznych. Nauczenie umiejętności rozpoznania ich charakterystycznych cech. Pogłębienie świadomości bogactwa dziedzictwa kulturowego całej ludzkości.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność na zajęciach

Test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi przygotowany na platformie Moodle

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)