Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ZDK-WE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do ekonomii
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Określone dla kierunku.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: Wiadomości wyniesione ze szkoły średniej w zakresie wiedzy o społeczeństwie.

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozumienie kategorii ekonomicznych; opis i interpretację zjawisk ekonomicznych; rozumienie znaczenia procesów gospodarczych; wykorzystania podstawowych narzędzi ekonomicznych do opisu realnych problemów gospodarczych.

Pełny opis:

Zagadnienia wstępne

1. Podstawowe pojęcia

- rzadkość zasobów a potrzeby ludzkie

- klasyfikacja dóbr i czynników produkcji

- procesy gospodarcze

- podmioty gospodarcze i przepływy pieniądza

- rachunek ekonomiczny

2. Ekonomia jako nauka

- cele i zadania ekonomii

- ekonomia pozytywna i normatywna

- mikroekonomia i makroekonomia

- metodologia ekonomii

- modele ekonomiczne

- krzywa transformacji (koszt alternatywny)

Wprowadzenie do mikroekonomii

1. Model rynku

- pojęcie, rodzaje i sposób funkcjonowania rynków

- zalety i niedoskonałości rynku

- prawo popytu (nietypowe krzywe popytu, przesunięcia krzywej popytu)

- prawo podaży (przesunięcia krzywej podaży)

- równowaga rynkowa i jej zmiany

- cena minimalna i maksymalna

- elastyczności popytu i podaży

2. Producent. Struktury rynkowe

- zysk - cel działalności przedsiębiorstw

- utargi i koszty

- zasada maksymalizacji zysku

- struktury rynkowe (konkurencja doskonała, monopol, konkurencja monopolistyczna, oligopol)

Wprowadzenie do makroekonomii

1. Rola pieniądza w gospodarce

- definicja i funkcje pieniądza

- korzyści z istnienia pieniądza

- ewolucja systemu pieniężnego

2. Kurs walutowy i polityka kursowa

- waluty i ich rodzaje

- główne waluty wymienialne i waluty europejskie

- specyfika rynku walutowego

- systemy walutowe

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza:

1. zna podstawowe pojęcia ekonomiczne

2. zna doktrynalne, polityczne, kulturowe uwarunkowania procesów gospodarczych

3. ma wiedzę o strukturach i instytucjach ekonomicznych

4. identyfikuje współzależność życia gospodarczego, społecznego i politycznego

Umiejętności:

5. rozumie mechanizmy współczesnego życia gospodarczego

6. potrafi wykorzystać nabytą wiedzę ekonomiczną do opisu, analizy przyczyn i skutków konkretnych zjawisk i procesów, np. kryzysu finansowego i gospodarczego

7. potrafi samodzielnie i krytycznie interpretować zjawiska życia gospodarczego

OPIS ECTS

- udział w wykładzie 30 g.

- konsultacje 5 g.

- przygotowanie się do wykładu (odniesienia wiedzy teoretycznej do aktualnej problematyki gosp.) 5 g.

- przygotowanie do egzaminu 50 g.

Liczba ECTS: 90 g. : 30 = 3 pkt

Metody i kryteria oceniania:

W odniesieniu do efektów kształcenia:

Ad 1.

- na ocene 2 (ndst): nie zna podstawowych pojęć ekonomicznych

- na ocenę 3 (dst): zna wybrane pojęcia ekonomiczne

- na ocenę 4 (db): poprawnie zna większość podstawowych pojęć ekonomicznych

- na ocenę 5 (bdb): poprawnie zna wszystkie podstawowe pojęcia ekonomiczne

Ad 2.

- na ocenę 2 (ndst): nie zna uwarunkowań procesów gosp.

- na ocenę 3 (dst): zna podstawowe uwarunkowania procesów gosp.

- na ocenę 4 (db): poprawnie identyfikuje większość uwarunkowań procesów gosp.

- na ocenę 5 (bdb): poprawnie identyfikuje wszystkie uwarunkowania procesów gosp.

Ad 3.

- na ocenę 2 (ndst): nie ma wiedzy nt. struktur i instytucji ekonom.

- na ocenę 3 (dst): ma podstawową wiedzę nt. struktur i instytucji ekonom.

- na ocenę 4 (db): ma rozszerzoną wiedzę nt. struktur i instytucji ekonom.

- na ocenę 5 (bdb): doskonale orientuje się w problematyce struktur i instytucji ekonom.

Ad 4.

- na ocenę 2 (ndst): nie ma pojęcia nt. współzależności życia gosp., społecznego i politycznego

- na ocenę 3 (dst): ma podstawową wiedzę nt. współzależności życia gosp., społecznego i politycznego

- na ocenę 4 (db): ma rozszerzoną wiedzę nt. współzależności życia gosp., społecznego i politycznego

- na ocenę 5 (bdb): doskonale orientuje się w problematyce współzależności życia gosp., społecznego i politycznego

Ad 5.

- na ocenę 2 (ndst): nie rozumie mechanizmów współczesnego życia gosp.

- na ocenę 3 (dst): ma podstawową wiedzę nt. mechanizmów współczesnego życia gosp.

- na ocenę 4 (db): ma rozszerzoną wiedzę nt. mechanizmów współczesnego życia gosp.

- na ocenę 5 (bdb): doskonale rozumie mechanizmy współczesnego życia gosp.

Ad 6.

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi wykorzystać nabytej wiedzy ekonom. do zrozumienia konkretnych zjawisk i procesów

- na ocenę 3 (dst): potrafi wykorzystać nabytą wiedzę ekonom. do zrozumienia konkretnych zjawisk i procesów w stopniu podstawowym

- na ocenę 4 (db): dobrze radzi sobie z wykorzystaniem nabytej wiedzy ekonom. do zrozumienia konkretnych zjawisk i procesów

- na ocenę 5 (bdb): doskonale potrafi wykorzystać nabytą wiedzę ekonom. do zrozumienia konkretnych zjawisk i procesów

Ad 7.

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi samodzielnie i krytycznie interpretować zjawisk życia gosp.

- na ocenę 3 (dst): potrafi interpretować zjawiska życia gosp. w stopniu podstawowym

- na ocenę 4 (db): dobrze radzi sobie z interpretacją zjawisk życia gosp.

- na ocenę 5 (bdb): samodzielnie i krytycznie potrafi interpretować zjawiska życia gosp.

Zajęcia zdalne na platformie MS Teams oraz platformie Moodle.

Egzamin testowy na platformie Moodle (25 pkt). Zaliczenie powyżej 50% pkt (>12,5 pkt)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kaczmarczyk
Prowadzący grup: Łukasz Kaczmarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Karaś
Prowadzący grup: Dariusz Karaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Karaś
Prowadzący grup: Dariusz Karaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)