Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

A few thoughs on the art of the Grand Duchy of Lithuania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ZDK2-GDL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: A few thoughs on the art of the Grand Duchy of Lithuania
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ayrHnbaJ_4g1kxXscAYTon0dVKMLLOFPy3eLF4WD6y_Y1%40thread.tacv2/conversations?groupId=66df9311-5da2-4fc2-8727-f547c448f1e1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Znajomość nowożytnej sztuki Rzeczpospolitej oraz języka angielskiego.

Skrócony opis:

Wykład dotyczy najważniejszych zjawisk w sztuce Wielkiego Księstwa Litewskiego, przede wszystkim w okresie nowożytnym. Zostaną

one przedstawione na szerokim tle historycznym i kulturowym. Podczas zajęć zostanie także omówiona terminologia specjalistyczna z

historii sztuki w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się w następujące dni:

26.02

11.03, 25.03

8.04, 15.04

6.05, 13.05

10.06

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną przedstawione realizacje architektoniczne, malarskie i graficzne, jakie powstały na terenie Wielkiego Księstwa

Litewskiego XVI-XVIII w. Podczas zajęć zostanie także omówiona terminologia specjalistyczna w języku angielskim z historii sztuki.

Literatura:

A.S. Czyż, Fundacje artystyczne rodziny Paców: Stefana, Krzysztofa Zygmunta i Mikołaja Stefana Paców. „Lilium bonae spei ab

antiquitate consecratum”, Warszawa 2016.

A.S. Czyż, Kościół świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008.

A.S. Czyż, Pałace Wilna XVII-XVIII w., Warszawa 2021

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą sztuki nowożytnej w Rzeczpospolitej i jej powiązaniach z ówczesną kulturą.

Zna terminologię i podstawowe metody badawcze. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z

zakresu historii sztuki. Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie w języku obcym. Ma umiejętności językowe

zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Student zna i rozpoznaje różne rodzaje dzieł sztuki i potrafi je analizować.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zięciach. Na ostatnim spotkaniu - test ze znajomości terminów angielskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład dotyczy najważniejszych zjawisk w sztuce Wielkiego Księstwa Litewskiego, przede wszystkim w okresie nowożytnym. Zostaną

one przedstawione na szerokim tle historycznym i kulturowym. Podczas zajęć zostanie także omówiona terminologia specjalistyczna z

historii sztuki w języku angielskim.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną przedstawione realizacje architektoniczne, malarskie i graficzne, jakie powstały na terenie Wielkiego Księstwa

Litewskiego XVI-XVIII w. Podczas zajęć zostanie także omówiona terminologia specjalistyczna w języku angielskim z historii sztuki.

Literatura:

A.S. Czyż, Fundacje artystyczne rodziny Paców: Stefana, Krzysztofa Zygmunta i Mikołaja Stefana Paców. „Lilium bonae spei ab

antiquitate consecratum”, Warszawa 2016.

A.S. Czyż, Kościół świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008.

A.S. Czyż, Pałace Wilna XVII-XVIII w., Warszawa 2021

Wymagania wstępne:

Pierwsze zajęcia odbędą się 26 lutego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)