Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka w zawodzie pedagoga

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-EI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka w zawodzie pedagoga
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:3sSJkKsh1wg4ZdREWiynN0EbRIIl0tsmTpTEkq2R_2Y1@thread.tacv2/1708281084936?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%2264c11458-48c3-4ce7-ba09-2614da27e22d%22%7D
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika, studia I stopnia:


NP1_W19, NP1_U09, NP1_K04,

NP1_K06

Wymagania wstępne:

be wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Efekty kształcenia:

1) wiedza: student określa czym jest etyka, odróżnia ją od od dziedzin pokrewnych (psychologii, socjologii, prawa) charakteryzuje ważniejsze koncepcje etyczne, określa specyfikę etyki personalistycznej; wskazuje antropologiczne podstawy etyki; rozpoznaje tendencje występujące w etyce;

2) umiejętności: student trafnie analizuje problemy etyczne, nabywa zdolność krytycznego myślenia i umiejętność dyskusji na kontrowersyjne tematy etyczne, krytycznie ocenia wartość argumentów używanych w dyskusjach etycznych;

3) postawy i kompetencje społeczne: student wykazuje się wrażliwością na problematykę etyczną, jest otwarty na uważne wysłuchanie odmiennych poglądów, widzi potrzebę pogłębiania własnych poglądów i poddawania ich krytycznej ocenie, rozumie potrzebę stosowania kryteriów etycznych w sferze społecznej.

Wymagania wstępne: ogólna wiedza humanistyczna na poziomie szkoły średniej

Pełny opis:

Treści merytoryczne: zagadnienia metaetyczne; etyka – definicja, dyscypliny pokrewne; moralność i etyka; rozumienie osoby; doświadczenie moralności; doświadczenie osoby; najważniejsze ujęcia etyki: eudajmonizm, utylitaryzm, deontonomizm, personalizm; prawda a moralność; rozumienie wolności; sumienie; szczęście i szczęśliwość; cnoty kardynalne; samostanowienie i samospełnienie osoby ludzkiej; odpowiedzialność za siebie i za innych.

Metody oceny: elementy oceny

- aktywność podczas zajęć (zdolność do merytorycznej dyskusji, precyzyjnego formułowania problemów);

- przygotowanie ustnej lub pisemnej prezentacji wskazanych na zajęciach tematów;

- umiejętność krytycznej lektury tekstu etycznego;

- pisemny sprawdzian wiedzy i rozumienia zagadnień etycznych.

Literatura:

LITERATURA

A. Podręcznik

W. Starnawski, Bycie osobą. Podstawy moralności i wychowania, UKSW, Warszawa 2011.

B. Literatura podstawowa

K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, TN KUL Lublin 1982;

K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Lublin 1983;

J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. I-II, TN KUL Lublin 1986.

C. Literatura pomocnicza

Isaiach Berlin, Cztery eseje o wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994

Wojciech Chudy, Filozofia kłamstwa, Volumen, Warszawa 2003

W. Chudy, Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej, TN KUL, Lublin 2009

Jean Guitton, Kobieta, miłość, rodzina, PAX, Warszawa 1994

Harry Gordon Frankfurt, O prawdzie, Bela Med., Krosno 2008

Erich Fromm, Mieć czy być, Rebis, Poznań 2009

Erich Fromm, O sztuce miłości, Rebis, Poznań 2007

L. Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach, Znak, Kraków 2009

Clive Staples Lewis, Cztery miłości, PAX, Warszawa 1962

Josef Pieper, O miłości, PAX Warszawa 1983

R. Spaemann, Podstawowe pojęcia moralne, RW KUL, Lublin 2000

T. Styczeń, J. Merecki, ABC etyki, RW KUL, Lublin 2001, s. 9-24

Władysław Tatarkiewicz, O szczęściu. Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 1979

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

1. potrafi określić specyfikę problematyki moralnej (w odróżnieniu od psychologicznej, społecznej, prawnej);

2. zna filozoficzne (antropologiczne) podstawy etyki;

3. potrafi analizować problemy moralne występujące w kulturze i życiu społecznym;

4. ma zdolność krytycznej oceny i dyskutowania kontrowersyjnych problemów moralnych.

5. potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów praktycznych "(życiowych").

ECTS

liczba ECTS - 3 (1 ECTS = 25/30 godz.)

wykłady - 30 godz.

przygotowanie do zajęć, lektury - 25 godz.

przygotowanie do kolokwium - 35 godz.

suma godzin - 80

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria ogólne:

- aktywność na zajęciach;

- umiejętność formułowania problemów oraz dyskusji;

- zdolność krytycznej lektury tekstów etycznych;

Oceny

niedostateczna (2) - (student) nie zna terminologii etycznej; nie rozumie specyficznego charakteru etyki; nie potrafi analizować problemów moralnych ani dyskutować ich;

dostateczna (3) - zna częściowo terminologię etyczną; rozumie specyfikę etyki, ale w niedostatecznym stopniu; jest zdolny do analizy i dyskusji niektórych problemów moralnych;

dobra (4) - zna terminologię etyczną, rozumie specyfikę etyki, potrafi analizować i dyskutować problemy moralne;

bardzo dobra (5) - potrafi właściwie określić specyfikę problemów moralnych; zna bardzo dobrze filozoficzne i antropologiczne podstawy etyki; potrafi analizować problemy moralne w rożnych dziedzinach życia; posiada umiejętność krytycznego myślenia i analizowania kontrowersyjnych problemów moralnych.

Ocena końcowa

- aktywność studenta

- kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 31 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Starnawski
Prowadzący grup: Witold Starnawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 83 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Starnawski
Prowadzący grup: Witold Starnawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)