Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja medialna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-EM-BG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja medialna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku Pedagogika, studia II stopnia:

NP2_W11, NP2_W12,

NP2_U03, NP2_U12,

NP2_K01

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu pedagogiki medialnej jako subdyscypliny nauk pedagogicznych, oraz założeniami edukacji medialnej związanej z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji

Pełny opis:

W ramach przedmiotu Edukacja medialna (15 godzin konwersatorium) studenci zapoznają się z obszarem problematyki, podręcznikami i literaturą przedmiotu, poznają cele kształcenia z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz podstawowe założenia edukacji medialnej. i jej wykorzystanie w nauczaniu przedmiotowym. Zapoznają się także z metodyką kształcenia w edukacji medialnej, kształtowaniem kompetencji medialnych, możliwościami wykorzystania komputera, internetu i otwartych zasobów edukacyjnych w sieci, portalami i serwerami edukacyjnymi, a także społecznościowymi, bibliotekami wirtualnymi, grupami i forami dyskusyjnymi i bazami danych, które wspomagają proces kształcenia.

Literatura:

Pedagogika medialna, tom 1 i 2, Podręcznik akademicki pod red. B. Siemienieckiego. Warszawa 2007, PWN

S. Juszczyk red., Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym. Toruń 2004, A. Marszałek

B. Siemieniecki, W. Lewandowski, Internet w szkole, Toruń 1998, A. Marszałek

M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2013, PWN

W. Strykowski, W. Skrzydlewski red.: Kompetencje medialne. Poznań 2004

M. Tanaś, S. Galanciak red., Cyberprzestrzeń, Człowiek Edukacja, t. 1-5, Kraków, Impuls

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma podstawową wiedzę z obszaru pedagogiki medialnej

Zna podstawowe cele i założenia edukacji medialnej

Potrafi pokazać możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji

Rozumie jak funkcjonuje społeczeństwo sieci

Posiada kompetencje medialne i umiejętności wykorzystania środków informatycznych i mediów w procesie kształcenia

Właściwie ocenia granice etyczne posługiwania się nimi w praktyce

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega własny projekt w TIK lub prezentacja medialna wybranego tematu do realizacji. Kryteria oceniania:

rozwinięty projekt z użyciem multimediów - 5

projekt standardowy - 4

projekt minimum - 3

brak projektu - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Konwersatorium łącznie 15 godzin zajęć, praca własn 15 godzin a i praca nad projektem multimedialnym z wybranej problematyki,20 godzin, Łącznie 50 godzin ( 2 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia konwersatoryjne obejmują wybrane zagadnienia z obszaru pedagogiki mediów, społeczeństwa sieci i edukacji medialnej. Celem zajęć jest ukazanie wyzwań stojących w warunkach szybkich zmian społecznych i tworzenia się społeczeństwa informacyjnego przed edukacją medialną.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)