Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-MBS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań społecznych
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:


Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: K_W02, K_W13

Umiejętności: K_U01, K_U02, K_U07, K_U06

Kompetencje: K_K01, K_K03


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu: Celem nauczania jest przekazanie studentom podstawowych informacji na temat metodologii badań społecznych. Student zna podstawowe cele i założenia metodologii badań pedagogicznych, zna procedurę postępowania badawczego, podstawowe kategorie pojęciowe, metody, techniki i narzędzia badań, potrafi opracować koncepcję badań, przygotować narzędzia badawcze, opracować statystycznie oraz dokonać interpretacji materiału badawczego.

Wymagania wstępne:Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu pedagogiki społecznej, pedagogiki ogólnej oraz statystyki.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:1. Elementy wiedzy o nauce i poznaniu naukowym. 2. Metodologia badań pedagogicznych jako nauka. 3. Teoretyczne aspekty badań społecznych. 4. Typologia badań pedagogicznych ze względu na cel, organizację, przedmiot i procedurę. 5. Badania ilościowe i jakościowe w pedagogice. 6. Przedmiot i cel badań. 7. Problemy i hipotezy w badaniach społecznych. 8. Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych. 9. Organizacja i etapy badań. 10. Metody - techniki – narzędzia badawcze. 11. Charakterystyka metod badań społecznych. 12. Pojęcie i skale pomiaru. 13.Zasady opracowania materiałów badawczych. 14. Procedura wnioskowania statystycznego.

Metody oceny: ocena przygotowanego własnego projektu badań społecznych

Literatura:

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001; Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998; Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000; Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999; Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999; Góralski A., Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii i pedagogice, Warszawa 1987; Bocheński J.M., Współczesne metody myślenia, Poznań 1992; Kamiński S., Metoda i język. Studia z semiotyki i metodologii nauk, Warszawa 1994; Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Warszawa 2002; Krajewski M., Badania pedagogiczne w zarysie, Płock 2006; Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000; Metodologia pedagogiki społecznej, pod red. R. Wroczyńskiego, T. Pilcha, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974; Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985; Ferguson G., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa 1997;Góralski A., Metody badań pedagogicznych w zarysie, Warszawa 1999; Pedagogika, pod red. Z. Kwiecińskiego, B. Śliwerskiego, t. I, Warszawa 2005; Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:Student ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki, jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk, o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, konieczności ich rozpoznawania w procesie badań empirycznych.

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat metod badań stosowanych w naukach społecznych, zasad przygotowania koncepcji badań.

Umiejętności: Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania, diagnozowania, racjonalnego oceniania zjawisk społecznych, problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych. Posiada rozwinięte umiejętności badawcze: formułuje problemy i hipotezy badawcze, dobiera metody, techniki, konstruuje narzędzia badawcze, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań.

Kompetencje: Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. Ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu pedagogiki, studiowanej dyscypliny, metodologii i budowania warsztatu pracy pedagoga oraz badacza.

FORMA AKTYWNOŚCI // ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOSĆI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do egzaminu 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 30

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega projekt badawczy z obszaru nauk społecznych.

Kryteria oceniania:

projekt niepoprawny metodologicznie - 2

projekt minimum poprawny metodologicznie - 3

projekt standardowy poprawny metodologicznie - 4

Projekt twórczy spełniający kryteria metodologiczne - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami metodologii nauk społecznych, ich strukturą, podstawowymi pojęciami, literaturą przedmiotu, obszarami badań, a także klasyfikacjami metod badań w naukach społecznych i doborem właściwych narzędzi badań.

Literatura:

E. Babbie: Podstawy badań społecznych

E. Babbie: Badania społęczne w praktyce

D. Silverman; Prowadzenie badań jakościowych

S. Nowak: Metodologia badań społecznych

G. Marshall: słownik socjologii i nauk społecznycch

Wymagania wstępne:

zajęcia z podstaw metodologii badań i nauk społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Strona przedmiotu: http://www.kod:zm05eyt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami metodologii nauk społecznych, ich strukturą, podstawowymi pojęciami, literaturą przedmiotu, obszarami badań, a także klasyfikacjami metod badań w naukach społecznych i doborem właściwych narzędzi badań.

Pełny opis:

W ramach zajęć z metodologii badań społecznych student poznaje strukturę nauk społecznych, wzajemne powiązania między socjologią, psychologią, pedagogiką społeczną, politologią, ekonomią i naukami o kulturze.

Poznaje terminologię nauk społecznych, a także ich obszary badań.

Uczy się definiować podstawowe pojęcia z zakresu nauk społecznych.

Poznaje zjawiska i procesy społeczne we współczesnym świecie, oraz obszary i sposoby ich badania, konceptualizacji i operacjonalizacji.

Przyswaja literaturę z obszaru metodologii badań społecznych.

Tworzy własny projekt badań społecznych.

Formułuje cel badań, stawia problemy badawcze i hipotezy.

Poznaje klasyfikacje metod badań, dobiera właściwe metody i konstruuje narzędzia własnych badań.

Literatura:

E,.Babbie - Podstawy badań społecznych

E. Babbie: Badania społeczne w praktyce

D. Silverman: Prowadzenie badań jakościowych

S. Nowak: Metodologia badań społecznych

G. Marshall; Słownik socjologii i nauk społecznych

Wymagania wstępne:

odbyty cykl zajęć z podstaw metodologii badań i nauk społecznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)