Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka działań z zakresu profilaktyki społecznej i terapii uzależnień

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-MD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka działań z zakresu profilaktyki społecznej i terapii uzależnień
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika, studia I stopnia:


NP1_W31, NP1_U18, NP1_U21,

NP1_K08

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z programami profilaktycznymi dotyczących uzależnień oraz sposobami pracy z osobami uzależnionymi w różnych koncepcjach teoretycznych i ujęciach praktycznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK_01 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm

etycznych oraz etyki zawodowej.

EK_02 Student ma wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy –

posiada niezbędną wiedzę z zakresu zasad

bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i

odpowiedzialności prawnej opiekuna.

Umiejętności:

EK_01 Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z

zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w

celu analizy złożonych problemów edukacyjnych,

wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych,

pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i

projektowania działań praktycznych.

EK_02 Student ma umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania

technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej.

Kompetencje:

EK_01 Student ma świadomość konieczności prowadzenia

zindywidualizowanych działań pedagogicznych

(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w

stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi.

EK_02 Student ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na

tematy etyczne i przestrzeganie zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka.

Opis ECTS

- udział w wykładach: 30 godz.

- przygotowanie do zajęć (opracowanie tekstów naukowych, przygotowanie wypowiedzi ustnej): 50 godz.

- przygotowanie do egzaminu 40 godz.

30+60+30=120 godz./4 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Ligęza
Prowadzący grup: Ewelina Ligęza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Ligęza
Prowadzący grup: Ewelina Ligęza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)