Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-MEM12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wiedza:

P_WP1_03

P_WP1_05

Umiejętności:

P_UP1_01

P_UP1_02

P-UP1_06

Kompetencje:

P_KP1_01

P_KP1_02

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności dydaktycznych i kompetencji do pracy nauczycielskie w klasach I-III w zakresie prowadzenia zajęć z edukacji matematycznej; rozumienia procesu rozwoju kształtowania pojęć matematycznych w wieku 6-10 lat; sposobów projektowania twórczych jednostek tematycznych z wykorzystaniem środków dydaktycznych i zasobów internetowych (z użyciem tablicy multimedialnej) wspierających aktywność dziecka.

Pełny opis:

1.Podstawa programowa kształcenia ogólnego a proces rozwoju matematycznych umiejętności dzieci. Cele edukacji matematycznej w klasach I-III.

2. Charakterystyka treści matematycznych w podstawie programowej pierwszego etapu edukacji.

3. Teorie psychopedagogiczne wyjaśniające kształtowanie pojęć i umiejętności matematycznych przez dzieci.

4. Wymiary i charakterystyka dojrzałości dzieci do uczenia się matematyki.

5. Główne strategie w kształceniu zintegrowanym ukierunkowane na myślenie matematyczne.

6. Planowanie procesu nauczania - uczenia się matematyki.

7-10. Kształtowanie wybranych zagadnień matematycznych:

- orientacja w przestrzeni

- kształtowanie pojęcia zbioru

- liczby naturalne i działania na liczbach naturalnych

- rozwiązywanie równań i nierówności

- zadania tekstowe i sposoby ich rozwiązywania

- kształtowanie pojęć i umiejętności geometrycznych

11. Szkodliwe stereotypy dotyczące matematyki i jej nauczania/uczenia się.

12. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych. Ocena opisowa osiągnięć matematycznych. Praca domowa z matematyki.

13. Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki.

14. Kształtowanie kompetencji matematycznych - dyskursy popkulturowe.

15. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Z. Semadeni, E. Gruszczyk-Kolczyńska, G.Treliński, B. Bugajska-Jaszczołt, M. Czajkowska, Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka. Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce 2015;

- E. Gruszczyk - Kolczyńska, Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno - wyrównawcze. Wyd. WSiP Warszawa 1992;

- U. Oszwa, Zaburzenia rozwoju umięjętności arytmetycznych. Problem diagnozy i terapii. Wyd. Impuls, Kraków, 2005

- H. Sowińska (red), Dziecko w szkolnej rzeczywistości: założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Wyd. UAM, Poznań, 2011;

- H. Siwek, Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004;

- D. Klus-Stańska, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej Wyd. WSiP Warszawa 2005;

Literatura dodatkowa:

D. Klus - Stańska, A. Kalinowska Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wyd. Akademickie "Żak", Warszawa 2004;

- J. Bonar, A. Buła, Poznać, zrozumieć, doświadczyć. Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Wyd. Impuls, Kraków 2011;

- A. Kalinowska, Pozwólmy dzieciom działać - mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego, Wyd. CKE, 2010;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK-1 student definiuje cele i treści edukacji matematycznej, założenia czynnościowego nauczania - uczenia się matematyki, kryteria dojrzałości szkolnej do uczenia się matematyki

EK-2 charakteryzuje podstawowe umiejętności matematyczne kształcone na pierwszym etapie edukacji

Umiejętności:

EK-3 potrafi skonstruować scenariusz zajęć zintegrowanych z uwzględnieniem założeń metodycznych dotyczących nabywania umiejętności matematycznych w kl. I-III i przeprowadzić lekcje w klasach I-III

EK-4 potrafi stosować różne metody, formy pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej, przygotować odpowiednie pomoce dydaktyczne, posługiwać się nowoczesnymi technologiami wspierającymi proces uczenia się dziecka.

Kompetencje społeczne:

EK-5 ma świadomość potrzeby rozwijania swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych

EK-6 odznacza się dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych. Prezentuje wysoki poziom kultury osobistej.

OPIS ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 30 godz

Przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz

Przygotowanie scenariusza zajęć: 10 godz

Powtórzenie do kolokwium: 20 godz

Razem: 90 godz.=3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

ocena dst (3,0) - student definiuje cele i treści edukacji matematycznej, założenia czynnościowego nauczania - uczenia się matematyki, wymienia niektóre kryteria dojrzałości szkolnej do uczenia się matematyki; charakteryzuje podstawowe umiejętności matematyczne kształcone na pierwszym etapie edukacji.

ocena dst. plus (3,5) - student definiuje cele i treści edukacji matematycznej, założenia czynnościowego nauczania - uczenia się matematyki, wymienia kryteria dojrzałości szkolnej do uczenia się matematyki; charakteryzuje podstawowe umiejętności matematyczne kształcone na pierwszym etapie edukacji.

ocena db (4,0) - student definiuje cele i treści edukacji matematycznej, założenia czynnościowego nauczania - uczenia się matematyki, wymienia i rozumie kryteria dojrzałości szkolnej do uczenia się matematyki; charakteryzuje umiejętności matematyczne kształcone na pierwszym etapie edukacji.

ocena db plus (4,5) - student definiuje cele ogólne i szczegółowe edukacji matematycznej, założenia czynnościowego nauczania - uczenia się matematyki, wymienia i rozumie kryteria dojrzałości szkolnej do uczenia się matematyki; charakteryzuje umiejętności matematyczne kształcone na pierwszym etapie edukacji.

ocena bdb (5,0) - student w wyczerpujący sposób definiuje cele i treści edukacji matematycznej, założenia czynnościowego nauczania - uczenia się matematyki, wymienia wszystkie kryteria dojrzałości szkolnej do uczenia się matematyki; charakteryzuje umiejętności matematyczne kształcone na pierwszym etapie edukacji i rozumie ich sens.

Umiejętności:

ocena dst (3,0) - student potrafi skonstruować prosty scenariusz zajęć zintegrowanych z uwzględnieniem założeń metodycznych dotyczących nabywania umiejętności matematycznych w kl. I-III; potrafi stosować podstawowe metody, formy pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej;potrafi przygotować proste pomoce dydaktyczne i na poziomie podstawowym wykorzystuje nowoczesne technologie wspierające proces uczenia się dziecka.

ocena dst. plus (3,5) - student potrafi skonstruować poprawny scenariusz zajęć zintegrowanych z uwzględnieniem założeń metodycznych dotyczących nabywania umiejętności matematycznych w kl. I-III; potrafi stosować podstawowe metody, formy pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej; potrafi przygotować podstawowe pomoce dydaktyczne na poziomie dostatecznym wykorzystuje nowoczesne technologie wspierające proces uczenia się dziecka.

ocena db (4,0) - student potrafi skonstruować ciekawy scenariusz zajęć zintegrowanych z uwzględnieniem założeń metodycznych dotyczących nabywania umiejętności matematycznych w kl. I-III; potrafi stosować różne metody, formy pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej; potrafi przygotować odpowiednie pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem zasobów internetowych.

ocena db plus (4,5) - student potrafi skonstruować inspirujący scenariusz zajęć zintegrowanych z uwzględnieniem założeń metodycznych dotyczących nabywania umiejętności matematycznych w kl. I-III; potrafi stosować różne metody, formy pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej; potrafi przygotować odpowiednie pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem zasobów internetowych., sprawnie obsługuje tablicę interaktywną.

ocena bdb (5,0) - student potrafi skonstruować oryginalny scenariusz zajęć zintegrowanych z uwzględnieniem założeń metodycznych dotyczących nabywania umiejętności matematycznych w kl. I-III; potrafi stosować różne innowacyjne metody, formy pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej; potrafi przygotować kreatywne pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem zasobów internetowych na tablicy interaktywnej.

Kompetencje:

ocena dst (3,0) - ma podstawowa świadomość potrzeby rozwijania swojej wiedzy i umiejętnośći dydaktycznych; odznacza się niską dojrzałością i zzangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych.

ocena dst. plus (3,5) - ma podstawowa świadomość potrzeby rozwijania swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych; odznacza się niską dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych.

ocena db (4,0) - ma świadomość potrzeby rozwijania swojej wiedzy i umiejętnośći dydaktycznych; odznacza się dojrzałością i zzangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych.

ocena db plus (4,5) - ma świadomość potrzeby rozwijania swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych; odznacza się dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych.

ocena bdb (5,0) - ma świadomość potrzeby rozwijania swojej wiedzy i umiejętnośći dydaktycznych; odznacza się wysoką dojrzałością i zzangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)