Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-MEP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i szkole
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

P_WP1_03.


Umiejętności:

P_UP1_01, P_UP1_02, P_UP1_03.


Kompetencje:

P_KP2_02.


W roku akademickim 2020/2021:

Wiedza:

NP1_W13.


Umiejętności:

NP1_U08; NP1_U12.


Skrócony opis:

Wychowanie plastyczne i edukacja plastyczna określone w celach, zadaniach i treściach programu nauczania są podstawowymi elementami wychowania i edukacji estetycznej.

W realizacji wychowania/edukacji plastycznego/plastycznej można wyłonić zasadnicze cele:

- rozwijanie wyobraźni twórczej, niezbędnej w procesie tworzenia plastycznego (eksperymentowanie plastyczne i ekspresja plastyczna);

- rozwijanie wiedzy na temat środków formalnych w plastyce;

- kształtowanie kultury plastycznej poprzez obcowanie z wytworami/dziełami sztuki i przeżywanie wartości w nich zawartych wraz z ich interpretacją (recepcja dzieł plastycznych) .

Pełny opis:

Zajęcia metodyczne poświęcone są określeniu celów, zadań i treści wychowania plastycznego i edukacji plastycznej oraz wdrożeniu ich w działania praktyczne. Poprzez dobór form, metod, technik i narzędzi pracy plastycznej ćwiczenia mają za zadanie łączyć percepcję z ekspresją twórczą, tak aby uwrażliwienie dziecka, ucznia, pobudzenie ciekawości, kumulowanie wiedzy, dawało coraz wyższe rezultaty twórcze, a także wyższy poziom wyobraźni, kreacji i kultury plastycznej.

Poprzez indywidualne projektowanie zajęć przedszkolnych i szkolnych dokonuje się zapewnienie odpowiednich warunków do obserwacji, wizualnego odbioru, kontemplacji, tak by następnie móc prowadzić dyskusję na temat wykonanych wytworów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Buszkowski I.: "Zabawy plastyczne krok po kroku", Harmonia, Gdańsk 2013.

2. Buszkowski I.: "Plastyczny świat dla małych i dużych przedszkolaków", Harmonia, Gdańsk 2016.

3. Gloton R., Clero C.: "Twórcza aktywność dziecka", WSiP, Warszawa 1976.

4. Szuman S.: "O sztuce i wychowaniu estetycznym", PZWS, Warszawa 1969.

5. Wojnar I.: "Wychowanie przez sztukę", PZWS, Warszawa 1965.

Literatura uzupełniająca:

1. Dorance S.: "Zajęcia twórcze w przedszkolu: przedmioty i obrazy", Cyklady, Warszawa 1997.

2. Ostrowski S.: "Malowanie pastelami i kredkami", WSiP, Warszawa 1995.

3. Szuścik U.: "Znak werbalny a znak plastyczny w twórczości rysunkowej dziecka", Katowice 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

P_WP1_03 - student ma wiedzę na temat aktywności plastycznej dziecka w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji szkolnej.

Umiejętności:

P_UP1_01 - student posiada umiejętność analizy podstawy programowej dotyczącej edukacji plastycznej w przedszkolu i szkole.

P_UP1_02 - student posiada umiejętność metodycznego planowania aktywności plastycznej w przedszkolu i szkole.

P_UP1_03 - student posiada umiejętność przygotowania/ prowadzenia zajęć plastycznych z dzieckiem w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym, zgodnie z aktualnymi wymogami wychowania plastycznego/edukacji plastycznej; potrafi skonstruować twórcze (plastyczne) narzędzie dydaktyczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Kompetencje:

P_KP2_02 - student odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w pracy z dzieckiem w zakresie projektowanych/prowadzonych zajęć plastycznych.

50 h [50 : 30(25)=2], 2ECTS

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 5 h

- przygotowanie projektu: 10 h

- konsultacje: 5 h.

W roku akademickim 2018/2019:

60 h [60 : 30(25)=2], 2ECTS

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- skonstruowanie twórczego (plastycznego) narzędzia dydaktycznego do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym: 20h.

- przygotowanie projektu zajęć plastycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich przeprowadzenie w przedszkolu: 10 h.

W roku akademickim 2019/2020:

60 h [60 : 30(25)=2], 2ECTS

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- skonstruowanie twórczego (plastycznego) narzędzia dydaktycznego do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym: 30 h.

W roku akademickim 2020/2021:

Wiedza:

NP1_W13 - student ma wiedzę na temat aktywności plastycznej dziecka w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji szkolnej.

Umiejętności:

NP1_U08 - student posiada umiejętność metodycznego projektowania/planowania aktywności plastycznej w przedszkolu i szkole.

NP1_U12 - student posiada umiejętność przygotowania, prowadzenia zajęć plastycznych z dzieckiem w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym, zgodnie z aktualnymi wymogami wychowania plastycznego/edukacji plastycznej; potrafi skonstruować twórcze (plastyczne) narzędzie dydaktyczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

60 h [60 : 30(25)=2], 2ECTS

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- samodzielna lektura: 5 h

- skonstruowanie twórczego (plastycznego) narzędzia dydaktycznego do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, prowadzenie zajęć plastycznych: 25 h.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

P_WP1_03 - student ma wiedzę na temat aktywności plastycznej dziecka w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji szkolnej;

- na ocenę 3 (dst.) - student wyjaśnia zagadnienie aktywności plastycznej dziecka w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji szkolnej: podaje podstawowe zadania i cele owego wychowania i edukacji oraz zna podstawowe środki formalne w aktywności plastycznej;

- na ocenę 3,5 (dst. plus) - student wyjaśnia zagadnienie aktywności plastycznej dziecka w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji szkolnej: samodzielnie rozróżnia zadania i cele owego wychowania i edukacji oraz zna podstawowe środki formalne w aktywności plastycznej;

- na ocenę 4 (db.) - student wyjaśnia zagadnienie aktywności plastycznej dziecka w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji szkolnej: samodzielnie rozróżnia zadania i cele owego wychowania i edukacji oraz zna podstawowe środki formalne w aktywności plastycznej i je wyjaśnia oraz opisuje;

- na ocenę 4,5 (db. plus) - student wyjaśnia zagadnienie aktywności plastycznej dziecka w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji szkolnej: samodzielnie rozróżnia zadania i cele owego wychowania i edukacji, zna złożone środki formalne w aktywności plastycznej i je wyjaśnia oraz opisuje, tłumaczy zastosowane w teorii rozróżnienia odwołując się do wskazanej literatury, podaje stosowne przykłady;

- na ocenę 5 (bdb.) - student wyjaśnia zagadnienie aktywności plastycznej dziecka w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji szkolnej: samodzielnie rozróżnia zadania i cele owego wychowania i edukacji, zna złożone środki formalne w aktywności plastycznej i je wyjaśnia oraz opisuje; tłumaczy zastosowane w teorii rozróżnienia odwołując się do wskazanej i wybranej literatury, podaje stosowne przykłady dokonując ciekawych porównań.

Umiejętności:

P_UP1_01 - student posiada umiejętność analizy podstawy programowej dotyczącej edukacji plastycznej w przedszkolu i szkole;

- na ocenę 3 (dst.) - student potrafi dokonać ogólnej analizy podstawy programowej dotyczącej edukacji plastycznej na szczeblu przedszkolnym i szkolnym;

- na ocenę 3,5 (dst. plus) - student potrafi dokonać ogólnej i szczegółowej analizy podstawy programowej dotyczącej edukacji plastycznej na szczeblu przedszkolnym i szkolnym;

- na ocenę 4 (db.) - student potrafi dokonać ogólnej i szczegółowej analizy podstawy programowej dotyczącej edukacji plastycznej na szczeblu przedszkolnym i szkolnym; dokonuje stosownych porównań;

- na ocenę 4,5 (db. plus) - student potrafi dokonać ogólnej i szczegółowej analizy podstawy programowej dotyczącej edukacji plastycznej na szczeblu przedszkolnym i szkolnym; dokonuje stosownych porównań; podaje przykładowe rozkłady materiału nauczania;

- na ocenę 5 (bdb.) - student potrafi dokonać ogólnej i szczegółowej analizy podstawy programowej dotyczącej edukacji plastycznej na szczeblu przedszkolnym i szkolnym; dokonuje stosownych porównań; podaje przykładowe rozkłady materiału nauczania; prowadzi dyskusje.

P_UP1_02 - student posiada umiejętność metodycznego planowania aktywności plastycznej w przedszkolu i szkole;

- na ocenę 3 (dst.) - student potrafi skonstruować ogólny plan aktywności plastycznej dobierając formy, metody i podstawowe techniki plastyczne oraz formułując jego cele ogólne;

- na ocenę 3,5 (dst. plus) - student potrafi skonstruować ogólny i szczegółowy plan aktywności plastycznej dobierając formy, metody i podstawowe techniki plastyczne oraz formułując jego cele ogólne i operacyjne;

- na ocenę 4 (db.) - student potrafi skonstruować ogólny i szczegółowy plan aktywności plastycznej dobierając formy, metody i zróżnicowane techniki plastyczne oraz formułując jego cele ogólne i operacyjne; dokonuje porównań odwołując się do wskazanej, obowiązkowej literatury przedmiotu;

- na ocenę 4,5 (db. plus) - student potrafi skonstruować ogólny i szczegółowy plan aktywności plastycznej dobierając formy, metody i zróżnicowane techniki plastyczne oraz formułując jego cele ogólne i operacyjne; dokonuje porównań odwołując się do wskazanej, obowiązkowej literatury przedmiotu, jak również do samodzielnie wyszukanych i dobranych źródeł naukowych;

- na ocenę 5 (bdb.) - student potrafi skonstruować ogólny i szczegółowy plan aktywności plastycznej dobierając formy, metody i twórcze/oryginalne techniki plastyczne oraz formułując jego cele ogólne i operacyjne; dokonuje porównań odwołując się do wskazanej, obowiązkowej literatury przedmiotu, jak również do samodzielnie wyszukanych i dobranych źródeł naukowych; dokonuje rzetelnej ewaluacji skonstruowanych celów.

P_UP1_03 - student posiada umiejętność przygotowania/prowadzenia zajęć plastycznych z dzieckiem w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym, zgodnie z aktualnymi wymogami wychowania plastycznego/edukacji plastycznej; potrafi skonstruować twórcze (plastyczne) narzędzie dydaktyczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym;

- na ocenę 3 (dst.) - student potrafi samodzielnie przygotować ogólny scenariusz zajęć plastycznych; [prowadzi zajęcia w przedszkolu/szkole na niskim poziomie własnej aktywności]; potrafi skonstruować podstawowe twórcze (plastyczne) narzędzie dydaktyczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym;

- na ocenę 3,5 (dst. plus) - student potrafi samodzielnie przygotować ogólny i szczegółowy scenariusz zajęć plastycznych; [prowadzi zajęcia w przedszkolu/szkole na niskim poziomie własnej aktywności]; potrafi skonstruować podstawowe twórcze (plastyczne) narzędzie dydaktyczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym i w sposób niedokładny prezentuje i omawia je na forum;

- na ocenę 4 (db.) - student potrafi samodzielnie przygotować ogólny i szczegółowy scenariusz zajęć plastycznych; [prowadzi zajęcia w przedszkolu/szkole na wysokim poziomie własnej aktywności]; potrafi skonstruować złożone twórcze (plastyczne) narzędzie dydaktyczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym i w sposób rzetelny prezentuje i omawia je na forum;

- na ocenę 4,5 (db. plus) - student potrafi samodzielnie przygotować ogólny i szczegółowy scenariusz zajęć plastycznych; [prowadzi zajęcia w przedszkolu/szkole na wysokim poziomie własnej aktywności]; samodzielnie przygotowuje i sprawnie posługuje się środkami dydaktycznymi oraz sprawnie posługuje się środkami formalnymi w pracy z dzieckiem; potrafi skonstruować oryginalne, interesujące i złożone twórcze (plastyczne) narzędzie dydaktyczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym i w sposób rzetelny prezentuje i omawia je na forum;

- na ocenę 5 (bdb.) - student potrafi samodzielnie przygotować ogólny i szczegółowy scenariusz zajęć plastycznych; [prowadzi zajęcia w przedszkolu/szkole na bardzo wysokim poziomie własnej aktywności]; samodzielnie przygotowuje i sprawnie posługuje się środkami dydaktycznymi oraz sprawnie posługuje się środkami formalnymi w pracy z dzieckiem; [dokonuje ewaluacji przeprowadzonych zajęć w przedszkolu/szkole oraz proponuje ich modyfikacje]; potrafi skonstruować oryginalne, interesujące i złożone twórcze (plastyczne) narzędzie dydaktyczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym i w sposób rzetelny prezentuje i omawia je na forum; proponuje modyfikacje prezentowanego narzędzia dydaktycznego.

Kompetencje:

P_KP2_02 - student odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w pracy z dzieckiem w zakresie projektowanych/prowadzonych zajęć plastycznych;

- na ocenę 3 (dst.) - student odznacza się rozwagą, dojrzałością i niskim poziomem aktywności własnej w pracy z dzieckiem w zakresie projektowanych/prowadzonych zajęć plastycznych;

- na ocenę 3,5 (dst. plus) - student odznacza się rozwagą, dojrzałością i wysokim poziomem aktywności własnej w pracy z dzieckiem w zakresie projektowanych/prowadzonych zajęć plastycznych;

- na ocenę 4 (db) - student odznacza się rozwagą, dojrzałością i wysokim poziomem aktywności własnej w pracy z dzieckiem w zakresie projektowanych/prowadzonych zajęć plastycznych; [angażuje się w pracę z dzieckiem i reaguje na powstałe sytuacje trudne, czy niespodziewane];

- na ocenę 4,5 (db. plus) - student odznacza się rozwagą, dojrzałością i wysokim poziomem aktywności własnej w pracy z dzieckiem w zakresie projektowanych/prowadzonych zajęć plastycznych; [angażuje się w pracę z dzieckiem i reaguje na powstałe sytuacje trudne, czy niespodziewane]; systematycznie i skutecznie zaciekawia odbiorcę poszczególnymi etapami aktywności plastycznej;

- na ocenę 5 (bdb.) - student odznacza się rozwagą, dojrzałością i bardzo wysokim poziomem aktywności własnej w pracy z dzieckiem w zakresie projektowanych/prowadzonych zajęć plastycznych; [angażuje się w pracę z dzieckiem i reaguje na powstałe sytuacje trudne, czy niespodziewane]; systematycznie i skutecznie zaciekawia odbiorcę poszczególnymi etapami aktywności plastycznej; dostrzega wartość plastyki w pracy z dzieckiem.

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach - dopuszczalne są 2 nieobecności; każda ponaddopuszczalna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia;

2. przygotowanie projektu zajęć plastycznych i twórczego narzędzia dydaktycznego do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym;

[3. prowadzenie zajęć plastycznych w przedszkolu zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego] - warunek modyfikowany w zależności od roku akademickiego;

4. przygotowanie do poszczególnych zajęć (szczególny nacisk kładzie się na posiadanie przez studenta pomocy i przyborów plastycznych) oraz aktywność podczas zajęć; brak materiałów plastycznych na zajęciach skutkuje brakiem udziału w ćwiczeniach.

W roku akademickim 2020/2021:

Wiedza:

NP1_W13 - student ma wiedzę na temat aktywności plastycznej dziecka w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji szkolnej;

- na ocenę 3,0 - student wyjaśnia zagadnienie aktywności plastycznej dziecka w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji szkolnej: podaje podstawowe zadania i cele owego wychowania i edukacji oraz zna podstawowe środki formalne w aktywności plastycznej;

- na ocenę 3,5 - student wyjaśnia zagadnienie aktywności plastycznej dziecka w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji szkolnej: samodzielnie rozróżnia zadania i cele owego wychowania i edukacji oraz zna podstawowe środki formalne w aktywności plastycznej;

- na ocenę 4,0 - student wyjaśnia zagadnienie aktywności plastycznej dziecka w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji szkolnej: samodzielnie rozróżnia zadania i cele owego wychowania i edukacji oraz zna podstawowe środki formalne w aktywności plastycznej i je wyjaśnia oraz opisuje;

- na ocenę 4,5 - student wyjaśnia zagadnienie aktywności plastycznej dziecka w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji szkolnej: samodzielnie rozróżnia zadania i cele owego wychowania i edukacji, zna złożone środki formalne w aktywności plastycznej i je wyjaśnia oraz opisuje, tłumaczy zastosowane w teorii rozróżnienia odwołując się do wskazanej literatury, podaje stosowne przykłady;

- na ocenę 5,0 - student wyjaśnia zagadnienie aktywności plastycznej dziecka w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji szkolnej: samodzielnie rozróżnia zadania i cele owego wychowania i edukacji, zna złożone środki formalne w aktywności plastycznej i je wyjaśnia oraz opisuje; tłumaczy zastosowane w teorii rozróżnienia odwołując się do wskazanej i wybranej literatury, podaje stosowne przykłady dokonując ciekawych porównań.

Umiejętności:

NP1_U08 - student posiada umiejętność metodycznego planowania aktywności plastycznej w przedszkolu i szkole;

- na ocenę 3,0 - student potrafi skonstruować ogólny plan aktywności plastycznej dobierając formy, metody i podstawowe techniki plastyczne oraz formułując jego cele ogólne;

- na ocenę 3,5 - student potrafi skonstruować ogólny i szczegółowy plan aktywności plastycznej dobierając formy, metody i podstawowe techniki plastyczne oraz formułując jego cele ogólne i operacyjne;

- na ocenę 4,0 - student potrafi skonstruować ogólny i szczegółowy plan aktywności plastycznej dobierając formy, metody i zróżnicowane techniki plastyczne oraz formułując jego cele ogólne i operacyjne; dokonuje porównań odwołując się do wskazanej, obowiązkowej literatury przedmiotu;

- na ocenę 4,5 - student potrafi skonstruować ogólny i szczegółowy plan aktywności plastycznej dobierając formy, metody i zróżnicowane techniki plastyczne oraz formułując jego cele ogólne i operacyjne; dokonuje porównań odwołując się do wskazanej, obowiązkowej literatury przedmiotu, jak również do samodzielnie wyszukanych i dobranych źródeł naukowych;

- na ocenę 5,0 - student potrafi skonstruować ogólny i szczegółowy plan aktywności plastycznej dobierając formy, metody i twórcze/oryginalne techniki plastyczne oraz formułując jego cele ogólne i operacyjne; dokonuje porównań odwołując się do wskazanej, obowiązkowej literatury przedmiotu, jak również do samodzielnie wyszukanych i dobranych źródeł naukowych; dokonuje rzetelnej ewaluacji skonstruowanych celów.

NP1_U12 - student posiada umiejętność przygotowania, prowadzenia zajęć plastycznych z dzieckiem w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym, zgodnie z aktualnymi wymogami wychowania plastycznego/edukacji plastycznej, wykorzystując skonstruowane autorsko twórcze (plastyczne) narzędzie dydaktyczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym;

- na ocenę 3,0 - student posiada umiejętność przygotowania, prowadzenia zajęć plastycznych wykorzystując skonstruowane podstawowe twórcze (plastyczne) narzędzie dydaktyczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym;

- na ocenę 3,5 -student posiada umiejętność przygotowania, prowadzenia zajęć plastycznych wykorzystując skonstruowane podstawowe twórcze (plastyczne) narzędzie dydaktyczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym i w sposób niedokładny prezentuje i omawia je na forum;

- na ocenę 4,0 - student posiada umiejętność przygotowania, prowadzenia zajęć plastycznych wykorzystując skonstruowane złożone twórcze (plastyczne) narzędzie dydaktyczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym i w sposób rzetelny prezentuje i omawia je na forum;

- na ocenę 4,5 - student posiada umiejętność przygotowania, prowadzenia zajęć plastycznych wykorzystując skonstruowane oryginalne, interesujące i złożone twórcze (plastyczne) narzędzie dydaktyczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, eksponując środki formalne i w sposób rzetelny prezentuje i omawia je na forum;

- na ocenę 5,0 - student posiada umiejętność przygotowania, prowadzenia zajęć plastycznych wykorzystując skonstruowane oryginalne, interesujące i złożone twórcze (plastyczne) narzędzie dydaktyczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, eksponując środki formalne i w sposób rzetelny prezentuje i omawia je na forum; proponuje modyfikacje prezentowanego narzędzia dydaktycznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Krawiecka
Prowadzący grup: Kinga Krawiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wychowanie plastyczne i edukacja plastyczna określone w celach, zadaniach i treściach programu nauczania są podstawowymi elementami wychowania i edukacji estetycznej.

W realizacji wychowania/edukacji plastycznego/plastycznej można wyłonić zasadnicze cele:

- rozwijanie wyobraźni twórczej, niezbędnej w procesie tworzenia plastycznego (eksperymentowanie plastyczne i ekspresja plastyczna);

- rozwijanie wiedzy na temat środków formalnych w plastyce;

- kształtowanie kultury plastycznej poprzez obcowanie z wytworami/dziełami sztuki i przeżywanie wartości w nich zawartych wraz z ich interpretacją (recepcja dzieł plastycznych).

Pełny opis:

Zajęcia metodyczne poświęcone są określeniu celów, zadań i treści wychowania plastycznego i edukacji plastycznej oraz wdrożeniu ich w działania praktyczne. Poprzez dobór form, metod, technik i narzędzi pracy plastycznej ćwiczenia mają za zadanie łączyć percepcję z ekspresją twórczą, tak aby uwrażliwienie dziecka, ucznia, pobudzenie ciekawości, kumulowanie wiedzy, dawało coraz wyższe rezultaty twórcze, a także wyższy poziom wyobraźni, kreacji i kultury plastycznej.

Poprzez indywidualne projektowanie zajęć przedszkolnych i szkolnych dokonuje się zapewnienie odpowiednich warunków do obserwacji, wizualnego odbioru, kontemplacji, tak by następnie móc prowadzić dyskusję na temat wykonanych wytworów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Buszkowski I.: "Zabawy plastyczne krok po kroku", Harmonia, Gdańsk 2013.

2. Buszkowski I.: "Plastyczny świat dla małych i dużych przedszkolaków", Harmonia, Gdańsk 2016.

3. Gloton R., Clero C.: "Twórcza aktywność dziecka", WSiP, Warszawa 1976.

4. Szuman S.: "O sztuce i wychowaniu estetycznym", PZWS, Warszawa 1969.

5. Wojnar I.: "Wychowanie przez sztukę", PZWS, Warszawa 1965.

Literatura uzupełniająca:

1. Dorance S.: "Zajęcia twórcze w przedszkolu: przedmioty i obrazy", Cyklady, Warszawa 1997.

2. Ostrowski S.: "Malowanie pastelami i kredkami", WSiP, Warszawa 1995.

3. Szuścik U.: "Znak werbalny a znak plastyczny w twórczości rysunkowej dziecka", Katowice 2006.

Wymagania wstępne:

Znajomość zakresu wiedzy polonistycznej i matematycznej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Krawiecka
Prowadzący grup: Kinga Krawiecka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a418a9003f6174a18824c718d87b5bb49%40thread.tacv2/conversations?groupId=d39f2b11-6361-4d7a-8306-6079b143a887&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wychowanie plastyczne i edukacja plastyczna określone w celach, zadaniach i treściach programu nauczania są podstawowymi elementami wychowania i edukacji estetycznej.

W realizacji wychowania/edukacji plastycznego/plastycznej można wyłonić zasadnicze cele:

- rozwijanie wyobraźni twórczej, niezbędnej w procesie tworzenia plastycznego (eksperymentowanie plastyczne i ekspresja plastyczna);

- rozwijanie wiedzy na temat środków formalnych w plastyce;

- kształtowanie kultury plastycznej poprzez obcowanie z wytworami/dziełami sztuki i przeżywanie wartości w nich zawartych wraz z ich interpretacją (recepcja dzieł plastycznych) .

Pełny opis:

Zajęcia metodyczne poświęcone są określeniu celów, zadań i treści wychowania plastycznego i edukacji plastycznej oraz wdrożeniu ich w działania praktyczne. Poprzez dobór form, metod, technik i narzędzi pracy plastycznej ćwiczenia mają za zadanie łączyć percepcję z ekspresją twórczą, tak aby uwrażliwienie dziecka, ucznia, pobudzenie ciekawości, kumulowanie wiedzy, dawało coraz wyższe rezultaty twórcze, a także wyższy poziom wyobraźni, kreacji i kultury plastycznej.

Poprzez indywidualne projektowanie zajęć przedszkolnych i szkolnych dokonuje się zapewnienie odpowiednich warunków do obserwacji, wizualnego odbioru, kontemplacji, tak by następnie móc prowadzić dyskusję na temat wykonanych wytworów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Buszkowski I.: "Zabawy plastyczne krok po kroku", Harmonia, Gdańsk 2013.

2. Buszkowski I.: "Plastyczny świat dla małych i dużych przedszkolaków", Harmonia, Gdańsk 2016.

3. Gloton R., Clero C.: "Twórcza aktywność dziecka", WSiP, Warszawa 1976.

4. Szuman S.: "O sztuce i wychowaniu estetycznym", PZWS, Warszawa 1969.

5. Wojnar I.: "Wychowanie przez sztukę", PZWS, Warszawa 1965.

Literatura uzupełniająca:

1. Dorance S.: "Zajęcia twórcze w przedszkolu: przedmioty i obrazy", Cyklady, Warszawa 1997.

2. Ostrowski S.: "Malowanie pastelami i kredkami", WSiP, Warszawa 1995.

3. Szuścik U.: "Znak werbalny a znak plastyczny w twórczości rysunkowej dziecka", Katowice 2006.

Wymagania wstępne:

Znajomość zakresu wiedzy polonistycznej i matematycznej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)