Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pedagogiczny - Zagrożenia współczesnej rodziny. Teoria i eksploracje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-NPWDBK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat pedagogiczny - Zagrożenia współczesnej rodziny. Teoria i eksploracje
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP1_W10, NP1_W15, NP1_U02, NP1_U08, NP1_K03, NP1_K09, NP1_K08

Skrócony opis:

Celem warsztatu jest przekazanie studentom wiedzy na temat środowiska wychowawczego rodziny, a także zagrożeń jakich doświadcza. Zostaną zapoznani z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rodziny w obszarze teorii oraz potrzebą i metodami eksploracji trudności i dysfunkcji występujących we współczesnej rodzinie.

Pełny opis:

1. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze (definicje, typy, struktura, zasoby, dobro dziecka).

2. Przedmiot i metodologia pedagogiki rodziny.

3. Przemiany rodziny.

4. Funkcje współczesnej rodziny.

5. Postawy i style wychowania w rodzinie.

6. Kultura pedagogiczna rodziców.

7. Charakterystyka rodziny dysfunkcyjnej

8. Dysfunkcje i patologie współczesnej rodziny.

9. Zaniedbanie dziecka we współczesnej rodzinie

10. Zagadnienie przemocy wobec dziecka w rodzinie .

11.System wsparcia współczesnej rodziny.

12. Metody eksploracji zagrożeń współczesnej rodziny.

13. Charakterystyka wybranych zagrożeń współczesnej rodziny.

Literatura:

I. Krasiejko, Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna, Warszawa 2019; Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2005; Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, pod red. A. W. Janke, Toruń 2004; Adamski F., Rodzina wymiar społeczno - kulturowy, Kraków 2002; Dyczewski L., Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin 2003; Kawula S., Kształty rodziny współczesnej, Szkice familologiczne, Toruń 2006; Rodzina polska u progu trzeciego tysiąclecia, pod red. W. Majkowskiego, Warszawa 2003; Rodzina współczesna, pod red. M. Ziemskiej, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

Krzesińska - Żach B., Pedagogika rodziny. Przewodnik do ćwiczeń, Białystok 2007; Biernat T., Praktyka wychowania rodzinnego, Szczecinek 2001; Seweryńska A.M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004; Sarin, V., Terapia rodziny. Teoria i praktyka, Gdańsk 2000; Ejsmont M., Kosmalska B., Media, wartości, wychowania, Kraków 2005; Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3; Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU 1 - Student ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania rodziny, diagnozowania jej problemów, zagrożeń, systemu wsparcia.

EU 2 - Posiada umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat procesu wychowania w rodzinie oraz jej zagrożeń.

EU 3 -Potrafi wskazać działania wspierające dostosowane do zagrożeń i potrzeb rodziny.

EU 4 - Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania i racjonalnego oceniania złożonych sytuacji wychowawczych oraz analizowania uczestnictwa rodziny w procesie socjalizacji i wychowania.

EU 5 - Jest wrażliwy na problemy dzieci, młodzieży i dorosłych mając na uwadze ich dobro.

EU 6 - Przygotowany do współpracy z instytucjami działających na rzecz wsparcia dziecka i rodziny.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach - dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności, oraz ocena z pracy (prezentacji) przygotowanej indywidualnie na temat wybranego zagrożenia współczesnej rodziny.

3,0 - student osiągnął wszystkie zakładane dla przedmiotu efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji; zna podstawową terminologię z zakresu warsztatu, w bardzo podstawowym stopniu przyswoił wiadomości z zakresu pedagogiki rodziny i współczesnych zagrożeń, nie jest zainteresowany poszerzaniem wiedzy w tym zakresie, diagnozowaniem i projektowaniem działań pomocowych i wspierających dzieci i rodziców, ma niski poziom umiejętności w zakresie obserwowania sytuacji wychowawczych w rodzinie, problemów jej członków, a także przygotowania do kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. W zakresie pracy indywidualnej (prezentacja) dobór prezentowanych treści i źródeł jest zadowalający, ale nie wyczerpujący, język, styl, spójność wypowiedzi oraz poprawność merytoryczną na niskim poziomie. Liczba punktów za prezentację 6.

3, 5 - student w stopniu dostatecznym porusza się w obszarze wiedzy dotyczącej rodziny i jej roli wychowawczej, zna podstawowe funkcje, zadania rodziny, przykłady instytucji i organizacji pełniących funkcje opiekuńcze i wychowawcze wobec dzieci i młodzieży, wspomagających rodzinę w procesie wychowania, nie diagnozuje jednak wnikliwie problemów środowiska rodzinnego, co rzutuje na ograniczone propozycje rozwiązywania i kompensowania tych sytuacji, ma niski poziom umiejętności w zakresie obserwowania sytuacji wychowawczych w rodzinie, problemów jej członków, a także przygotowania do kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. W zakresie pracy indywidualnej (prezentacja) dobór prezentowanych treści i źródeł jest zadowalający, ale nie wyczerpujący, język, styl, spójność wypowiedzi oraz poprawność merytoryczną na niskim poziomie. Liczba punktów za prezentację 7.

4, 0 - student posiada zadowalający poziom wiedzy na temat rodziny, jest dysfunkcji, poprawnie diagnozuje i projektuje działania naprawcze i kompensacyjne, nie jest jednak w tych działaniach dostatecznie wnikliwy, wykazuje dobry poziom umiejętności w zakresie obserwowania sytuacji wychowawczych w rodzinie, problemów jej członków, a także przygotowania do kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. W zakresie pracy indywidualnej (prezentacja) dobór prezentowanych treści i źródeł jest zadowalający; język, styl, spójność wypowiedzi oraz poprawność merytoryczną na dobrym poziomie. Liczba punktów za prezentację 8.

4,5 - student prezentuje dobry poziom wiedzy w zakresie rodziny, jej funkcji, zadań, funkcjonalności, przejawów dysfunkcji i patologii, rozumie potrzebę działań profilaktycznych i kompensujących braki środowiska rodzinnego, posiada wysoki umiejętności w zakresie obserwowania sytuacji wychowawczych w rodzinie, problemów jej członków, a także przygotowania do kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.W zakresie pracy indywidualnej (prezentacja) dobór prezentowanych treści i źródeł jest w pełni poprawny; , język, styl, spójność wypowiedzi oraz poprawność merytoryczną na dobrym poziomie. Liczba punktów za prezentację 9.

5,0 - student ma rozległą wiedzę dotyczącą rodziny, potrafi diagnozować trudności w funkcjonowaniu rodziny i dziecka, rozumie potrzebę działań profilaktycznych i kompensacyjnych, zna przykłady, specyfikę i zadania instytucji i organizacji działających w obszarze opieki i wychowania dzieci i młodzieży, jest otwarty na pozyskiwanie wiedzy z różnych źródeł, prezentuje bardzo dobry poziom umiejętności w zakresie obserwowania sytuacji wychowawczych w rodzinie, problemów jej członków, a także przygotowania do kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. W zakresie pracy indywidualnej (prezentacja) dobór prezentowanych treści i źródeł jest znakomity, język, styl, spójność wypowiedzi oraz poprawność merytoryczną na bardzo dobrym poziomie. Liczba punktów za prezentację 10.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)