Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja pracy przedszkola i szkoły

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-OPPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja pracy przedszkola i szkoły
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku PEDAGOGIKA, studia II stopnia:


NP2_W11, NP2_W13,

NP2_W25, NP2_U02,

NP2_K11

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu pedagogiki szkolnej oraz przedszkolnej.

Skrócony opis:

Przedmiot traktuje o tematyce organizacji i funkcjonowaniu placówek przedszkolnych oraz szkolnych.

Pełny opis:

Tematyka obejmuje zasady organizowania i prowadzenia placówek przedszkolnych oraz szkolnych . W obrębie przedmiotu omówione zostaną zagadnienia takie jak statut, arkusz organizacyjny placówki, dokumentacja procesu nauczania, opieki i wychowania, organizacja nadzoru pedagogicznego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Literatura:

Mendel M., Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, Gdańsk 2007.

Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Warszawa 2005.

Jas M., Jarosińska M., Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży : prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, Warszawa 2010.

Gardian-Miałkowska R., Specjalne potrzeby edukacyjne w praktyce pedagogicznej. Wybrane obszary i rozwiązania, Toruń 2020.

Miklasiński J., Celuch M., Kształcenie i organizacja pracy szkoły w praktyce, Warszawa 2020.

Wojtczak B., Prawo oświaty niepublicznej, Warszawa 2021.

Lorens R., Nowoczesne zarządzanie szkołą i placówką oświatową, Warszawa 2021.

Akty prawne - wybór

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU 1 - student zna akty prawne regulujące funkcjonowanie placówek przedszkolnych i szkolnych.

EU 2 - student zna i rozumie istotę dokumentacji niezbędnej w organizacji i funkcjonowaniu placówek przedszkolnych i szkolnych.

EU 3 - student zna i rozumie rolę środowisk wychowawczych, w szczególności rodziny, szkoły i przedszkola oraz potrzebę ich współpracy.

EU 3 - student zna trudności i zagrożenia wychowawcze i dydaktyczne oraz rozumie potrzebę pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

EU 4 - student potrafi analizować akty prawne z zakresu pracy przedszkola i szkoły ważne dla praktyki edukacyjnej.

EU 5 - student jest gotów do udziału w pracach nad przygotowaniem dokumentów ważnych dla funkcjonowania przedszkola i szkoły.

Metody i kryteria oceniania:

Systematyczny udział w zajęciach.

Kolokwium w postaci testu. Test zawiera 20 pytań.

Kryteria oceniania:

20 - 19 pkt bdb

18 -17 pkt db+

16-15 pkt db

14 - 13 pkt dst+

12-11 pkt dst

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Gątarek
Prowadzący grup: Izabela Gątarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach 15h

przygotowanie się do zajęć 15h

przygotowanie do zaliczenia 30h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot traktuje o tematyce organizacji i funkcjonowaniu placówek przedszkolnych oraz szkolnych.

Pełny opis:

Tematyka obejmuje zasady organizowania i prowadzenia placówek przedszkolnych oraz szkolnych . W obrębie przedmiotu omówione zostaną zagadnienia takie jak statut, arkusz organizacyjny placówki, dokumentacja procesu nauczania, opieki i wychowania, organizacja nadzoru pedagogicznego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Literatura:

Mendel M., Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, Gdańsk 2007.

Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Warszawa 2005.

Jas M., Jarosińska M., Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży : prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, Warszawa 2010.

Gardian-Miałkowska R., Specjalne potrzeby edukacyjne w praktyce pedagogicznej. Wybrane obszary i rozwiązania, Toruń 2020.

Miklasiński J., Celuch M., Kształcenie i organizacja pracy szkoły w praktyce, Warszawa 2020.

Wojtczak B., Prawo oświaty niepublicznej, Warszawa 2021.

Lorens R., Nowoczesne zarządzanie szkołą i placówką oświatową, Warszawa 2021.

Akty prawne - wybór

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)